Studiegids

nl en

Cognitieve Psychologie

Vak
2024-2025

IBP students, see Cognitive Psychology

Toegangseisen

Geen

Beschrijving

De cognitieve psychologie bestudeert algemeen menselijke functies zoals waarnemen, aandacht, geheugen, taal, denken, beslissen en motoriek. Cognitief psychologen proberen antwoord te geven op vragen als: hoe richten we onze aandacht, hoe herkennen we woorden, hoe onthouden we gebeurtenissen en waarom maken we daar soms fouten in, hoe zetten we gedachten om in spraak, hoe lossen we problemen op en hoe verbeteren wij onze cognitieve vermogens? De doelstelling van het vakgebied is om in goed gecontroleerde experimenten gedrag te meten, te beschrijven en te verklaren.

Leerdoelen

Aan het einde van de cursus kan de student:

  • De belangrijkste theorieën en modellen voor de verschillende cognitieve processen begrijpen en beschrijven;

  • De methoden om gedragsverschijnselen te observeren en te meten begrijpen en beschrijven;

  • Theoretische inzichten toepassen in praktische situaties.

Het experimenteerpracticum heeft de volgende doelen:

  • Begrijpen en beschrijven hoe experimenten worden uitgevoerd in cognitief psychologisch onderzoek;

  • Begrijpen en beschrijven hoe een experiment een hypothese kan toetsen;

  • Simpele analyses uitvoeren op verkregen data en deze interpreteren;

  • Een wetenschappelijk verslag schrijven (volgens APA richtlijnen).

Rooster

Het rooster van deze cursus vind je in MyTimetable

Inschrijven

Onderwijs

Eerstejaars bachelorstudenten worden voor alle onderwijseenheden van het eerste academisch jaar ingedeeld en ingeschreven door de onderwijsadministratie van hun opleiding. Door de opleiding wordt aan deze studenten gecommuniceerd voor welke onderwijseenheden en voor welke periode de inschrijving van toepassing is. Alle overige studenten (m.u.v. minoren en exchange) moeten zichzelf inschrijven voor alle onderwijseenheden (hoorcolleges, werkcolleges en practica) die zij willen volgen. Inschrijven kan tot uiterlijk 5 dagen voorafgaand aan de start van de cursus.

Tentamens

Je moet je uiterlijk 10 dagen voor de tentamendatum inschrijven voor je tentamen in My Studymap. Vergeet dit niet! Raadpleeg het inschrijfprotocol voor meer informatie. Zonder geldige inschrijving in My Studymap kun je niet deelnemen aan het tentamen.

Lees zorgvuldig alle informatie over de procedures en deadlines voor het inschrijven voor vakken en tentamens

Studenten die dit vak als onderdeel van een LDE-minor volgen, premaster studenten, exchangestudenten en externe gaststudenten worden door de onderwijsadministratie geïnformeerd over de geldende inschrijvingsprocedure.

Onderwijsvorm

7 hoorcolleges van 2 uur en 3 experimenteerpractica van 2 uur.

Voor deze cursus geldt een aanwezigheidsplicht bij de practicumbijeenkomsten. Zie Brightspace voor meer informatie.

Het experimenteerpracticum bestaat uit drie bijeenkomsten in PC-zalen, waar demonstraties worden gegeven en gedragsexperimenten worden uitgevoerd, waarvan de verkregen data worden geanalyseerd en geïnterpreteerd. Over één experiment moet bovendien een kort onderzoeksverslag volgens de APA normen worden geschreven. Eerstejaars voltijd studenten worden automatisch ingedeeld in practicumgroepen; andere studenten moeten zich registreren. Voor meer informatie, zie de syllabus en Brightspace.

Toetsing

Het vak wordt getoetst met een tentamen (1) een multiple choice tentamen van 40 vragen over het boek van Chun & Most, de college slides en over de Syllabus CogLab en (2) een kort wetenschappelijk verslag van een experiment. Het eindcijfer is een combinatie van het MC tentamencijfer (70%) en het cijfer voor het verslag (30%). Het cijfer voor het verslag wordt pas geregistreerd als de practicumopdrachten voldoende zijn afgerond. Het cijfer voor één van beide onderdelen blijft geldig, ook in een eventueel tweede studiejaar.

Het instituut hanteert vaste regels rond cijferberekening en volgt tevens het beleid van de Faculteit der Sociale Wetenschappen om, met behulp van software, werkstukken van studenten systematisch op plagiaat te controleren. Alle studenten zijn verplicht om de Toets Wetenschappelijke Integriteit met een score van 100% af te ronden, zodat ze inzicht krijgen in de toepassing van integriteit bij het schrijven van wetenschappelijke teksten. De studenten krijgen toegang tot de toets via een module op Brightspace. Bij het constateren van fraude worden disciplinaire maatregelen genomen. Studenten worden geacht de informatie over deze twee onderwerpen te kennen.

Literatuur

  1. Cognition. Chun, M. M., & Most, S. B. (2022). print ISBN: 9780199950638, e-book ISBN: 9780190878726
  2. Cognitive Psychology CogLab Syllabus (verkrijgbaar via Brightspace)

Contact information

Voor vragen over inschrijving en administratie:

Coordinatoren:

Practica: