Studiegids

nl en

Tutoraat/Leiden Law Practices (LLP)

Vak
2024-2025

Toegangseisen

Geen.

Beschrijving

Tutoraat/Leiden Law Practices (kortweg LLP) bestaat uit twee delen:

 • de LLP-bijeenkomsten voor voltijdstudenten Juridische Opleidingen en Criminologie;

 • de juridische taaltoets voor voltijd- en deeltijdstudenten Juridische Opleidingen resp. de criminologische taaltoets voor voltijd- en deeltijdstudenten Criminologie.

Het LLP-programma is voor studenten van de Juridische Opleidingen en studenten Criminologie grotendeels hetzelfde. Waar deze programma's afwijken, is dat hieronder aangegeven.

LLP-bijeenkomsten
Antwoord op vele vragen van eerstejaarsstudenten:

 • Wat gebeurt er op de universiteit en onze faculteit? Wat doen docenten de hele dag? Waarom zijn recht en criminologie fascinerend? Waarom zijn recht en criminologie onontkoombaar in het dagelijkse leven? Wat wordt er van u als student verwacht? Waar kunt u terecht als u problemen heeft met uw studie? Hoe gebruik je je wettenbundel? Hoe moet een arrest van de Hoge Raad worden gelezen? Hoe is de studie opgebouwd? Op deze en nog veel meer vragen wordt bij Leiden Law Practices (LLP) een antwoord gegeven. Door LLP leert u in korte tijd andere nieuwe studenten kennen, raakt u vertrouwd met het universitaire leven en leert u academische basisvaardigheden die u helpen om grip te krijgen op uw studie. Bij LLP zitten studenten in een vertrouwde, vaste tutorgroep van ongeveer 30 studenten. De tutorgroep wordt geleid door een docenttutor en een studenttutor (een ouderejaarsstudent). Met uw tutorgroep volgt u een gevarieerd programma. Ook het eerstejaarsonderwijs bij andere vakken volgt u met uw tutorgroep.

 • Het programma bestaat uit tien LLP-bijeenkomsten: werkgroepen (inclusief plenaire studiegesprekken) en praktijkbijeenkomsten (een rechtbank en werkbezoek of gastlezing). Ook worden er gezellige activiteiten ondernomen met de tutorgroep.

 • Tijdens twee plenaire studiegesprekken komen studievaardigheden aan de orde en/of wordt de (praktische) voorbereiding van tentamens besproken. De plenaire studiegesprekken vinden plaats als onderdeel van een werkgroep.

 • Tijdens individuele voortgangsgesprekken na de tentamens in het eerste en tweede semester bespreekt u met uw docent- en studenttutor uw studieresultaten en knelpunten of wensen over de invulling van de studie en reflecteert u op uw studiehouding en -prestaties, uw persoonlijke ontwikkeling en uw welzijn. Zo nodig wordt u verwezen naar een studieadviseur. Het eerste voortgangsgesprek is verplicht, de volgende gesprekken zijn facultatief.

Studenttutor en docenttutor: steunpilaren in LLP

 • Binnen LLP is de studenttutor uw praktische steun en toeverlaat. Met veel van uw vragen kunt u bij hem/haar terecht. Zo nodig verwijst hij/zij u naar een andere informatiebron binnen de faculteit of universiteit. De studenttutor heeft de organisatorische leiding binnen het LLP en leidt (samen met de docenttutor) een aantal LLP-bijeenkomsten. Daarnaast geeft hij/zij feedback op opdrachten.

 • De docenttutor leidt ook een aantal LLP-bijeenkomsten, geeft u eveneens feedback op opdrachten, bespreekt maatschappelijke ontwikkelingen waarbij het recht of de criminologie een rol spelen, volgt uw studieresultaten en bespreekt deze met u in individuele voortgangsgesprekken, samen met de studenttutor. Ook geeft de docenttutor een ‘kijkje in de keuken’ door in meer detail te vertellen over zijn of haar werkzaamheden binnen of buiten de faculteit.

Wanneer vindt LLP plaats?

 • De bijeenkomsten en activiteiten met uw tutorgroep vinden plaats in het eerste semester.

 • LLP start met drie werkgroepen en een sociaal uitje in de facultaire Introductieweek.

 • In de facultaire Introductieweek vindt ook een Introductiecollege plaats en een college over taal en taalgebruik bij de universiteit.

 • Na de tentamenperiodes in het eerste en tweede semester worden individuele studievoortgangsgesprekken gehouden met de docent- en studenttutor.

Juridische resp. criminologische taaltoets in LLP (voltijd- en deeltijdstudenten)

 • De faculteit vindt het belangrijk dat u zich in een vroeg stadium van uw studie bewust bent van het belang van de Nederlandse taal voor de studie en beroepsleven daarna, en dat u op de hoogte bent van uw niveau ten aanzien van bepaalde aspecten van uw juridische resp. criminologische taalbeheersing.

 • Bij LLP wordt daarom veel aandacht besteed aan taal. Bovendien maakt een juridische taaltoets (voor studenten Juridische Opleidingen) resp. een criminologische taaltoets (voor studenten Criminologie) deel uit van LLP. De taaltoets moet met goed gevolg worden afgelegd voor het behalen van de propedeuse.

Voor verdere informatie over de juridische resp. criminologische taaltoets en de voorbereiding hiervan, waaronder het maken van een verplichte proeftaaltoets: zie de vakbeschrijving van de juridische resp. criminologische taaltoets.

Leerlijn juridische kernvaardigheden
Tutoraat/LLP maakt binnen de opleiding Rechtsgeleerdheid deel uit van de leerlijn Juridische kernvaardigheden. Deze vaardighedenlijn bestaat uit zes juridische kernvaardigheden: (1) werken met juridisch materiaal, (2) onderzoeksontwerp opstellen, (3) onderbouwd (juridisch) oordelen, (4) schrijfvaardigheid, (5) spreekvaardigheid en (6) ethisch bewustzijn. Bij het vak Tutoraat/LLP leren studenten de basis van de volgende vaardigheden: 1, 3, 4 en 5. Samen met Inleiding Recht bereidt Tutoraat/LLP studenten voor op de vakken Grondslagen van het recht en Methoden en Technieken.

Kijk voor meer informatie op de website Leiden Law Skills: www.leidenlawskills.nl

Leerdoelen

Doel van het vak
LLP heeft tot doel u als eerstejaarsstudent van een Juridische Opleiding resp. Criminologie behulpzaam te zijn bij het maken van de overstap naar de universiteit en bij uw integratie in het universitaire en facultaire leven. Daarnaast heeft LLP tot doel u academische basiskennis en basisvaardigheden bij te brengen.

Na afronding van LLP kunt u op basaal (kennismakings)niveau:

 • de weg vinden in de wettenbundel en verwijzen naar wetgeving;

 • jurisprudentie opzoeken in juridische databanken;

 • de opbouw van rechterlijke uitspraken weergeven en relevante onderdelen herkennen;

 • onderzoek doen naar een vooraf beschreven eenvoudige juridische casus of juridisch probleem (LLP-Juridische Opleidingen) resp. een eenvoudige criminologische casus of criminologisch probleem (LLP-Criminologie);

 • zich een onderbouwd eigen oordeel vormen over een eenvoudige juridische kwestie (LLP-Juridische Opleidingen) resp. criminologische kwestie (LLP-Criminologie);

 • deugdelijke en ondeugdelijke onderzoeksbronnen van elkaar onderscheiden en aangeven wanneer een bronverwijzing nodig is in door u geschreven juridische teksten (LLP-Juridische Opleidingen) resp. criminologische teksten (LLP-Criminologie);

 • aanduiden hoe u moet verwijzen naar criminologische bronnen volgens de APA-richtlijnen (LLP-Criminologie);

 • universitaire gedragsregels weergeven, onder andere over plagiaat en fraude.

Daarnaast kunt u:

 • uitleggen (voor studenten Juridische Opleidingen) waarom het recht van belang is resp. uitleggen (voor studenten Criminologie) waarom het recht en de criminologie van belang zijn voor de samenleving;

 • uitleggen wat een ‘academische houding’ inhoudt en wat het belang hiervan is bij uw studie;

 • een tekst schrijven in begrijpelijke volzinnen, zonder taal- of spelfouten;

 • het standpunt van een procespartij bepleiten in een eenvoudige juridische casus of debatteren over een eenvoudige juridische stelling (LLP-Juridische Opleidingen) of een eenvoudige criminologische stelling (LLP-Criminologie);

 • een beeld schetsen van de opbouw van uw studie en het civiel effect (indien relevant gezien uw studierichting);

 • een beeld schetsen van eventuele maatschappelijke en/of facultaire nevenactiviteiten en werkzaamheden voor uw persoonlijke ontwikkeling en ontplooiing;

 • aangeven hoe u de studie kunt aanpakken, hoe u een realistische studieplanning kunt maken, en hoe u zich in praktische zin kunt voorbereiden op tentamens;

 • een beeld schetsen van (onderdelen van) de juridische resp. criminologische praktijk op basis van een rechtbankbezoek en een (gast)lezing of werkbezoek;

 • toelichten waarom de Nederlandse taal en correct taalgebruik van belang zijn bij uw opleiding en in het juridische resp. criminologische beroepsleven. Behaalt u de juridische respectievelijk criminologische taaltoets, dan beheerst u het juridisch respectievelijk criminologisch Nederlands ten aanzien van de getoetste deelaspecten op een voldoende niveau voor een eerstejaarsstudent. Zie voor de getoetste deelaspecten de informatie elders in de studiegids over de juridische resp. criminologische taaltoets;

 • aanspreekpunten identificeren binnen de faculteit/universiteit voor bepaalde studiegerelateerde vragen of problemen, zoals studieadviseurs en studiedecanen, aangeven met welke universitaire systemen u als student werkt en hoe u daarop kunt inloggen en de algemene gang van zaken en de organisatie van de faculteit beschrijven;

 • reflecteren op uw studiehouding en -prestaties, uw persoonlijke ontwikkeling en uw welbevinden.

Rooster

Zie MyTimetable.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges (onder voorbehoud)

 • Aantal à 2 uur: 2

 • Onder voorbehoud vinden in de facultaire Introductieweek twee colleges plaats: een Introductiecollege en een college over de Nederlandse taal en het belang daarvan tijdens en na uw studie.

 • Vereiste voorbereiding door studenten: geen.

Werkgroepen

 • Aantal à 2 uur: 8

 • Vereiste voorbereiding door studenten: bestudering van het studiemateriaal in de syllabus LLP-Juridische Opleidingen resp. LLP-Criminologie en op Brightspace. Voor een aantal werkgroepen dienen vragen of opdrachten te worden gemaakt of moet een mondelinge presentatie worden voorbereid.

Practicum (onder voorbehoud)

 • Aantal à 2 uur: 2

 • Omschrijving: een rechtbankzitting en een (gast)lezing of werkbezoek bij een instantie die relevant is voor de juridische resp. criminologische praktijk;

 • Vereiste voorbereiding door studenten: voorbereiding vindt in beginsel plaats tijdens een LLP-bijeenkomst. Eventueel dient studiemateriaal te worden bestudeerd in de syllabus of op Brightspace.

Studiebegeleiding

 • Aantal à 0,5 uur: drie plenaire studiegesprekken met de tutorgroep, als onderdeel van een werkgroep.

 • Aantal à 0,2 uur: individuele studievoortgangsgesprekken met de docent- en studenttutor, waarvan het eerste gesprek verplicht is, en twee daarop volgende gesprekken facultatief. De duur van de individuele studievoortgangsgesprekken wordt in overleg bepaald.

 • Vereiste voorbereiding door studenten voor plenaire studiegesprekken: eventueel dient studiemateriaal te worden bestudeerd in de syllabus of op Brightspace. Vereiste voorbereiding voor het eerste individuele studievoortgangsgesprek: een aantal reflectievragen, bijvoorbeeld over uw studiehouding en -prestaties, dient te worden beantwoord.

Toetsing

 • Toets: 2 uur

 • Nabespreking: 1,5 uur

 • Omschrijving: juridische taaltoets voor studenten Juridische Opleidingen resp. criminologische taaltoets voor studenten Criminologie.

 • Vereiste voorbereiding door studenten: het maken van een juridische resp. criminologische proeftaaltoets via ANS, raadpleging van en eventueel oefening via de Brightspace-omgeving van de juridische taaltoets resp. de Brightspace-omgeving van de criminologische taaltoets.

 • Zie voor nadere informatie over de juridische resp. de criminologische taaltoets deze studiegids onder 'Taaltoets (Juridische Opleidingen)', nr. 210130021, resp. 'Taaltoets (Criminologie)', nr. 210130031.

NB De namen van de docenten voor de verschillende bijeenkomsten worden nader bekendgemaakt.

Toetsing en weging

Toetsvorm(en)
Juridische resp. criminologische taaltoets in de vorm van meerkeuzevragen. Het resultaat wordt niet uitgedrukt in een cijfer, maar met een V voor voldoende of een O voor onvoldoende.

Literatuurlijst

Verplicht studiemateriaal
Voor studenten van de Juridische Opleidingen (Rechtsgeleerdheid, Rechtsgeleerdheid - Entrepreneurship and Management, Rechtsgeleerdheid - International Business Law, Rechtsgeleerdheid - Economie, Fiscaal Recht en Notarieel Recht):

 • Syllabus LLP-Juridische Opleidingen 2024-2025

 • Wettenbundels (WoltersKluwer of Sdu) 2024-2025

Voor studenten Criminologie:

 • Syllabus LLP-Criminologie 2024-2025

 • Wettenbundels (WoltersKluwer of Sdu) 2024-2025

 • Publication Manual of the American Psychological Association, 7e druk. Washington DC: American Psychological Association.

Inschrijven

Taaltoets (juridisch resp. criminologisch)

Eerstejaarsstudenten (voltijd, in een tutorgroep) worden door het Onderwijs Informatie Centrum (OIC) ingeschreven voor de juridische resp. de criminologische taaltoets. Deeltijdstudenten en tweedejaars- en ouderejaarsstudenten die de taaltoets nog moeten herkansen in studiejaar 2024/2025 dienen zichzelf via MyStudymap in te schrijven voor de juridische taaltoets resp. de criminologische taaltoets. Als studenten zowel een Juridische Opleiding als Criminologie volgen, dienen zij alleen de taaltoets van hun eerst gekozen opleiding af te leggen en te behalen.

Contact

Instituut/afdeling

 • Instituut: Metajuridica

 • Afdeling: Moot Court

 • Kamernummer secretariaat: A3.19

 • Openingstijden: ma t/m vrij van 9.00-16.30 uur

 • Telefoon secretariaat/student-assistent LLP: 071 527 5360

 • E-mail: tutoraatllp@law.leidenuniv.nl

Opmerkingen