Studiegids

nl en

Inleiding Europees Recht

Vak
2024-2025

Toegangseisen

Dit vak is geen keuzevak. Bijvakstudenten of gaststudenten mogen niet aan dit vak deelnemen.

Beschrijving

Deze cursus biedt een overzicht van het (institutionele) recht van de Europese Unie (EU), een rechtsgebied met een geheel eigen karakter en dynamiek. Zoals u reeds in andere vakken heeft geleerd, werkt het Europees recht in toenemende mate door in de Nederlandse rechtsorde. Deze cursus laat onder meer zien op welke wijze deze doorwerking plaatsvindt, welke rechtsvragen hierbij rijzen en welke rechtsmiddelen hierbij zijn ontwikkeld. Daarmee is dit vak essentieel voor alle andere rechtsgebieden waarin Europees recht van toepassing is.

De cursus behandelt in zeven weken het ontstaan van de EU en de ontwikkeling die het Europees recht sindsdien heeft doorgemaakt. Daarbij wordt bijzondere aandacht besteed aan de Europese actualiteit. Meer in het bijzonder behandelen we vragen als: ‘Hoe werkt de EU? Welke instellingen bestaan er binnen de EU en wat doen ze? Hoe verhoudt de Europese rechtsorde zich tot de nationale rechtsorde? Wanneer kan EU-recht in een nationale procedure worden ingeroepen en welke rechtsgangen bestaan er op Europees niveau? en Hoe worden mensenrechten beschermd op Europees niveau?’ Bij die laatste vraag, wordt behalve aan de EU ook aandacht besteed aan de Raad van Europa en het Europees Hof voor de Rechten van de Mens.

De wekelijkse hoorcolleges brengen structuur aan in de voorgeschreven stof door verbanden te leggen tussen verschillende leerstukken en aansluiting te zoeken bij de actualiteit. In de werkgroepen wordt deze kennis verder ontwikkeld en wordt geoefend met het toepassen van Europese rechtsregels op concrete casus. Daarbij leert de student ook een onderbouwd standpunt in te nemen in debatten over Europees Recht.

Leerdoelen

De cursus beoogt u een uitgebreide inleiding in het (institutionele) recht van de Europese Unie te bieden. In het tweede jaar van de rechtenstudie wordt deze kennis verder ontwikkeld in het bachelorvak Europees Recht, dat voornamelijk het materiële EU-recht (interne markt, mededingingsrecht, etc.) behandelt. Het vak Inleiding Europees Recht geeft u een voldoende inhoudelijke basis om deel te nemen aan het keuzevak Introduction to European Competition Law dat in de bachelor wordt aangeboden.

Na afronding van dit vak kan de student:

 • de ontwikkeling en geschiedenis van de Europese integratie uitleggen;

 • de instellingen van de EU toelichten en uitleggen hoe zij zich in het wetgevingsproces tot elkaar verhouden;

 • de verschillende bronnen van EU-recht benoemen en hun toepasbaarheid en inroepbaarheid toelichten;

 • de aard en basisbeginselen van de EU-rechtsorde en de verhouding van deze rechtsorde met die van de lidstaten uitleggen;

 • de rechtsbescherming en rechtsgangen binnen het EU-recht toelichten;

 • de twee Europese systemen van mensenrechtenbescherming beschrijven en verschillen en overeenkomsten tussen deze twee systemen beschrijven;

 • een casus ten aanzien van (één van) de onder 3 t/m 6 genoemde onderwerpen oplossen door de relevante rechtsvraag te identificeren en het toepasselijke juridisch kader toe te passen op het gegeven feitencomplex;

 • de actualiteit analyseren aan de hand van het Europees recht.

Rooster

Zie MyTimetable.

Onderwijsvorm

Hoorcollege

 • Aantal à 2 uur: 6

 • Namen docenten: zie t.z.t. de studiehandleiding

 • Vereiste voorbereiding door studenten: zie de in de studiehandleiding voorgeschreven stof

Werkgroepen

 • Aantal à 2 uur: 5 of 6

 • Namen docenten: zie t.z.t. de studiehandleiding

 • Vereiste voorbereiding door studenten: zie de opgaven in de studiehandleiding. Het is ook mogelijk dat opgaven in groepsvorm moeten worden voorbereid.

Responsiecollege ter voorbereiding tentamen

 • Aantal à 2 uur: 1

 • Namen docenten: zie t.z.t. de studiehandleiding

 • Vereiste voorbereiding door studenten: /

Toetsing

 • Tentamen: 3 uur

Toetsing en weging

Toetsvorm(en)
Een afsluitend schriftelijk tentamen bestaande uit een combinatie van meerkeuze en open vragen.

Dit vak maakt deel uit van de pilot “Integratiegroepen” van de Kernvisie Bachelor. Dat betekent dat er naast het reguliere onderwijs van het vak gedurende het blok 7 integratiegroepen worden gehouden. Studenten die actief hebben deelgenomen aan 5 van de 7 van deze integratiegroepen en hebben voldaan aan de programmatische toetsing in de integratiegroepen worden op de tentamens van de drie vakken in het blok in de gelegenheid gesteld om een extra vraag te beantwoorden, die per vak 0,5 bonuspunt kan opleveren.

Examenstof
Tot de examenstof behoren de verplichte literatuur en jurisprudentie, de materialen opgenomen in het werkboek en al hetgeen behandeld is tijdens hoorcollege, werkgroep en eventuele andere onderwijsvormen.

Regeling herkansen voldoendes
Op dit vak is de regeling herkansen voldoendes van toepassing (artikel 4.1.8 e.v. OER). Studenten die bij de eerste kans een voldoende eindcijfer hebben behaald, kunnen onder bepaalde voorwaarden het schriftelijke (eind)tentamen opnieuw afleggen op het reguliere herkansingsmoment. Kijk voor meer informatie op de website > tab ‘Rechtsgeleerdheid’ > ‘Voldoende herkansen’.

Literatuurlijst

Verplicht studiemateriaal

Literatuur:

 • J.W. van de Gronden, e.a., Kern van het Europese Recht – Tweede Druk, Den Haag: Boom juridisch, 2021 – of een nieuwere editie mits beschikbaar.

Werkboek:

 • via print on demand.

Reader:

 • via print on demand.

Inschrijven

Inschrijving voor het onderwijs en het tentamen verloopt in principe via MyStudymap. Heb je geen toegang tot MyStudymap (gaststudent) of ben je propedeusestudent, kijk dan hier onder het tabblad Rechtsgeleerdheid voor meer uitleg over de inschrijfprocedure in jouw situatie.

Contact

 • Vakcoördinator: Dr. K.C.N. Gombeer & Mr. E.M. van Zelm

 • Werkadres: KOG Steenschuur 25, kamer C1.21 & C1.18

 • Bereikbaarheid: via e-mail

 • E-mail: k.c.n.gombeer@law.leidenuniv.nl & e.m.van.zelm@law.leidenuniv.nl

Instituut/afdeling

 • Instituut: Publiekrecht

 • Afdeling: Europees Recht

 • Kamernummer secretariaat: B 1.11

 • Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 09.00-17.00 uur.

 • Telefoon secretariaat: 071 527 3596

 • E-mail: europeesrecht@law.leidenuniv.nl

Opmerkingen