Studiegids

nl en

Materieel Strafrecht

Vak
2024-2025

Toegangseisen

Inleiding Strafrecht.

Leerdoelen

Doel van het vak is de bestudering van materieelrechtelijke leerstukken. Daarbij gaat het om kennis van en inzicht in de systematiek en inhoud van verschillende materieelrechtelijke leerstukken, waaronder opzet, schuld, causaliteit, wederrechtelijkheid, poging en voorbereiding en deelneming, alsmede om de toepassing daarvan in concrete casus aan de hand van wetgeving en van voorgeschreven literatuur en jurisprudentie.

Na afronding van het vak kan de student op navolgbare, juridisch en taalkundig correcte wijze:

 • De bronnen van materieel strafrecht (nationaal, Europees en internationaal) benoemen en het onderlinge verband en de samenhang tussen deze bronnen uitleggen;

 • Herkennen welk algemeen leerstuk/welke algemene leerstukken in een delictsomschrijving tot uitdrukking wordt/worden gebracht;

 • Algemene leerstukken van materieel strafrecht uitleggen, categoriseren, van elkaar onderscheiden en met elkaar vergelijken;

 • Algemene leerstukken (in het bijzonder wederrechtelijkheid, opzet, culpa, causaliteit, poging, voorbereiding, daderschap van zowel natuurlijke personen als rechtspersonen, deelneming en strafuitsluitingsgronden) uit concrete casus deduceren, relateren aan in concrete casus omschreven feiten en omstandigheden, en in concrete casus toepassen;

 • Toelichten hoe oplossingen van vraagstukken, omschreven in concrete casus en betrekking hebbend op algemene leerstukken van materieel strafrecht, doorwerken in het beslissingsmodel van artikel 348/350 Sv;

 • Uitleggen welke invloed Europese grondrechten hebben op (de ontwikkeling van) Nederlandse materieelstrafrechtelijk relevante grondrechten en die invloed herkennen en illustreren aan de hand van concrete casuïstiek en/of in rechtspraak (nationaal, EHRM en Hof van Justitie EU).

Rooster

Zie MyTimetable.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges

 • Namen docenten: mr.dr. M. Lochs en prof. mr. dr. J.W. Ouwerkerk

 • Vereiste voorbereiding door studenten: bestudering van de per onderwijsweek voorgeschreven studiestof.

Werkgroepen

De inschrijving van de werkgroepen gaat op een nader te bepalen tijdstip open.
Uw inschrijving voor een werkgroep betekent dat wij van u verwachten dat u de werkgroepen structureel bijwoont en dat u naar de werkgroep gaat waarvoor u zich heeft ingeschreven. Het maximaal toegestane aantal studenten per werkgroep én het aantal beschikbare werkgroepen wordt namelijk op die structurele aanwezigheid gebaseerd.

Mocht u op enig moment besluiten de werkgroepen niet (langer) bij te wonen, dient u zich dan ook uit te schrijven. U kunt daartoe besluiten vóór dat de werkgroepen zijn begonnen, maar dat kan ook lopende het vak. Uw uitschrijving heeft geen gevolgen voor de inschrijving van uw tentamen. Mocht op enig moment blijken dat het aantal inschrijvingen significant hoger is dan het aantal daadwerkelijk aanwezigen, zullen de werkgroepen die het betreft worden samengevoegd met andere werkgroepen waar eveneens feitelijk nog plaats is.

 • Namen docenten: nader bekend te maken.

 • Vereiste voorbereiding door studenten: Bestudering en uitwerking van de per onderwijsweek aangegeven opdrachten.

Tijdens de werkgroep staat analyse en praktische toepassing van delen van de voorgeschreven stof (wetgeving, jurisprudentie en literatuur) centraal. In de werkgroep ligt de nadruk op het beantwoorden van vragen naar aanleiding van gemiddeld complexe casus. Daarnaast worden tijdens de werkgroepen ook theorievragen behandeld. De casus, casusvragen en theorievragen zijn in het werkboek van het vak opgenomen. Studenten worden geacht de vragen voorafgaand aan de werkgroep te hebben voorbereid. Bij inschrijving voor een werkgroep verplichten studenten zich dan ook nadrukkelijk tot schriftelijke voorbereiding van en (inter)actieve deelname aan deze vorm van onderwijs. Bij niet-naleving van dit voorschrift kan de werkgroepdocent u de toegang tot de werkgroep weigeren.

Gastcolleges

 • Aantal à 2 uur: 2

 • Naam gastdocent: nader bekend te maken

 • Vereiste voorbereiding: Bestudering van de voorgeschreven studiestof.

Responsiecollege (onder voorbehoud)

 • Aantal à 2 uur: 1

 • Naam docent: nog nader bekend te maken

 • Vereiste voorbereiding: Bestudering van alle voorgeschreven studiestof. Tijdens deze bijeenkomst zullen vooraf per email gestelde vragen over de stof worden behandeld en wordt aandacht besteed aan het tentamen. Het responsiecollege vindt slechts doorgang indien voldoende vragen zijn gesteld.

Toetsing en weging

Tussentoets

 • Een tussentoets (van nader te bepalen duur) in een van de breekweken van het onderwijs in de vorm van een tentamen. Getoetst wordt de tot dan toe voorgeschreven stof inclusief hetgeen is behandeld tijdens de hoorcolleges, gastcolleges en de werkgroepen. De aanbevolen literatuur behoort als zodanig niet tot de tentamenstof.

 • De tussentoets telt voor 20% van het eindcijfer.

 • De tussentoets maakt een verplicht onderdeel uit van het eerstekanstentamen.

 • De tussentoets kan niet worden herkanst.

 • De tussentoets geldt slechts voor het eerstekanstentamen dat wordt afgenomen in het jaar dat de tussentoets is gemaakt.

 • De tussentoets telt niet mee voor het hertentamen.

 • De tussentoets bestaat uit meerkeuzevragen.

Tentamen

 • Tentamen (van nader te bepalen duur) met open vragen (resultaat is 80% van het eindcijfer).

 • Hertentamen (van nader te bepalen duur) met open vragen (resultaat is 100% van het eindcijfer).

 • Het (her)tentamen bestaat onder andere uit één of meerdere casus op basis waarvan enkele vragen moeten worden beantwoord, en één of meerdere vragen betreffende de theorie. Getoetst wordt de voor het vak voorgeschreven stof inclusief hetgeen is behandeld tijdens de hoorcolleges, gastcolleges en de werkgroepen. De aanbevolen literatuur behoort als zodanig niet tot de tentamenstof.

Regeling herkansen voldoendes
Op dit vak is de regeling herkansen voldoendes van toepassing (artikel 4.1.8 e.v. OER). Studenten die bij de eerste kans een voldoende eindcijfer hebben behaald, kunnen onder bepaalde voorwaarden het schriftelijke (eind)tentamen opnieuw afleggen op het reguliere herkansingsmoment. Kijk voor meer informatie op de website > tab ‘Rechtsgeleerdheid’ > ‘Voldoende herkansen’.

Literatuurlijst

Verplicht studiemateriaal

Literatuur:

 • C. Kelk en F. de Jong, Studieboek materieel strafrecht, Kluwer (laatste druk).

 • T. Blom, Arresten strafrecht/strafprocesrecht, Deventer: Kluwer (laatste druk).

 • Reader Materieel Strafrecht. 2024-2025 (https://readeronline.leidenuniv.nl)

 • Aanvullende literatuur (n.n.b) die o.a. te downloaden zal zijn via Kluwer Navigator.

 • Wetteneditie 2024-2025 van Kluwer, Ars Aequi of Sdu.

 • Werkboek Materieel Strafrecht 2024-2025

Inschrijven

Inschrijving voor het onderwijs en het tentamen verloopt in principe via MyStudymap. Heb je geen toegang tot MyStudymap (gaststudent) of ben je propedeusestudent, kijk dan hier onder het tabblad Rechtsgeleerdheid voor meer uitleg over de inschrijfprocedure in jouw situatie. 

Contact

Instituut/afdeling

 • Instituut: Strafrecht en Criminologie

 • Afdeling: Straf-en Strafprocesrecht

 • Kamernummer secretariaat: B3.11

 • Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 9.00-16.00 uur

 • Telefoon secretariaat: 071 527 7324

 • E-mail: strafrechtalgemeen@law.leidenuniv.nl

Opmerkingen