Studiegids

nl en

Psychologie van Religie

Vak
2024-2025

Toegangseisen

Geen.

Beschrijving

In het college psychologie van religie verdiepen we ons in gedragingen, gedachten en gevoelens van mensen die zichzelf religieus of spiritueel noemen en in de rol die religie en spiritualiteit kan spelen in het leven van mensen. We richten ons hierbij in het bijzonder op psychologische processen en functies van religie en spiritualiteit. Bij onze bestudering van religiositeit maken we gebruik van inzichten uit de klinische, sociale, cognitieve, ontwikkelings- en cultuurpsychologie. Daarbij is ruimte voor zowel klassieke als contemporaine benaderingen.
Na een algemene introductie over definities, methoden van onderzoek en theorieën in de psychologie van religie behandelen we o.a. de volgende onderwerpen: verbeelding, religie en ontwikkeling, religie en individuele eigenschappen, bekering en afvalligheid, mystieke en religieuze en ervaringen, religie en geestelijke gezondheid, religie en sociale identiteit, en tenslotte religie en ‘anti-sociaal’ versus ‘pro-sociaal’ gedrag.
In deze cursus wordt zowel ingegaan op theorieën als bevindingen uit empirisch onderzoek. Verder richten we ons zowel op globale, algemene patronen als op individuele verschillen of verschillen tussen groepen mensen (bijvoorbeeld aanhangers van geïnstitutionaliseerde godsdiensten, ongebonden spiritueel geëngageerden, atheïsten, verschillende religies/culturen).

Leerdoelen

 • De student leert inzicht te verwerven in de huidige centrale thema’s en benaderingen binnen de Psychologie van Religie en zingevingsvraagstukken

 • De student verwerft kennis over hedendaagse verschijningsvormen van religie

 • De student bouwt een kennis op van het gehanteerde begrippenkader binnen de psychologie van religie

 • De student leert helder en beargumenteerd te redeneren vanuit een bepaalde theorie met behulp van de geleerde begrippen

 • De student neemt kennis van recente godsdienstpsychologisch empirische bevindingen en kan deze plaatsen in een cultuurhistorische context en belangrijke onderzoeksstromingen binnen de psychologie van religie

 • De student neemt kennis van empirisch onderzoek naar verschillen en overeenkomsten tussen groepen religieuze en niet-religieuze mensen in hun omgang met belangrijke levensthema’s en leert om kritisch met kennis van zaken en respect voor anders-gelovigen/denkenden — te kijken naar gebruikte meetinstrumenten en onderzoeksbevindingen

 • De student is in staat om een oordeel over empirische bevindingen te formuleren in het licht van theoretische discussies op het terrein van de Psychologie en Religie.

 • De student kan ideeën, feiten en meningen in begrijpelijke taal en op heldere wijze aan anderen duidelijk maken

 • De student bezit de leervaardigheden die hem of haar in staat stellen een vervolgstudie aan te gaan met een autonoom karakter.

Rooster

De roosters zijn beschikbaar via My Timetable.

Onderwijsvorm

 • Hoorcollege

Toetsing en weging

 1. Midterm: take-home tentamen met open vragen en enkele essayvragen (40%)
 2. Eindtentamen: schriftelijk tentamen met korte open vragen en enkele essayvragen (60%)

Om mee te mogen doen aan het eindtentamen moeten studenten het midterm take-home tentamen op tijd hebben ingeleverd.
Voor onderdeel 2 (het eindtentamen) is er een herkansing.

Weging

Het eindcijfer voor de cursus komt tot stand door de bepaling van het gewogen gemiddelde op basis van deelcijfers. Om de cursus te behalen moet het gewogen gemiddelde van de deelcijfers een 5,5 of hoger zijn.

Herkansing

Er wordt een herkansing georganiseerd voor het schriftelijk eindtentamen. Om recht te hebben op deze herkansing moeten studenten het take-home tentamen (midterm) op tijd hebben ingeleverd.

Studenten die het take-home tentamen hebben gemaakt (midterm) maar die hiervoor een onvoldoende (lager dan 5,5) hebben gekregen - en die tevens als eindcijfer een onvoldoende hebben gekregen voor de totale cursus na het maken van de herkansing van het schriftelijk tentamen (lager dan 5,5) - krijgen de mogelijkheid om een nieuwe versie van het take-home tentamen in te leveren drie weken na de herkansingsdatum van het eindtentamen.

Nabespreking tentamen

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het tentamen wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking van het tentamen plaatsvindt. Er wordt in ieder geval een nabespreking georganiseerd indien een student hiertoe verzoekt binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag.

Literatuurlijst

Aanvullende literatuur wordt in Brightspace beschikbaar gesteld.

Inschrijven

Inschrijven via MyStudyMap is verplicht. Informatie over het inschrijven voor vakken en tentamens kun je hier vinden.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Hier vind je informatie over kosten, inschrijving en voorwaarden voor het volgen van deze cursus in het kader van Studeren à la carte (zonder tentamen).

Hier vind je informatie over kosten, inschrijving en voorwaarden voor het volgen van deze cursus in het kader van Contractonderwijs (met (deel)tentamen(s) en toekenning van ECs).

Contact

 • Voor inhoudelijke vragen, neem contact op met de docent (rechts in informatiebalk).

 • Voor informatie over inschrijvingen, toelating, etc: Onderwijsadministratie Herta Mohr

Opmerkingen

Geen.