Studiegids

nl en

Academische vaardigheden en beroepsoriëntatie Pedagogische Wetenschappen jaar 2

Vak
2024-2025

Toegangseisen en inschrijving

Deze cursus is bedoeld voor tweedejaars studenten Pedagogische Wetenschappen en wordt gevolgd in combinatie met de cursus Oefenonderzoek (let op: studenten van de Academische Pabo hebben een eigen programma in jaar 2). Studenten die zich inschrijven voor Oefenonderzoek, worden automatisch ook ingeschreven voor deze cursus; los inschrijven is dus meestal niet nodig. Studenten die Oefenonderzoek al hebben gevolgd en zich toch willen inschrijven voor Academische Vaardigheden en Beroepsoriëntatie dienen minimaal een maand voor de start van de cursus contact op te nemen met de coördinator.

Beschrijving

In de Bacheloropleiding Pedagogische Wetenschappen wordt veel belang gehecht aan het ontwikkelen van een academische houding. Samen kritisch nadenken, vragen stellen en informatie op een begrijpelijke manier aanbieden zijn belangrijke vaardigheden die studenten zich eigen moeten maken. In de cursus Academische vaardigheden en Beroepsoriëntatie staan deze vaardigheden centraal. Het vak bouwt daarmee voort op de academische vaardigheden die in het eerste jaar aan bod zijn gekomen. Studenten zullen in deze cursus niet alleen kritisch nadenken over pedagogisch onderzoek en de pedagogische praktijk, maar ook over hun eigen academische ontwikkeling (presentatievaardigheden) en studieloopbaankeuzes. Bij dit laatste worden ze ondersteund door het Learning My Way systeem.

Doelen

Na afloop van de cursus Academische Vaardigheden en Beroepsoriëntatie zijn studenten in staat om:

  • Samen een wetenschappelijk artikel kritisch te evalueren op basis van relevantie, leesbaarheid en methodologische kwaliteit

  • Te beoordelen in welke mate onderzoeks- en praktijksituaties voldoen aan ethische richtlijnen.

  • Samen de inhoud en vorm van presentaties aan te laten sluiten bij specifeke doelgroepen.

  • Kritisch te reflecteren op de keuzes die ze tijdens de studie maken om de studie- en beroepsloopbaan te bevorderen.

Rooster

Het rooster van dit vak vind je in MyTimetable.

Onderwijsvorm

Deze cursus bestaat uit vier verplichte werkgroepbijeenkomsten. De werkgroepen vinden plaats in groepen van 20-25 studenten. Voorafgaand aan iedere werkgroepbijeenkomst leveren studenten een verplichte voorbereidingsopdrachtin. In de werkgroepen gaan studenten onder begeleiding van een docent met elkaar in discussie over de onderwerpen van de voorbereidingsopdrachten.

Toetsing

De cursus wordt afgesloten met een voldaan/niet voldaan. De toetsing bevat een gezamelijke presentatie-opdracht, voorbereidingsopdrachten en opdrachten in het kader van Learning My Way. Om de cursus te halen moet de student actief hebben deelgenomen aan de werkgroepbijeenkomsten, de presentatie-opdracht met een voldoende beoordeeld zijn en de voorbereidingsopdrachten en opdrachten van Learning My Way op tijd ingeleverd zijn.n. . Studenten ontvangen, indien voldaan aan deeisen, de studiepunten na afloop van blok 3 van het tweede semester.
Richtlijnen over de opdrachten, ook over eventueel gebruik van AI, zijn te vinden op Brightspace.

Let op Voor de werkgroepbijeenkomsten van dit vak geldt een aanwezigheidsplicht. Er mag maximaal één bijeenkomst gemist worden. Afwezigheid moet vooraf per mail gemeld worden bij de werkgroepdocent. Bij afwezigheid met een geldige reden – te beoordelen door de docent – mag de student eenmalig een vervangende opdracht inleveren. Bij een gemiste Learning My Way bijeenkomst moet de student een vervangende bijeenkomst bijwonen. Als meer dan één bijeenkomst wordt gemist, kunnen de leerdoelen van het vak niet behaald worden. Dat betekent dat het vak in het lopende academisch jaar niet met een voldoende afgesloten kan worden. De student moet het vak in het volgende academisch jaar opnieuw volgen.

Literatuur

Alle materiaal wordt beschikbaar gesteld via Brightspace. Daar zal ook de studiehandleiding komen te staan.

Contact

Coördinatoren van het onderdeel Academische vaardigheden en beroepsoriëntatie is Marit Guda. Coördinator voor het onderdeel Learning My Way is Dr. M. Stoltenborgh