Studiegids

nl en

Inleiding Recht (LAW)

Vak
2024-2025

Toegangseisen

Dit vak is geen keuzevak. Bijvakstudenten of gaststudenten mogen hier niet aan deelnemen.
Voor de criminologiestudenten die dit vak volgen maakt dit vak deel uit van de 'Recht, Beleid en Organisatie'- leerlijn van de opleiding.

Beschrijving

Het vak Inleiding Recht biedt een introductie in de fundamentele begrippen en onderscheidingen van het recht. In dat kader behandelen we in de hoorcolleges op hoofdlijnen het positieve recht van een aantal belangrijke rechtsgebieden: staatsrecht, strafrecht, burgerlijk recht, internationaal publiekrecht en mensenrechten. Zo biedt het vak zowel een brede als een inhoudelijke eerste verkenning van wat je als beginnende rechtenstudent in je studie kunt verwachten. Bovendien introduceert het vak de eerste beginselen van het oplossen van een juridische casus. In de werkgroepen bestuderen we aan de hand van een casus een positiefrechtelijk leerstuk en oefenen we met het lezen en gebruiken van jurisprudentie. De werkcolleges vormen dus een soort "practicum" waarin je wordt geleerd hoe je als jurist omgaat met wetboeken, jurisprudentie en verdragen. Er wordt geen kennis voorondersteld en het vak bereidt je voor op een verdere verdieping van de positiefrechtelijke kennis in de vakken die er op volgen.

Leerlijn

Dit vak maakt binnen de opleiding Rechtsgeleerdheid deel uit van de leerlijn juridische kernvaardigheden. Bij Inleiding Recht staan werken met juridisch materiaal (vaardigheid 1) en onderbouwd juridisch oordelen (vaardigheid 3) centraal. Kijk voor meer informatie op de website Leiden Law Skills.

Leerdoelen

Het vak Inleiding Recht is bedoeld om je basale kennis van de overeenkomsten en verschillen van de belangrijkste rechtsgebieden bij te brengen en je de belangrijkste juridische onderscheidingen, begrippen en uitgangspunten te leren gebruiken die nodig zijn om toegang te krijgen tot de rechtsbronnen. Bovendien wil het vak je als inleiding op de rechtenstudie een beeld geven van de belangrijkste rechtsgebieden van onze rechtsorde. Het vak richt zich verder niet alleen op het kennen maar ook op het kunnen: Inleiding Recht wil een begin maken met het oefenen van de juridische vaardigheden die nodig zijn om juridische problemen (casus) op te lossen volgens de IRAC-methode (een methode voor het stapsgewijs oplossen van casus die bij Inleiding Recht wordt geïntroduceerd).

Na afronding van het vak kan de student:

 • kennen en herkennen wat de belangrijkste algemene begrippen en onderscheidingen die ten grondslag liggen aan het Nederlandse rechtsyssteem zijn;

 • op een basaal niveau uitleggen wat rechtswetenschap en rechtsvinding inhoudt;

 • kennen en herkennen wat een aantal fundamentele leerstukken en de structuur van het staatsrecht, het strafrecht, het burgerlijk recht en het internationaal publiekrecht zijn;

 • de basisregels uit de uit de wet, jurisprudentie en verdragen vinden in een wetten-/jurisprudentiebundel en juridische databanken (kernvaardigheid 1);

 • de relevante onderdelen vinden in een rechterlijke uitspraak (kernvaardigheid 1);

 • een wets- of verdragsbepaling ontleden (kernvaardigheid 1);

 • op hoofdlijnen rechtsregels uit wetten, verdragen en jurisprudentie plaatsen in het grotere systeem van het recht;

 • in de beschrijving van een eenvoudige, voor het onderwijs geconstrueerde juridische casus de relevante feiten en de hiervoor relevante rechtsregels identificeren (kernvaardigheid 3);

 • uit de beschrijving van een eenvoudige, voor het onderwijs geconstrueerde casus de relevante rechtsvraag en/of subvragen afleiden (kernvaardigheid 3);

 • op basis van het IRAC-model een relevante, navolgbare en juridisch correcte argumentatie opstellen voor de beantwoording van een rechtsvraag over een eenvoudige, voor het onderwijs geconstrueerde casus (kernvaardigheid 3);

 • een onderbouwd eigen oordeel vormen over een overzichtelijke juridische kwestie of rechtsvraag (kernvaardigheid 3).

Rooster

Zie MyTimetable.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges

 • Aantal à 2 uur: 6

 • Namen docenten: mr.dr. G. Molier

 • Vereiste voorbereiding door studenten: Bestuderen hoofdstuk(ken) uit Inleiding recht

Werkgroepen

 • Aantal à 2 uur: 6

 • Namen docenten: mr.dr. Gelijn Molier e.a.

 • Vereiste voorbereiding door studenten: Bestuderen hoofdstuk(ken) uit Inleiding recht en het voorbereiden van de opdrachten en de casus in het werkboek.

Toetsing en weging

Toetsvorm(en)

 • Schriftelijk tentamen: 30 Meerkeuzevragen (80% van het eindcijfer) en het schriftelijk oplossen van een juridische casus (20% van het eindcijfer).

Examenstof

 • Cliteur, P. & A. Ellian, Inleiding recht, Deventer: Kluwer (meest recente druk)

 • Werkboek Inleiding recht

Regeling herkansen voldoendes
Op dit vak is de regeling herkansen voldoendes van toepassing (artikel 4.1.8 e.v. OER) voor zover dit vak geen onderdeel uitmaakt van de minor. Studenten die bij de eerste kans een voldoende eindcijfer hebben behaald, kunnen onder bepaalde voorwaarden het schriftelijke (eind)tentamen opnieuw afleggen op het reguliere herkansingsmoment. Kijk voor meer informatie op de website > tab ‘Rechtsgeleerdheid’ > ‘Voldoende herkansen’.

Literatuurlijst

Verplicht studiemateriaal

Literatuur:

 • Cliteur, P. & A. Ellian, Inleiding recht, Deventer: Kluwer (meest recente druk)

 • Wettenbundel van Kluwer of van Sdu

Werkboek:

 • Werkboek Inleiding recht

Reader

Geen.

Aanbevolen studiemateriaal

Geen.

Inschrijven

Inschrijving voor het onderwijs en het tentamen verloopt in principe via MyStudymap. Heb je geen toegang tot MyStudymap (gaststudent) of ben je propedeusestudent, kijk dan hier onder het tabblad Rechtsgeleerdheid voor meer uitleg over de inschrijfprocedure in jouw situatie.

Contact

 • Vakcoördinator: mr.dr. G. Molier

 • Werkadres: KOG, Steenschuur 25, 2311 ES Leiden, kamer A3.32

 • Bereikbaarheid: op afspraak via het secretariaat

 • Telefoon: 071 - 527 75 92

 • E-mail: g.molier@law.leidenuniv.nl

Instituut/afdeling

 • Instituut: Metajuridica

 • Afdeling: Encyclopedie van de rechtswetenschap

 • Kamernummer secretariaat: KOG, kamer A3.19

 • Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 09.00-16.30 uur

 • Telefoon secretariaat: 071 - 527 75 48

 • E-mail: encyclopedie@law.leidenuniv.nl

Opmerkingen