Studiegids

nl en

Inleiding Burgerlijk Recht

Vak
2024-2025

Toegangseisen

Geen.

NB: Dit vak is geen keuzevak. Bijvakstudenten of gaststudenten mogen niet aan dit vak deelnemen.

Beschrijving

Iedereen heeft dagelijks met burgerlijk recht te maken. Of u nu een iPhone of een boek koopt, een kamer of een huis huurt, een hypothecaire lening sluit of failliet gaat, besluit te gaan trouwen dan wel juist te gaan scheiden: het burgerlijk recht is van belang. Bij het vak Inleiding Burgerlijk Recht maakt u kennis met de regels die voor deze en andere handelingen gelden. U leert dat het recht een eigen taal kent: dat er verschil is tussen goederen en zaken, bezit en eigendom, kopen en leveren, overdracht en overeenkomst, nietigheid en vernietigbaarheid, ontbinden en vernietigen, voorrang en voorrecht.

Het burgerlijk recht beslaat aldus verschillende onderdelen, waarvan een aantal in het vak Inleiding Burgerlijk Recht aan bod komt. Zo behandelt het vak kernleerstukken op het gebied van verbintenissen en goederenrecht, tezamen ook wel het vermogensrecht genoemd, zoals de rechtshandeling en de overeenkomst, de onrechtmatige daad en schadevergoeding, toebehoren en overdracht. Ook wordt aandacht besteed aan het personen-, familie-, huwelijksgoederen- en erfrecht. Daarbij wordt u getraind in verschillende (elementaire) juridische vaardigheden, zoals het zorgvuldig lezen van (wets)teksten en het oplossen van casusposities. Inleiding Burgerlijk Recht legt hiermee een stevige basis voor de civielrechtelijke vakken later in uw studie, bijvoorbeeld voor de vakken Verbintenissenrecht en Goederenrecht en andere meer notarieelrechtelijk geörienteerde vakken.

Leerdoelen

Doel van het vak is het verkrijgen van kennis en inzicht in een aantal kernleerstukken van vermogensrecht, zoals de rechtshandeling en de overeenkomst, de onrechtmatige daad en schadevergoeding, toebehoren en overdracht. Ook wordt kennis van en inzicht verkregen in het overig burgerlijk recht, te weten het personen-, familie-, huwelijksgoederen- en erfrecht. Daarnaast ontwikkelen studenten de vaardigheid om casusposities en vraagstukken van vermogensrecht en personen-, familie-, huwelijksgoederen- en erfrecht te analyseren en (goed beargumenteerd) op te lossen, dit mede aan de hand van (eenvoudige) casus en opdrachten.

Na afronding van dit vak kan de student:

 • een aantal kernleerstukken uit het vermogensrecht, zoals de rechtshandeling en de overeenkomst, de onrechtmatige daad en schadevergoeding, toebehoren en overdracht benoemen, herkennen en plaatsen binnen het systeem van het vermogensrecht;

 • een aantal kernleerstukken uit het personen-, familie-, huwelijksgoederen- en erfrecht benoemen, herkennen en plaatsen binnen het systeem van het burgerlijk recht;

 • de verworven kennis en het inzicht toepassen op concrete casusposities en vraagstukken van burgerlijk recht, te weten vermogensrecht en personen-, familie-, huwelijksgoederen- en erfrecht;

 • de onderliggende rechtsvraag uit een casus destilleren en formuleren;

 • de casus of het vraagstuk in het juiste juridisch kader plaatsen; de desbetreffende wetsartikelen en jurisprudentie erbij betrekken en de criteria die daaruit voortkomen blootleggen;

 • het juridisch kader systematisch en stapsgewijs toepassen op de specifieke casus en aan de hand van het juridisch kader een goed beargumenteerd en naar geldend recht juiste oplossing geven en zo tot een afgewogen en onderbouwde conclusie komen.

Rooster

Zie MyTimetable.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges

 • Aantal à 2 uur: 12

 • Namen docenten: Prof. mr. H.B. Krans, prof. mr. V. Mak, Mr. E.J.M. Cornelissen e.a.

 • Vereiste voorbereiding door studenten: bestudering van de in het Werkboek Inleiding Burgerlijk Recht 2024-2025 opgegeven literatuur en jurisprudentie en het schriftelijk voorbereiden van de in het Werkboek opgenomen casus.

Gedurende twaalf weken (onderwijsweken I t/m XII, week 37-42 en 45-50) worden colleges gegeven. Deze colleges worden op dinsdag gegeven. Tijdens deze colleges behandelt een hoogleraar een aantal hoogtepunten van de die week op het programma staande onderwerpen. De deelnemers dienen de studiestof – die in het Werkboek wordt gespecificeerd – vóór het college te hebben bestudeerd. Hetgeen tijdens de colleges wordt behandeld, behoort tot de tentamenstof.

Werkgroepen

 • Aantal à 2 uur: 12

 • Namen docenten: worden nader bekendgemaakt.

 • Vereiste voorbereiding door studenten: bestudering van de in het Werkboek Inleiding Burgerlijk Recht 2024-2025 opgegeven literatuur en jurisprudentie en het schriftelijk voorbereiden van de in het Werkboek opgenomen casus.

Gedurende de eerste acht onderwijsweken (onderwijsweken I t/m VIII week 37-42 en 45-46 waarin het verbintenissenrecht (I -VI) en het eerste deel van het goederenrecht (VII, VIII) aan bod komt, worden werkgroepen gegeven, waarin aan de hand van casusposities en meerkeuzevragen belangrijke thema’s van het vermogensrecht aan de orde worden gesteld en getoetst. De werkgroepen worden gegeven op woensdag, donderdag en vrijdag. Indeling in werkgroepen geschiedt voor voltijdstudenten volgens het tutorgroepensysteem. Deelneming aan de werkgroepen is verplicht. Deze verplichting houdt mede in een gedegen schriftelijke voorbereiding van de voorgeschreven studiestof en een actieve inzet tijdens de werkgroepen (zie voor verdere informatie het Werkboek Inleiding Burgerlijk Recht 2024-2025, onder nr. 3).

Ook voor deeltijdstudenten en herkansers wordt gedurende de eerste acht onderwijsweken een werkgroep aangeboden (hoogstwaarschijnlijk op donderdagavond respectievelijk vrijdagochtend). Hoewel deelneming hieraan niet verplicht, is wordt deelneming wel ten zeerste aangeraden omdat in de werkgroep uitgebreid wordt geoefend met de stof. Deeltijdstudenten en herkansers dienen zichzelf hiervoor aan te melden, via MyStudyMap.

Gedurende de vier volgende onderwijsweken (onderwijsweken IX, X, XI en XII week 47-50 waarin het tweede gedeelte van het goederenrecht (IX, X) en het personen-, familie- en erfrecht (XI en XII) aan bod komt,wordt voor alle studenten - voltijd, deeltijd én herkansers - op vrijdag, in plaats van 'gewone' werkgroepen, een plenaire onlinewerkgroep aangeboden. Hierin komen, wederom via casusposities en meerkeuzevragen, belangrijke thema’s van het tweede gedeelte van het goederenrecht en het personen-, familie- en erfrecht naar voren. De onlinewerkgroepen kunnen van huis uit worden gevolgd via een livestream. Voor een beperkt aantal studenten is het evenwel mogelijk de werkgroepen persoonlijk bij te wonen, ook dit raden wij ten zeerste aan. Aanwezigheid bij deze werkgroepen is op vrijwillige basis en deelneming zal geschieden door middel van eenvoudige aanmelding via Brightspace. Over de wijze van aanmelden zult u tijdens het vak tijdig worden geïnformeerd. De onlinewerkgroepen zullen worden opgenomen en op Brightspace worden geplaatst.

Responsiecolleges

 • Aantal à 2 uur: 2

 • Namen docenten: worden nader bekend gemaakt.

 • Vereiste voorbereiding door studenten: bestudering van de in het Werkboek Inleiding Burgerlijk Recht 2024-2025 opgegeven literatuur en jurisprudentie en het voorbereiden van de in het Werkboek opgenomen (responsie)casus.

In de laatste onderwijsweek (onderwijsweek XIII, week 51) zal, bij wijze van tentamentraining, een responsiecollege worden gegeven, waarin aan de hand van casusposities thema’s van vermogensrecht uit week I t/m VIII (nog eens) aan de orde worden gesteld. Dit college zal op dinsdag worden gegeven, op dezelfde tijdstippen als de overige colleges.

In dezelfde week (week 51) zal een tweede responsiecollege worden gegeven, waarin een proeftentamen zal worden afgenomen. Dit college zal op een nader te bepalen dag worden gegeven (hoogstwaarschijnlijk op donderdag).

Virtueel inloopspreekuur

 • (na afloop van het onderwijs)

 • Namen docenten: werkgroepdocenten

 • Vereiste voorbereiding: geen, het betreft een mogelijkheid om, ter voorbereiding op de eindtoets, op individuele basis via Brightspace vragen voor te leggen aan de docenten over onderdelen van de stof die de student niet goed begrijpt.

Toetsing en weging

Toetsing - Tussentoets: (20%) - Eindtoets: (80%)

Het tentamen bestaat uit twee onderdelen (afgenomen op twee afzonderlijke dagen): een tussentoets (na onderwijsweek VI, bestaande uit open vragen, vergelijkbaar met de casus die wekelijks in de werkgroepen worden behandeld) en een eindtoets (bestaande uit meerkeuzevragen). Beide toetsen worden schriftelijk afgenomen. Zie voor meer informatie over de tussentoets art. 4.1.6.2 van de OER, dat o.a. bepaalt: ‘Deelname aan de tussentoets is verplicht voor propedeusevakken met deze toets (voltijders én deeltijders) – deelname aan de tussentoets is voor deze studenten een voorwaarde voor toelating tot het eindtentamen’. Let wel; het is pas mogelijk om u in te schrijven voor de eindtoets van Inleiding burgerlijk recht, nadat is gebleken dat u deel hebt genomen aan de tussentoets. De tussentoets is een voorwaarde voor toelating tot de eindtoets. Er kan dus niet worden deelgenomen aan de eindtoets indien niet is deelgenomen aan de tussentoets.

Voor de tussentoets en eindtoets tezamen krijgt u één cijfer; daarbij geldt dat de tussentoets voor 20% meetelt en de eindtoets voor 80%. Het cijfer wordt afgerond overeenkomstig de Regels en Richtlijnen Tentamens en Examens bacheloropleidingen FdR (zie art. 4.10 Regels en Richtlijnen). De tussentoets is niet afzonderlijk herkansbaar en het resultaat van de tussentoets telt alleen mee voor de eerste tentamenkans.

Bij het herkansingstentamen zullen de meerkeuzevragen en de open vragen niet afzonderlijk worden getoetst, maar in één tentamen worden afgenomen. De berekening van het cijfer is overeenkomstig hetgeen hierboven is vermeld.

Bij de tentamens zal het taalgebruik bij de beoordeling worden meegewogen.
Voor meer informatie over regelingen omtrent de tentamens, verwijzen we naar het Werkboek dat bij aanvang van het vak beschikbaar wordt gesteld.

E-quiz
Naast de colleges en de werkgroepen zal u gedurende de (eerste) twaalf onderwijsweken de mogelijkheid worden geboden te controleren of u de stof van de voorbije week in voldoende mate heeft begrepen. Daartoe wordt van woensdagmiddag tot en met zondagavond een vijftal meerkeuzevragen via elektronische weg (op Brightspace) aangeboden. De vragen uit de e-quiz dienen binnen een half uur te worden beantwoord op een door uzelf te kiezen tijdstip. Na een half uur sluit de site vanzelf en krijgt u automatisch feedback op de door u beantwoorde vragen. Na zondagavond is het, mede vanwege het leereffect, niet meer mogelijk om aan de e-toetsing van de voorafgaande week deel te nemen. De e-quizzen zijn dus slechts beschikbaar in de desbetreffende week en niet nog na afloop van de weken.

Examenstof
De tentamenstof voor de tussentoets bestaat uit de literatuur en de jurisprudentie die tijdens de onderwijsweken I tot en met VI bestudeerd dienen te worden, alsmede uit de hoorcollege- en werkgroepstof.
De tentamenstof voor de eindtoets en voor het herkansingstentamen bestaat uit de literatuur en de jurisprudentie die tijdens de onderwijsweken I tot en met XIII bestudeerd dienen te worden, alsmede uit de hoorcollege- en werkgroepstof.

Regeling herkansen voldoendes
Op dit vak is de regeling herkansen voldoendes van toepassing (artikel 4.1.8 e.v. OER). Studenten die bij de eerste kans een voldoende eindcijfer hebben behaald, kunnen onder bepaalde voorwaarden het schriftelijke (eind)tentamen opnieuw afleggen op het reguliere herkansingsmoment. Kijk voor meer informatie op de website > tab ‘Rechtsgeleerdheid’ > ‘Voldoende herkansen’.

Literatuurlijst

Verplicht studiemateriaal

Literatuur:

 • J.H. Nieuwenhuis, Hoofdstukken vermogensrecht, Deventer: Wolters Kluwer, dertiende druk, 2022.

 • Jac. Hijma & M.M. Olthof, Compendium vermogensrecht, Deventer: Wolters Kluwer, vijftiende druk, 2023.

 • T.J. Mellema en E.J.M. Cornelissen, Hoofdstukken personen-, familie- en erfrecht, Deventer: Kluwer, vijfde druk, verwacht in oktober 2024 (NB. nieuwe druk).

 • Jurisprudentie en aanvullende literatuur (zie ook hieronder het kopje 'Werkboek').

 • Meest recente (niet-becommentarieerde) tekst van het Burgerlijk Wetboek (opgenomen in wettenbundel).

Werkboek:

 • Werkboek Inleiding Burgerlijk Recht 2024-2025 (zal op Brightspace worden geplaatst). Het Werkboek bevat ook eventuele aanvullende literatuur.

 • Reader: Jurisprudentiereader Inleiding Burgerlijk Recht (zal op Brightspace worden geplaatst).

Inschrijven

Inschrijving voor het onderwijs en het tentamen verloopt in principe via MyStudymap. Heb je geen toegang tot MyStudymap (gaststudent) of ben je propedeusestudent, kijk dan hier onder het tabblad Rechtsgeleerdheid voor meer uitleg over de inschrijfprocedure in jouw situatie.

Contact

 • Vakcoördinator: via secretariaat Civiel recht

 • Werkadres: Steenschuur 25, kamer B2.43 (secretariaat)

 • Bereikbaarheid: via telefoon of e-mail secretariaat

 • Telefoon: 071 527 7593

 • E-mail: civielrecht@law.leidenuniv.nl

Instituut/afdeling

 • Instituut: Instituut voor Privaatrecht

 • Afdeling: Civiel recht

 • Sectie: Burgerlijk recht

 • Kamernummer secretariaat: B2.43

 • Openingstijden balie: maandag t/m vrijdag van 09.00-17.00 uur

 • Telefoon secretariaat: 071 527 7593

 • E-mail: civielrecht@law.leidenuniv.nl

Opmerkingen