Studiegids

nl en

Denktank Neerlandistiek

Vak
2023-2024

Toegangseisen

Bachelordiploma in een van de geesteswetenschappelijke opleidingen. Het college is toegankelijk voor MA-studenten Neerlandistiek en bij voldoende capaciteit ook voor geïnteresseerde studenten uit andere MA-programma’s.

Beschrijving

Onderwerp Denktank Neerlandistiek in 2024: Medische gespreksvoering in internationale context

De Denktank Neerlandistiek is een nieuw initiatief om te tonen hoe de Neerlandistiek bijdraagt aan het oplossen van vraagstukken op het snijvlak van onderzoek en maatschappij. Elk jaar bijten de studenten en docenten die deel uit maken van de Denktank zich gezamenlijk vast in een nieuw thema vanuit de vraag hoe je kennis over (Nederlandse) taal en literatuur kunt toepassen om de samenleving te verbeteren. De Denktank Neerlandistiek geeft gevraagd en ongevraagd advies, maar altijd vanuit de brede expertise waarover neerlandici beschikken. Studenten krijgen zo een concreet beeld van hun toekomstige werkzaamheden op de arbeidsmarkt.

Dit jaar richt de Denktank Neerlandistiek zich op medische gespreksvoering. De medische wereld is een domein dat de meesten niet direct zullen associëren met de Neerlandistiek. Toch kunnen zowel de conversatieanalyse en argumentatietheorie als een letterkundige benadering van interactie nieuwe inzichten bieden voor onderzoek naar de gang van zaken in medische consulten. In een gesprek tussen arts en patiënt moeten immers besluiten worden genomen over de te volgen behandeling; dat proces is inherent talig. Zo’n talige praktijk is tevens sterk cultuurafhankelijk; een gesprek met een arts in Portugal zal bijvoorbeeld anders verlopen dan eenzelfde soort gesprek in Nederland. Het thema van de eerste editie van de Denktank luidt dan ook: medische gespreksvoering in internationale context. Hoe komen beslissingen over een behandeling tot stand in gesprekken tussen patiënten en zorgprofessionals? In hoeverre zijn dergelijke gesprekken cultureel bepaald? En hoe kunnen deze gesprekken nog beter verlopen?

Onderzoek naar hoe taal functioneert in de wereld om ons heen houdt niet op bij de landsgrenzen. Daarom gaan studenten in dit vak dit jaar een samenwerking aan met studenten van de Universidade NOVA de Lisboa. Gezamenlijk vormen ze in dit vak de Denktank die werkt vanuit verschillende wetenschappelijke en culturele achtergronden. De Leidse studenten zijn getraind in taalwetenschappen en letterkunde en bestuderen medische gesprekken vanuit een Nederlands perspectief, terwijl de studenten uit Lissabon voornamelijk vanuit filosofisch oogpunt werken en hun kennis over de Portugese medische praktijk inbrengen. Via het online discussieplatform van de Denktank onderzoeken de studenten de talige kenmerken van de dialoog. Werkend met materiaal uit de praktijk van arts-patiëntgesprekken beantwoorden zij de vraag hoe gezamenlijke besluitvorming in medische consulten verbeterd moet worden.
Dit vak onderscheidt zich door de grote bewegingsvrijheid en de mate van verantwoordelijkheid die je als student krijgt. Je hebt zelf inspraak in het leerproces, en gaat met een team op zoek: wat voor problemen treffen we aan in het veld dat we onderzoeken? Welke informatie hebben we nodig om deze problemen beter te begrijpen, en waar vinden we die informatie? Wat zou er moeten veranderen om voor verbetering te zorgen? En welke concrete voorstellen dragen we vanuit onze Neerlandistische achtergrond aan om die oplossingen ook in de praktijk door te kunnen voeren? Aan het eind van het project presenteert de werkgroep een onderzoeksrapport met oplossingen, voorstellen en/of adviezen die waar mogelijk ook gedeeld zullen worden met maatschappelijke instanties en andere betrokkenen. Studenten leren niet alleen over de relevante wetenschappelijke benaderingen, maar krijgen ook een voorproefje van effectief werken in teamverband, creatief denken, vaardigheden combineren en buiten de grenzen van het eigen vakgebied informatie inwinnen.

Leerdoelen

Na dit college ben je in staat:
1. nieuw verworven kennis over medische gespreksvorming en de veranderende opvattingen daarover, toe te passen in de analyse van consulten;
2. daarbij gebruik te maken van de relevante concepten uit de literatuur- en taalwetenschap;
3. het verloop van medische consulten te beoordelen aan de hand van relevante benaderingswijzen en ideeën over argumentatie, conversatie en literatuur;
4. individueel onderzoek te verrichten en daarover te rapporteren aan medestudenten binnen de werkgroep;
5. gezamenlijk onderzoek te verrichten met medestudenten in binnen- en buitenland, en hierover te rapporteren in een gezamenlijk opgestelde reeks adviezen.

Rooster

De roosters zijn beschikbaar via My Timetable.

Onderwijsvorm

Werkcollege

Toetsing en weging

Toetsing:

  • Leesverslagen, deelname aan de discussie, algehele inzet (10%)

  • Presentatie in de werkgroep (20%)

  • Individuele bijdrage aan het onderzoek naar de problematiek (50%)

  • Bijdrage aan het rapport met oplossingen (20%)

Weging

Het eindcijfer komt tot stand door de bepaling van het gewogen gemiddelde op basis van de drie deelcijfers, waarbij de individuele bijdrage aan het onderzoek en de bijdrage aan het rapport niet lager mogen zijn dan een 5,5.

Herkansing

Wie voor de individuele bijdrage aan het onderzoek en/of de bijdrage aan het rapport lager dan een 5,5 haalt, krijgt een eenmalige mogelijkheid tot herschrijven. Aan de herkansing gaat een gesprek met de docenten vooraf.

Inzage en nabespreking

Uiterlijk bij het bekendmaken van het cijfer van het rapport wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking van dit rapport plaatsvindt. Er wordt in ieder geval een nabespreking georganiseerd indien een student hiertoe verzoekt binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag.

Literatuurlijst

Literatuur via Brightspace.

Inschrijven

Inschrijven via My Studymap is verplicht.

Contact

  • Voor inhoudelijke vragen, neem contact op met de docent (rechts in informatiebalk).

  • Voor informatie over inschrijvingen, toelating, etc: Onderwijsadministratie Reuvensplaats.

Opmerkingen

Geen.