Studiegids

nl en

Academisch schrijven, Taalvaardigheid III

Vak
2024-2025

Toegangseisen

Om dit vak te kunnen volgen moet de student alle onderdelen van Taalvaardigheid II hebben afgerond, of een gelijkwaardig niveau hebben. Dit ter beoordeling van de docent, eventueel na een toets.

Dit college is bedoeld voor studenten Nederlandkunde en uitwisselingsstudenten Neerlandistiek. Overige studenten die het Nederlands niet als moedertaal hebben, kunnen na overleg met de studiecoördinator worden toegelaten als er voldoende plaats is. Het maximum aantal studenten is 12. Als er meer aanmeldingen zijn, geldt de volgende volgorde van toelating:
1. studenten die de volledige ba-opleiding Nederlandkunde/Dutch Studies volgen
2. exchange en study abroad studenten van Nederlandkunde/Dutch Studies
3. keuzevakstudenten en contractstudenten die meerdere colleges volgen of hebben gevolgd bij Nederlandkunde / Dutch Studies
4. anderen in volgorde van aanmelding
Dit college is niet toegankelijk voor studenten met Nederlands als moedertaal.

Beschrijving

Dit college bereidt studenten voor op het schrijven van hun BA-werkstuk, zowel inhoudelijk als formeel. Tijdens de colleges concentreren we ons op het samenvatten en verwerken van wetenschappelijke literatuur. Wat wordt er van je verwacht en hoe pak je zoiets aan? Je schrijft gedurende het semester drie stukken op je eigen vakgebied. Ter ondersteuning van de schrijfvaardigheid en om je Nederlands te verbeteren, wordt aandacht besteed aan grammatica en woordenschat. De woordenschat wordt uitgebreid met onder meer vaste combinaties (bijv. werkwoorden met vaste voorzetsels) en idioom dat typisch is voor academische teksten.

Leerdoelen

Doel van het college is in de eerste plaats de studenten voor te bereiden op het schrijven van hun BA-werkstuk. Na afronding kunnen studenten:

 • zelfstandig wetenschappelijke artikelen zoeken, bestuderen en daarover vragen beantwoorden.

 • een wetenschappelijk artikel op hun vakgebied beoordelen op kwaliteit en betrouwbaarheid, en dat artikel helder verwerken voor een niet gespecialiseerd publiek; zowel mondeling als schriftelijk.

 • lexicaal gevarieerd Nederlands gebruiken met een gering aantal fouten.

 • met gebruikmaking van grammatica’s en stijlgids en online tools hun eigen werk verbeteren en feedback geven op andermans werk
  In termen van het Europees Referentiekader wordt toegewerkt naar niveau B2+/C1.

Rooster

De roosters zijn beschikbaar via My Timetable.

Onderwijsvorm

 • Werkcollege

 • Zelfstandige literatuurstudie

Toetsing en weging

Toetsing en weging

Actieve deelname aan de cursus (15%)
Hierin wordt meegewogen:

 • wekelijkse huiswerkopdrachten op tijd ingeleverd

 • deelname aan discussies

 • feedback op presentaties en werk andere studenten

 • mondelinge presentatie eigen werk

 • het invullen van een reflectieformulier na ieder blok

Schrijfvaardigheid (60%)
*Twee van de drie geschreven stukken worden beoordeeld op inhoud, opbouw en het Nederlands (2 x 15%)
*Schrijftentamen, halverwege het semester. Hierbij schrijven studenten een stuk van 400-500 woorden naar aanleiding van twee korte artikelen die zij hebben kunnen voorbereiden en mogen meenemen. Bij dit tentamen mogen (online) grammatica’s en woordenboeken worden gebruikt. Dit tentamen wordt afgenomen op de computer. (30%)

Woordenschat (25%)
*Een schriftelijke woordenschattoets aan het einde van het semester (25%). Het inleveren van het tweede reflectieformulier is een voorwaarde voor deelname aan deze toets.

Beide tentamens moeten voldoende zijn (minimaal 5,5).

Herkansing

Voor beide tentamens is een herkansing mogelijk.

Inzage en nabespreking

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het tentamen wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking van het tentamen plaatsvindt. Er wordt in ieder geval een nabespreking georganiseerd indien een student hiertoe verzoekt binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag.

Literatuurlijst

Syllabi Academisch schrijven blok 1 en Academisch schrijven blok 2 beschikbaar via Brightspace.

Inschrijven

Informatie over het inschrijven voor vakken en tentamens kun je hier vinden.

Aanmelden Contractonderwijs

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Contractonderwijs willen volgen (met tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Contact

 • Voor inhoudelijke vragen, neem contact op met de docent (rechts in informatiebalk).

 • Voor informatie over inschrijvingen, toelating, etc: Onderwijsadministratie Reuvensplaats

Opmerkingen

Niet van toepassing.