Studiegids

nl en

Belastingrecht

Vak
2024-2025

Toegangseisen

Dit vak is geen keuzevak. Bijvakstudenten of gaststudenten mogen hier niet aan deelnemen.

Beschrijving

Het belastingrecht heeft een groot toepassingsbereik in de samenleving en heeft ingrijpende gevolgen voor allerlei beslissingen van burgers en bedrijven. Dat komt omdat belastingen verplichte betalingen aan de overheid zijn zonder dat daartegenover een individuele tegenprestatie staat. De primaire functie van belastingheffing is de bekostiging van overheidsuitgaven. Daarnaast wordt belastingheffing door de overheid ingezet om allerlei beleidsdoelstellingen te realiseren, zoals op het terrein van de volkshuisvesting, de klimaatopgave en de energietransitie. Door belastingheffing wordt welvaart herverdeeld. Het belastingrecht is, naast het sociale zekerheidsrecht (toeslagen), bij uitstek het rechtsgebied door middel waarvan een maatschappelijk gewenste herverdeling van inkomen en vermogen kan worden bewerkstelligd. Denk bijvoorbeeld aan de inkomensafhankelijke heffingskortingen in de inkomstenbelasting.

Leerdoelen

Doel van het vak:
In dit vak staan de rechtsregels van de budgettair belangrijkste materiële belastingwetten centraal, te weten de loon- en inkomstenbelasting, de omzetbelasting (btw) en de winstbelasting voor bedrijven. Het vak beoogt studenten bekend te maken met de maatschappelijke verschijningsvormen van de belastbare feiten van deze belastingwetten (ondernemen, sparen, beleggen, bv oprichten etc.). Daarnaast beoogt het vak studenten in staat te stellen om de rechtsregels van genoemde belastingwetten toe te passen op praktijksituaties. Voorts wordt van studenten gevraagd om aan de hand van de rechtsregels van een belastingwet de fiscale gevolgen van een beperkt aantal (economische) keuzes uit te rekenen, zoals de keuze tussen meer werken of meer vrije tijd. Naast het materiële belastingrecht wordt in het vak aandacht besteed aan de formele relatie tussen de belastingbetaler en de fiscus (informatieverplichtingen, fiscale boetes en bezwaar- en beroepsmogelijkheden tegen belastingaanslagen), de heffingstechnieken en de juridische kaders waarbinnen belastingheffing moet blijven (legaliteitsbeginsel, gelijkheidsbeginsel, mensenrechten).

Leerdoelen inhoud:

De leerdoelen van het vak zijn als volgt:

 • De belastingen op arbeid, kapitaal en consumptie kunnen aanduiden in het Nederlandse belastingstelsel.

 • De aan het Nederlandse belastingstelsel ten grondslag liggende belastingbeginselen, waaronder bij uitstek rechtvaardigheidsbeginselen, kunnen benoemen.

 • De systematiek, basisleerstukken en de hoofdregels van de belangrijkste belastingwetten kunnen toepassen op praktijksituaties (rechtsvinding).

 • De maatschappelijke verschijningsvormen van belastbare feiten kunnen herkennen.

 • Van diverse transacties en beslissingen in het persoonlijke en zakelijke leven begrijpen wat de fiscale component ervan is.

 • De formele relaties tussen de belastingbetaler en de fiscus kunnen benoemen.

Rooster

Zie MyTimetable.

Onderwijsvorm

In het kader van de ontwikkeling naar blended onderwijs is het mogelijk dat fysieke onderwijsvormen worden gecombineerd met of worden vervangen door online onderwijsvormen.

Hoorcolleges

 • Aantal à 2 uur: 6

 • Docent(en): o.a. prof. dr. J.L. van de Streek.

 • Vereiste voorbereiding: bestudering van de voor de betreffende week voorgeschreven stof.

Werkgroepen

 • Aantal à 2 uur: 6

 • Docent(en): worden nader bekendgemaakt.

 • Vereiste voorbereiding: bestudering van de voor de betreffende week voorgeschreven stof en het maken van de weekopdrachten.

Tijdens de hoorcolleges wordt een systematische uiteenzetting van de studiestof aangereikt en worden accenten gelegd ter voorbereiding van het werkgroeponderwijs. De werkgroepen zijn bedoeld om diepgang aan te brengen ten opzichte van de hoorcolleges. Daarbij wordt u door oefening in werkgroepverband – alsmede de voorbereiding daarop –vertrouwd gemaakt met de voorgeschreven studiestof. Beide collegevormen tezamen bieden een goede voorbereiding op het tentamen.

Toetsing en weging

Toetsvorm(en)
Tentamen, bestaande uit meerkeuzevragen en een open vraag. Bij de berekening van het cijfer tellen de meerkeuzevragen mee voor 80% en de open vraag voor 20%.

Examenstof
Tot de examenstof behoren de verplichte literatuur, de werkboekopgaven en hetgeen behandeld is tijdens de hoorcolleges, de werkgroepen en tijdens eventuele andere onderwijsvormen.

Regeling herkansen voldoendes
Op dit vak is de regeling herkansen voldoendes van toepassing (artikel 4.1.8 e.v. OER). Studenten die bij de eerste kans een voldoende eindcijfer hebben behaald, kunnen onder bepaalde voorwaarden het schriftelijke (eind)tentamen opnieuw afleggen op het reguliere herkansingsmoment. Kijk voor meer informatie op de website > tab ‘Rechtsgeleerdheid’ > ‘Voldoende herkansen’.

Afhankelijk van het aantal studenten dat hertentamen doet, kan in plaats van het houden van een schriftelijk/digitaal tentamen ook worden gekozen voor een mondeling examen.

Literatuurlijst

Verplicht studiemateriaal

Literatuur:

 • Het boek wordt te zijner tijd bekend gemaakt op Brightspace.

 • Wetgeving Belastingrecht, meest recente druk.

Reader:
Geen; de ten behoeve van het onderwijs noodzakelijke informatie en documenten zijn te vinden op Brightspace.

Inschrijven

Inschrijving voor het onderwijs en het tentamen verloopt in principe via MyStudymap. Heb je geen toegang tot MyStudymap (gaststudent) of ben je propedeusestudent, kijk dan hier onder het tabblad Rechtsgeleerdheid voor meer uitleg over de inschrijfprocedure in jouw situatie.

Contact

 • Vakcoördinator: prof. dr. J.L. van de Streek

 • Werkadres: Steenschuur 25, Kamerlingh Onnes Gebouw, Leiden

 • Bereikbaarheid: Na overleg met het secretariaat belastingrecht

 • Telefoon: 071 527 7840

 • E-mail: belastingrecht@law.leidenuniv.nl

Instituut/afdeling

 • Instituut: Fiscale en Economische vakken

 • Afdeling: Belastingrecht

 • Kamernummer secretariaat: B.211

 • Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 9.00-17.00 uur.

 • Telefoon secretariaat: 071 527 7840

 • E-mail: belastingrecht@law.leidenuniv.nl

Opmerkingen