Studiegids

nl en

Academische Vaardigheden II: Het wetenschappelijk onderzoeksessay

Vak
2024-2025

Toegangseisen

Geen specifieke toegangseisen. Gelijk aan de toegangseisen voor de BA Kunstgeschiedenis.
Eerstejaarsstudenten worden aan het begin van het jaar door de onderwijsadministratie ingeschreven en ingedeeld in de werkgroepen. Hogerejaarsstudenten Kunstgeschiedenis die het vak willen herkansen, dienen contact op te nemen met de studiecoördinator. Zowel eerste- als hogerjaarsstudenten moeten deelname aan tentamens bevestigen.

Beschrijving

In deze cursus wordt de eerste stap gezet naar het doen van zelfstandig kunsthistorisch onderzoek en het mondeling en schriftelijk presenteren van onderzoeksresultaten. Studenten doen onderzoek naar een kunstwerk aan de hand van secundaire literatuur, die zij zelf moeten zoeken aan de hand van de tijdens de cursus Academische Vaardigheden I verkregen heuristische vaardigheden. Alle relevante stappen in het doen van onderzoek komen daarbij aan bod: het zoeken van secundaire literatuur, het beheren en verwerken van deze bibliografische referenties, het schrijven van een Status Quaestionis (stand van de wetenschap), het formuleren van een wetenschappelijke onderzoeksvraag of these, het ordenen van onderzoeksmateriaal, het presenteren van de onderzoeksresultaten in een mondeling referaat en een schriftelijk onderzoeksessay, inclusief literatuurlijst en notenapparaat volgens de Chicago Manual of Style.

Leerdoelen

 • Studenten leren onderzoek-, schrijf- en presentatievaardigheden te verwerven die nodig zijn voor het wetenschappelijk onderzoeken van kunstwerken, architectuur en design.

 • Studenten leren een kritische beschouwing te schrijven over een door de docent toegewezen kunsthistorische casus (kunstwerk + thema).

 • Studenten leren de voor de kunsthistorische casus relevante literatuur en bronnen te vinden, te raadplegen en te verwerken.

 • Studenten leren soorten argumentaties in een betoog te herkennen.

 • Studenten leren, op aanwijzing van de docent, een adequate onderzoeksvraag over de kunsthistorische casus te formuleren en te ontleden in deelvragen.

 • Studenten leren een onderzoeksopzet en een vraagstelling te presenteren aan hun medestudenten en leren daarbij effectieve presentatietechnieken in te zetten (PowerPoint).

 • Studenten leren kritische vragen te stellen in reactie op de presentaties van medestudenten en leren opbouwende kritiek te geven.

 • Studenten leren een betoog te onderbouwen in een paper van 2500 woorden (met een marge van 10%), exclusief noten en literatuur.

 • Studenten leren een wetenschappelijk verantwoorde kunsthistorische bron- en literatuurvermelding toe te passen volgens de regels van de Chicago Manual of Style.

Rooster

De roosters zijn beschikbaar via My Timetable.

Onderwijsvorm

 • Werkcollege

Er is bij werkcolleges en de excursies aanwezigheidsplicht. Verzuim door omstandigheden dient schriftelijk/per mail vooraf te worden gemeld bij de docent, met opgaaf van redenen. Bovendien geldt dat deze cursus niet succesvol kan worden afgesloten wanneer de student meer dan 2x afwezig is geweest. Bij in gebreke blijven kan het vak niet succesvol worden afgesloten en kan deelname aan de toetsen worden ontzegd. Alleen in uitzonderlijke gevallen zal de Examencommissie de mogelijkheid van een aanvullende of vervangende opdracht overwegen. Zie ook de Onderwijs en Examen Regeling.

Toetsing en weging

Toetsing

 • Deeltoets 1: het samenstellen van een geannoteerde literatuurlijst.

 • Deeltoets 2: schrijfopdracht status quaestionis + onderzoeksvraag met bijgewerkte literatuurlijst.

 • Deeltoets 3: mondelinge presentatie (referaat).

 • Deeltoets 4: eindwerkstuk van circa 2.500 woorden (met een marge van 10%), excl. voetnoten en literatuur.

 • Ter voorbereiding van de colleges wordt een aantal teksten gelezen waarover vragen moeten worden beantwoord. Dit telt als praktische oefening en is verplicht.

BELANGRIJK:

 • Deeltoetsen 1 t/m 3 tellen als praktische oefening en zijn verplicht.

 • De schrijfopdrachten worden via Turnitin op Brightspace ingeleverd. Toetsen die niet, of te laat worden ingeleverd en/of niet op de juiste manier via Turnitin zijn ingeleverd, worden niet becommentarieerd.

 • Het te laat inleveren van een schriftelijke opdracht betekent een onvoldoende. Een bij de eerste tentamen-/deeltoetsgelegenheid te laat ingeleverde opdracht kan desgewenst in beoordeling worden genomen als herkansing. Studenten zijn zelf verantwoordelijk voor het tijdig inleveren via Turnitin en dienen er dus zelf zorg voor te dragen dat ze via een computer toegang hebben tot het systeem.

Weging

 • Deeltoets 1 t/m 3: pass or fail

 • Deeltoets 4 (eindwerkstuk): 100%
  Aanvullende eis: voor een voldoende eindcijfer moeten alle deeltoetsen met een pass dan wel minstens een 6,0 worden afgesloten.

Herkansing

Alle toetsen waarvoor een onvoldoende is behaald, kunnen worden herkanst. De herkansing van Deeltoets 2 (schrijfopdracht) vindt plaats na de midterm tentamenweek en zal op Brightspace worden aangekondigd. Alle overige herkansingen zullen - voor zover van toepassing - op hetzelfde moment plaats vinden, na de laatste (deel-)toets. Voor de herkansing van de mondelinge presentatie kan eventueel een alternatieve opdracht worden geformuleerd.

Inzage en nabespreking

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het tentamen wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking van het tentamen plaatsvindt. Er wordt in ieder geval een nabespreking georganiseerd indien een student hiertoe verzoekt binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag.

Literatuurlijst

Literatuur wordt bekend gemaakt op Brightspace.

Inschrijven

Inschrijven via My Studymap (Login | Universiteit Leiden) is verplicht.
Algemene informatie over uSis vind je op de website

Contact

 • Voor inhoudelijke vragen, kun je terecht bij de docent die in de rechter informatiebalk vermeld staat.

 • Voor vragen over inschrijving en toelating, neem contact op met de studiecoördinator

 • Voor overige vragen, neem contact op met de onderwijsadministatie Arsenaal

Opmerkingen

BELANGRIJKE OPMERKING: dit vak is een aanvullende eis bij het bindend studie advies (BSA) van de bachelor-opleiding Kunstgeschiedenis. Het betekent dat dit vak gehaald moet zijn om te mogen doorstuderen. Zie het opleidingsspecifieke deel van de Onderwijs en Examen Regeling.

Het vak vormt daarnaast een ingangseis voor de volgende tweedejaarsvakken:

 • BA2-werkgroepen

Excursiewerkcollege Berlijn of Excursiewerkcollege Rome