Studiegids

nl en

Christendom: de basics

Vak
2024-2025

Toegangseisen

Geen.

Beschrijving

Het christendom is momenteel (nog) de grootste wereldgodsdienst. Onder het etiket ‘christendom’ schuilt een opmerkelijke diversiteit, die zich al vanaf het midden van de eerste eeuw van onze jaartelling heeft ontwikkeld en haar uitdrukking heeft gevonden in uiteenlopende geloofsovertuigingen, tradities, structuren, rituelen en allerlei culturele, politieke en sociale ideeën en gemeenschapsverbanden. De achterliggende oorzaken van deze diversiteit en de uitingsvormen die zij in wisselwerking met contextuele factoren heeft aangenomen, staan in deze cursus centraal.

Hoe zijn de evangelieverhalen over Jezus van Nazareth ontstaan en waarom zijn zij uiteindelijk als onderdeel van een ‘Nieuw Testament’ aan de Hebreeuwse Bijbel toegevoegd? Hoe is het christendom als aparte godsdienst uit het jodendom gegroeid? Wat zijn enkele kernconcepten binnen het christendom? Welke visies op Jezus en/in relatie tot God hebben zich in de loop der tijd ontwikkeld? Wat is het instituut van de Kerk en waarom zijn er zoveel verschillende kerken ontstaan? Waarom is er een paus in Rome en wat is zijn rol? Waarom is het christendom op meerdere continenten een allesdoordringende, cultuurvormende kracht geworden? Wat zijn de belangrijkste verschillen tussen het oosters en westers christendom en stromingen binnen beide ‘families’? Wat zijn belangrijke rituelen in diverse kerkelijke tradities? Hoe is vanuit die tradities gereageerd op andere tradities, politieke uitdagingen en wetenschappelijke ontwikkelingen? En wat is de rol van gender in de geschiedenis van het christendom geweest?

Met dergelijke vragen zullen wij ons in deze collegereeks bezighouden. De cursus kent een chronologisch-thematische opbouw. Achtereenvolgens behandelen wij de volgende overkoepelende thema’s: de ‘geboorte’ van het christendom; de opbouw van de Kerk; de algemene oecumenische concilies; de kerstening van Europa; het middeleeuwse katholicisme; het oosters christendom; laatmiddeleeuwse hervormingsbewegingen; protestantisme I; de Contrareformatie; protestantisme II; de lange negentiende eeuw; schuivende panelen sinds 1914. De ontwikkeling van het christendom op alle continenten komt tijdens de cursus aan bod.

Leerdoelen

De studenten

 • verwerven inzicht in de wijze waarop het christendom zich vanaf het eerste begin tot op heden heeft ontwikkeld;

 • maken kennis met de diversiteit van deze wereldgodsdienst;

 • kennen de belangrijkste aspecten van zowel het hedendaagse christendom als van zijn geschiedenis;

 • kunnen belangrijke thema’s van het christendom benoemen;

 • hebben enige kennis verworven van de belangrijkste methoden en modellen die in de studie van het christendom gehanteerd worden;

 • zijn in staat helder en goed gestructureerd de stof samen te vatten;

 • zijn in staat goed geformuleerde en beargumenteerde antwoorden op de vragen van tussentoets en tentamen te geven.

Transferable skills
De studenten

 • zijn in staat belangrijke historische en actuele dimensies van het christendom te interpreteren;

 • zijn in staat fundamentele concepten in hun historische context te plaatsen.

Rooster

De roosters zijn beschikbaar via My Timetable.

Onderwijsvorm

Hoorcollege

Toetsing en weging

Toetsing

 • Schriftelijk tussentijds tentamen met enkele essayvragen (50%)

 • Schriftelijk eindtentamen met enkele essayvragen (50%)

Nota bene

 • Tentamen I vindt plaats in de tussentijdse toetsweek (eind maart).

 • Tentamen II vindt plaats in één van de toetsweken ná het laatste college (eind mei/begin juni).

Weging

 • Het eindcijfer voor de cursus komt tot stand door de bepaling van het gewogen gemiddelde op basis van de deelcijfers van beide tentamens.

 • Om voor de cursus te slagen, moet het gewogen gemiddelde eindcijfer minstens een 5,50 (= 6) bedragen.

Herkansing

 • De student van wie het gewogen gemiddelde eindcijfer lager dan een 5,50 bedraagt, wordt na afloop van de cursus de mogelijkheid geboden een hertentamen over de gehele stof van de cursus te maken.

 • De herkansing vindt medio/eind juni plaats.

Nabespreking tentamens

 • Indien mogelijk zal tentamen I tijdens of direct na afloop van college 7 of 8 worden nabesproken.

 • Voor de nabespreking van tentamen II en het hertentamen wordt een nader te bepalen regeling getroffen.

Literatuurlijst

 • Diarmaid MacCulloch, A History of Christianity. The First Three Thousand Years (Londen: Penguin Books, 2010). De Nederlandse vertaling mag worden gebruikt: Diarmaid MacCulloch, De geschiedenis van het christendom (Amsterdam: Unieboek / Het Spectrum, 2009).

Nota bene

 • Uit dit handboek dienen wekelijks enkele hoofdstukken of hoofdstukdelen te worden bestudeerd.

 • De opgegeven literatuur dient telkens vóór aanvang van ieder college door de studenten te zijn bestudeerd en wordt, i.c.m. met wat tijdens de colleges wordt besproken, in twee deeltoetsen getentamineerd.

 • Een uitgebreide syllabus is uiterlijk anderhalve week vóór aanvang van het eerste college beschikbaar in de cursusmodule in Brightspace.

Inschrijven

Inschrijven via MyStudyMap is verplicht.
Informatie over het inschrijven voor vakken en tentamens kun je hier vinden.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Kies uit de onderstaande mogelijkheden (weghalen wat niet van toepassing is):

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Studeren à la carte willen volgen (zonder tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Contractonderwijs willen volgen (met tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Contact

 • Voor inhoudelijke vragen, neem contact op met de docent (rechts in informatiebalk).

 • Voor informatie over inschrijvingen, toelating, etc: Onderwijsadministratie Herta Mohr

Opmerkingen

 • Brightspace wordt gebruikt voor mededelingen, updates, vragen en discussie.