Studiegids

nl en

Politieke Psychologie

Vak
2024-2025

Omschrijving

Welke psychologische mechanismes spelen een rol in politieke processen? In de politicologie wordt er vaak vanuit gegaan dat mensen in de politiek rationele beslissingen kunnen maken. Tegelijkertijd hebben we als mens allemaal ‘last’ van psychologische mechanismes die ons rationele denken beïnvloeden. Denk aan bijvoorbeeld emoties, overtuigingen, normen en waarden, vooroordelen, persoonlijkheid, groepsdynamieken.
Politieke psychologie is een overkoepelende naam voor een breed en interdisciplinair onderzoeksveld dat actoren en hun (onderlinge) gedrag centraal zet. Politiek psychologen streven ernaar politiek gedrag van elites en burgers te verklaren. Onderwerpen variëren van kiesgedrag tot conflict resolutie, van leiders tot volgers, en van genocide tot de invloed van de media.
In deze introductiecursus leer je meer over de belangrijkste psychologische mechanismen die een rol kunnen spelen als we het gedrag van mensen in politieke processen observeren en proberen te duiden. Er komen vragen aan bod zoals: Waarom stemmen kiezers voor ene bepaalde politieke partij? Maakt het uit wie er in het Witte Huis zit of wordt elke president door dezelfde instituties beperkt? Hoe ontstaat racisme? Kan genocide voorkomen worden? Waarom kunnen sommige conflicten niet opgelost worden? Dit is slechts een aantal van de vele onderzoeksvragen die door politiek psychologen onderzocht worden.
In de cursus Politieke psychologie maak je kennis met een aantal belangrijke theorieën en benaderingen van de politieke psychologie. Na afloop van de cursus zal je (1) een aantal belangrijke begrippen en theorieën van de politieke psychologie kunnen toelichten, (2) inzicht hebben in de methoden en resultaten van politiek psychologisch onderzoek en (3) (actuele) politieke vraagstukken vanuit een politiek psychologisch perspectief kunnen duiden.

Leerdoelen

Doel 1: Algemene introductie in de e theorieën en begrippen van de politieke psychologie.
Doel 2: Het ontwikkelen van inzicht in de methoden en resultaten van politiek psychologisch onderzoek
Doel 3: (Actuele) Politieke vraagstukken vanuit een politiek psychologisch perspectief kunnen duiden.

Methode

Interactieve hoorcolleges en literatuurstudie.

Studiemateriaal

Verschillende boekhoofdstukken en wetenschappelijke artikelen. Wordt nader bekend gemaakt via de syllabus.

Studielast:

Totaal: 140 uur (5 ECTS)

  • Te volgen colleges: 2 uur per college: 13 x 2 = 26 uur

  • Colleges voorbereiden d.m.v. lezen van de te bestuderen stof (6 uur per college, er zijn 11 colleges met literatuurvoorbereiding 6 x 11 = 66 uur)

  • Wekelijks aantekeningen bekijken/ herhalen van de stof (thuis studie) = 7 uur

  • Groepsopdracht (voorbereiding, bijeenkomsten, uitvoering, oefenen) = 20 uur

  • Studeren voor tentamen = 21 uur

Toetsing:

Het eindcijfer wordt bepaald door een groepsopdracht (20%) en een schriftelijk tentamen (80%).

Het tijdstip en de locatie van inzage en nabespreking zal niet later dan de publicatie van de cijfers worden bekendgemaakt via Brightspace.

Groepsopdracht

Tijdens de cursus wordt een groepsopdracht uitgereikt waarin moet worden samengewerkt.. Alle studenten worden geacht in groepjes van minimaal 4 en maximaal 6 studenten aan deze groepsopdracht te werken. Het cijfer dat voor deze opdracht gegeven wordt zal voor 20% van het eindcijfer meetellen. Niet aan deze opdracht meedoen (of meewerken) zal als resultaat het cijfer één (1) opleveren.

Schriftelijk Tentamen

De cursus wordt afgesloten met een eindtentamen waarin alle stof van de
voorgeschreven literatuur en hoorcolleges getoetst worden.

Brightspace

Brightspace wordt voor deze cursus gebruikt om de syllabus te verstrekken, (een deel van) het studiemateriaal, de powerpointslides en aanvullende informatie voor het college ter beschikking te stellen.

Registratie

Zie 'Praktische Informatie'

Rooster - vakken en tentamens

Zie 'MyTimetable'