Studiegids

nl en

Europees Recht

Vak
2024-2025

Toegangseisen

Ba1 Inleiding Europees Recht.

Beschrijving

De Europese Unie (EU) vormt een nieuwe rechtsorde met revolutionaire effecten op de nationale rechtsorde. Ze vormt een gedeeltelijke versmelting van staten die tot ongekende welvaart en stabiliteit heeft geleid. De EU is mondiaal één van de welvarendste gebieden, en vormt het grootste economische blok ter wereld.

De interne markt met zijn vrij verkeer van goederen, diensten, kapitaal en personen vormt de hoeksteen van deze Europese samenwerking en heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan de economische groei. Europese mededingingsregels waarborgen de vrije concurrentie op de interne markt, terwijl op het gebied van bijvoorbeeld de bescherming van werknemers, consumenten en het milieu belangrijke vooruitgang is geboekt.

Het vak zich richt zich op dit belangrijke deelgebied van het Europese materiële recht. Daarmee wordt niet alleen inzicht gegeven in de werking en regulering van de interne markt, maar ook van de specifieke aard en dynamiek van Europees recht: wat gebeurt er als je een markt, en daarmee een contitent, probeert te integreren? Waar mogelijk wordt hierbij aandacht besteed aan actuele ontwikkelingen op het terrein van Europees recht.

Wie na het volgen van dit vak geïnteresseerd is geraakt in het Europees recht, kan zich hierin verdiepen door een of meer van de keuzevakken te volgen die op dit gebied worden aangeboden. Eveneens bestaat de mogelijkheid om na het behalen van uw Bachelor titel verder te gaan met de Engelstalige Masteropleiding ‘European Law’. Aarzel niet om uw werkgroepdocent aan te spreken wanneer u hierover meer wilt weten: wij geven natuurlijk altijd graag nadere informatie over vakken of Europese ontwikkelingen in het algemeen.

Let op: De in het eerstejaarsvak Inleiding Europees Recht behandelde stof wordt als bekend verondersteld.

Leerdoelen

Het vak verdiept het inzicht in de werking en logica van EU recht die bij Inleiding Europees Recht is verkregen. Daarnaast behandelt het vak enkele cruciale onderdelen van het Europese materiële recht: het vrije verkeer binnen de interne markt, Europees Burgerschap en mededingingsrecht. Gezien deze opzet en doelen kent het vak de volgende eindtermen en onderwijsopzet.

Na afronding van dit vak kan de student:

 • De verschillende vormen van vrij verkeer (goederen, diensten, vestiging, personen) en hun onderlinge verhouding uitleggen en beoordelen. Daarbij kan de student tevens enkele van deze vrijheden toepassen in een concrete casus door te beoordelen welke vrijheid relevant is en te beargumenteren tot welke concrete uitkomst deze vrijheid moet leiden.

 • De achtergrond en huidige status van het Europees burgerschap beschrijven en onderscheid maken tussen de verschillende rechten die hieraan zijn verbonden. Daarnaast kan de student beoordelen of in een concrete casus een schending van deze rechten heeft plaatsgevonden, en een eigen mening formuleren en verdedigen over de toekomst van het Europees burgerschap.

 • De verschillende kernverboden van het Europees mededingingsrecht herkennen en benoemen, in het bijzonder die inzake kartelvorming en misbruik van een economische machtspositie. De student kan de basisregels van enkele van deze kernverboden opsommen en in een concrete casus toepassen, onder andere door advies te geven over de juiste juridische stappen in een concreet geval. Ditzelfde kan de student met de procedurele regels voor het mededingingsrecht.

 • Een juridisch schema of stappenplan voor de toepassing van een bepaalde Europese rechtsregel ontwerpen en toepassen op concrete feiten en rechtsvragen. Relevante arresten dienen ook juist gerelateerd te worden aan het schema: welke stap in het schema wordt door welk arrest ingevuld?

 • De verschillende vindplaatsen en databases van Europese wetgeving en rechtspraak vinden en doorgronden. Binnen deze databases kan de student zelfstandig relevante wetgeving en jurisprudentie vinden bij concrete vragen over Europees recht.

 • Efficiënt Europese wetgeving en jurisprudentie lezen en interpreteren, de verschillende basiselementen in wetgeving en jurisprudentie herkennen, en de centrale feiten en rechtsregels in specifieke wetgeving en arresten lokaliseren en uitleggen.

 • Gelet op bovenstaande kan de student de eigen logica en dynamiek van het Europees recht beschrijven, herkennen en toepassen. Zo kan de student vanuit enkele Europeesrechtelijke kernbegrippen extrapoleren hoe een bepaalde vraag te benaderen vanuit het Europees recht, en bepalen wat een juiste beoordeling vanuit het Europees recht zou zijn in een concreet geval.

 • Ook kan de student met de verkregen kennis en inzichten zelfstandig andere terreinen van Europees recht bestuderen en doorgronden.

 • Door bovenstaande geprikkeld en gemotiveerd worden om de actuele ontwikkelingen binnen de EU te volgen. Verder kan de student deze ontwikkelingen koppelen aan het systeem en de logica van het Europees recht, en onderbouwd een mening over recente ontwikkelingen en de publieke berichtgeving daarover formuleren en onderbouwen.

Rooster

Zie MyTimetable.

Onderwijsvorm

Onderwijsvorm
Dit vak maakt gebruik van kennisclips, hoorcolleges en een systeem met intensieve en extensieve werkgroepen. Voor de intensieve werkgroepen kan iedere week opnieuw toegang verdiend worden middels het inleveren van opdrachten. Het is van groot belang de reader en Brightspace te raadplegen op dit punt.

Intensieve werkgroepen

 • Aantal à 2 uur: 6

 • Namen docenten: wordt later bekendgemaakt.

 • Vereiste voorbereiding door studenten: bestuderen van kennisclips, de opgegeven literatuur en jurisprudentie en het voorbereiden van de opgaven in het werkboek

Hoorcolleges

 • Aantal à 2 uur: 6

 • Namen docenten: wordt later bekendgemaakt

 • Vereiste voorbereiding door studenten: bestuderen van kennisclips en opgegeven literatuur en jurisprudentie

Toetsing en weging

Toetsvorm(en)

 • Schriftelijk tentamen (1/3 mc, 2/3 open vragen)

Examenstof
Tot de examenstof behoort de verplichte literatuur, de readers en hetgeen behandeld is tijdens hoorcolleges, werkgroepen, kennisclips en eventuele andere onderwijsvormen.

Regeling herkansen voldoendes
Op dit vak is de regeling herkansen voldoendes van toepassing (artikel 4.1.8 e.v. OER). Studenten die bij de eerste kans een voldoende eindcijfer hebben behaald, kunnen onder bepaalde voorwaarden het schriftelijke (eind)tentamen opnieuw afleggen op het reguliere herkansingsmoment. Kijk voor meer informatie op de website > tab ‘Rechtsgeleerdheid’ > ‘Voldoende herkansen’.

Literatuurlijst

Literatuur

 • F. Amtenbrink en H.H.B. Vedder, Recht van de Europese Unie (7e druk, Boom
  juridisch 2022).

 • Reader A Europees recht 2024-2025.

 • Reader B Europees recht 2024-2025.

Werkboek

 • Opgaven worden t.z.t. op Brightspace gedeeld.

Reader

 • De reader wordt t.z.t. op Brightspace gedeeld.

Aanbevolen studiemateriaal
Evt. aanbevolen literatuur zal worden bekend gemaakt op Brightspace.

Inschrijven

Inschrijving voor het onderwijs en het tentamen verloopt in principe via MyStudymap. Heb je geen toegang tot MyStudymap (gaststudent) of ben je propedeusestudent, kijk dan hier onder het tabblad Rechtsgeleerdheid voor meer uitleg over de inschrijfprocedure in jouw situatie.

Contact

Instituut/afdeling

 • Instituut: Publiekrecht

 • Afdeling: Europees recht

 • Kamernummer secretariaat: KOG, B1.11

 • Openingstijden: 9.00 – 17.00 uur

 • E-mail: europeesrecht@law.leidenuniv.nl

Opmerkingen

Het Europees Recht is een zich snel ontwikkelend rechtsgebied. Readers van voorgaande jaren zijn niet langer bruikbaar voor dit vak.