Studiegids

nl en

Goederenrecht

Vak
2024-2025

Toegangseisen

Inleiding Burgerlijk Recht.

Beschrijving

Binnen het vermogensrecht kunnen twee belangrijke rechtsgebieden worden onderscheiden: het verbintenissenrecht en het goederenrecht. Het verbintenissenrecht regelt de rechtsverhoudingen tussen rechtssubjecten onderling. Het goederenrecht ziet op de verhouding tussen een rechtssubject en een goed. Het B3-vak goederenrecht geeft inzicht in de goederenrechtelijke leerstukken die het belangrijkst zijn voor het begrip van het goederenrecht als onderdeel van het vermogensrecht en als fundament voor het rechtsverkeer. Onderwerpen die hierbij de revue kunnen passeren, zijn: verkrijging en verlies van goederen, verhaal en uitwinning en beperkte rechten (in het bijzonder zekerheidsrechten). Op de achtergrond spelen hierbij ook de beginselen van materieel beslag- en insolventierecht mee. Steeds wordt de botsing tussen verschillende goederenrechtelijke aanspraken verkend.

Dit vak bouwt voort op de kennis en vaardigheden die u heeft opgedaan bij de vakken Inleiding Burgerlijk Recht en Verbintenissenrecht. Het vak heeft als doel om uw kennis van en inzicht in het Nederlands goederenrecht te verbreden en te verdiepen.

Leerdoelen

Na afronding van het vak kan de student:

 • De regels inzake verkrijging van goederen in hun onderlinge samenhang toepassen op concrete casus.

 • De regels van materieel beslagrecht, insolventierecht en rangorde van schuldeisers, voor zover van belang voor het goederenrecht, toepassen op concrete casus.

 • De samenhang tussen en botsing van verbintenisrechtelijke leerstukken en goederenrechtelijke leerstukken toepassen op concrete casus.

 • De regels inzake vestiging, overdracht en tenietgaan van beperkte rechten toepassen op concrete casus.

 • De ratio van goederenrechtelijke regels en leerstukken doorgronden en in het licht daarvan (rechterlijke) uitspraken beoordelen.

Rooster

Zie MyTimetable.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges

 • Aantal à 2 uur: zes

 • Naam docent: prof.mr.drs. M. Haentjens

 • Vereiste voorbereiding van studenten: bestudering van de in het werkboek per week aangegeven literatuur en jurisprudentie.

Werkgroepen

 • Tutorials: in 45-minuten durende, kleinschalige tutorials wordt wekelijks onder begeleiding van een docent één casusvraag opgelost.

 • Casusclips: de uitwerking van twee andere casusvragen wordt wekelijks in de vorm van casusclips via Brightspace beschikbaar gesteld.

 • Namen docenten: docenten van de afdeling Civiel recht

 • Vereiste voorbereiding van studenten: grondige, schriftelijke voorbereiding van alle casus die in het werkboek en via Brightspace ter beschikking worden gesteld. Indien een student zich inschrijft voor het werkgroeponderwijs, is hij verplicht aan de bijeenkomsten deel te nemen. Is de student meer dan eenmaal afwezig, dan mag hij vervolgens niet meer aan het werkgroeponderwijs van het vak deelnemen.

Andere onderwijsvorm(en)

 • Kennisclips: in sommige onderwijsweken wordt één onderwerp in een kennisclip (nader) toegelicht.

Toetsing en weging

Toetsvorm(en)
Schriftelijk tentamen met open vragen.

Examenstof
Tot de examenstof behoort de verplichte literatuur en jurisprudentie, het werkboek en hetgeen is behandeld tijdens de hoorcolleges, tutorials, casus- en kennisclips en eventuele andere onderwijsvormen.

Regeling herkansen voldoendes
Op dit vak is de regeling herkansen voldoendes van toepassing (artikel 4.1.8 e.v. OER). Studenten die bij de eerste kans een voldoende eindcijfer hebben behaald, kunnen onder bepaalde voorwaarden het schriftelijke (eind)tentamen opnieuw afleggen op het reguliere herkansingsmoment. Kijk voor meer informatie op de website > tab ‘Rechtsgeleerdheid’ > ‘Voldoende herkansen’.

Literatuurlijst

Verplicht studiemateriaal
Literatuur:
W.H.M. Reehuis & A.H.T. Heisterkamp, Pitlo. Het Nederlands burgerlijk recht. Deel 3. Goederenrecht, Deventer: Wolters Kluwer, laatste druk.

Werkboek:
Werkboek Goederenrecht wordt via Brightspace beschikbaar gesteld. In het werkboek is onder meer opgenomen welke jurisprudentie is voorgeschreven.

Inschrijven

Inschrijving voor het onderwijs en het tentamen verloopt in principe via MyStudymap. Heb je geen toegang tot MyStudymap (gaststudent) of ben je propedeusestudent, kijk dan hier onder het tabblad Rechtsgeleerdheid voor meer uitleg over de inschrijfprocedure in jouw situatie.

Contact

 • Vakcoördinator: via secretariaat

 • Werkadres: Kamerlingh Onnes Gebouw, Steenschuur 25, kamer B2.43

 • Bereikbaarheid: via secretariaat

 • Telefoon: 071-527 7593 (secretariaat)

 • E-mail: civielrecht@law.leidenuniv.nl

Instituut/afdeling

 • Instituut: Instituut voor Privaatrecht

 • Afdeling: Civiel recht

 • Kamernummer secretariaat: B2.43

 • Openingstijden balie: maandag tot en met vrijdag 09.00 – 17.00 uur

 • Telefoon secretariaat: 071 - 527 7593

 • E-mail secretariaat: civielrecht@law.leidenuniv.nl

Opmerkingen