Studiegids

nl en

Burgerlijk procesrecht (Ba)

Vak
2024-2025

Toegangseisen

Inleiding Burgerlijk Recht.

Beschrijving

Aan de orde komen met name de hoofdbeginselen en hoofdrolspelers van het burgerlijk proces, procederen en bewijs in eerste aanleg, uitspraken en rechtsmiddelen, particuliere geschilbeslechting, executie en beslag. Veel aandacht is hierbij voor functies en rationes van regels en beginselen van burgerlijk procesrecht.

Leerdoelen

Doel van het vak is het verschaffen van grondige kennis van en inzicht de essentialia van het Nederlands en supranationaal burgerlijk procesrecht en het aanleren van vaardigheden voor de omgang met dit rechtsgebied.

Na afronding van dit vak kan de student:

 • De (kern)leerstukken van het burgerlijk procesrecht benoemen en plaatsen binnen het systeem van het burgerlijk procesrecht. De student kan de leerstukken van elkaar onderscheiden maar ook met elkaar in verband brengen. De student begrijpt de systematiek van ieder leerstuk afzonderlijk en van het burgerlijk procesrecht als geheel. Ook begrijpt de student hoe het transnationale recht en procesbeginselen doorwerken in het burgerlijk procesrecht.

 • Juridische teksten op dit gebied, waaronder jurisprudentie en wetgeving, begrijpen en analyseren en de op deze teksten geuite kritiek reproduceren.

 • Complexe vraagstukken oplossen op het terrein van het burgerlijk procesrecht en zich verplaatsen in de positie van de verschillende actoren in het burgerlijk proces.

 • Het verworven inzicht en de opgedane kennis toepassen op voorgelegde casusposities (juridische geschillen).

 • De kernvraag uit een casus destilleren in het licht van de kernleerstukken en de voor de oplossing van een casus relevante normen en rechtsregels identificeren. De student is in staat om deze zelfstandig op te zoeken in voorgeschreven bronnenmateriaal.

 • Deze normen en rechtsregels systematisch en stapsgewijs toepassen om tot een afgewogen en onderbouwd oordeel te komen over een casuspositie en dit oordeel op een zorgvuldige en gestructureerde wijze formuleren.

 • Een goed onderbouwd standpunt innemen ten aanzien van een voorgelegd procesrechtelijk vraagstuk.

Rooster

Zie MyTimetable.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges

 • Aantal à 2 uur: 7 (inclusief een tentamentraining)

 • Namen docenten: prof. mr. dr. H.B. Krans

 • Vereiste voorbereiding door studenten: bestudering van de in het werkboek per week aangegeven literatuur en jurisprudentie.

Werkgroepen

 • Aantal à 2 uur: 6

 • Namen docenten: docenten van de afdeling Burgerlijk procesrecht

 • Vereiste voorbereiding door studenten: grondige, schriftelijke voorbereiding van de weekcasus in het werkboek. Bij inschrijving voor een werkgroep verplicht u zich nadrukkelijk tot het maken van alle weekcasus en het actief deelnemen aan de werkgroepen. Bij onvoldoende inzet tijdens de werkgroepen zal de docent aan u vragen de schriftelijk voorbereide weekcasus in te leveren. Blijkt ook hieruit dat u zich onvoldoende heeft ingezet, dan zal uitsluiting van verdere deelname aan de werkgroepen volgen. Indien u zich inschrijft voor het werkgroeponderwijs, bent u verplicht aan alle bijeenkomsten daarvan deel te nemen; bent u eenmaal afwezig, dan mag u vervolgens niet meer aan het werkgroeponderwijs deelnemen.

Andere onderwijsvormen

 • In de aanloop naar het tentamen vindt op Brightspace ter voorbereiding op het tentamen een online vraag&antwoord-sessie plaats.

Toetsing en weging

Toetsvormen

 • Schriftelijk tentamen met open vragen: 3 uur

 • Nabespreking: 2 uur

Inleverprocedures
Indien nodig zal dit door de docent worden aangegeven.

Examenstof
Tot de examenstof behoort de verplichte literatuur, het werkboek en hetgeen behandeld is tijdens hoorcollege, werkgroep en tijdens eventuele andere onderwijsvormen.

Regeling herkansen voldoendes
Op dit vak is de regeling herkansen voldoendes van toepassing (artikel 4.1.8 e.v. OER). Studenten die bij de eerste kans een voldoende eindcijfer hebben behaald, kunnen onder bepaalde voorwaarden het schriftelijke (eind)tentamen opnieuw afleggen op het reguliere herkansingsmoment. Kijk voor meer informatie op de website > tab ‘Rechtsgeleerdheid’ > ‘Voldoende herkansen’.

Literatuurlijst

Verplicht studiemateriaal

Literatuur:
H.J. Snijders – C.J.M. Klaassen – H.B. Krans – G.J. Meijer, Nederlands Burgerlijk Procesrecht, Deventer: Kluwer, laatste druk.

Werkboek:
Werkboek Burgerlijk procesrecht wordt via Brightspace beschikbaar gesteld.

In het Werkboek is ook aangegeven welke jurisprudentie is voorgeschreven.

Reader:
Geen.

Aanbevolen studiemateriaal
Geen.

Inschrijven

Inschrijving voor het onderwijs en het tentamen verloopt in principe via MyStudymap. Heb je geen toegang tot MyStudymap (gaststudent) of ben je propedeusestudent, kijk dan hier onder het tabblad Rechtsgeleerdheid voor meer uitleg over de inschrijfprocedure in jouw situatie.

Contact

 • Vakcoördinator: via secretariaat

 • Werkadres: Steenschuur 25, KOG kamer B2.43

 • Bereikbaarheid: op afspraak via het secretariaat Civiel recht en per e-mail.

 • Telefoon: 071 – 527 7593 (secretariaat)

 • E-mail: civielrecht@law.leidenuniv.nl

Instituut/afdeling

 • Instituut: Instituut voor Privaatrecht

 • Afdeling: Civiel recht

 • Kamernummer secretariaat: B 2.43

 • Openingstijden: balie maandag t/m vrijdag 09.30 – 13.30 uur

 • Telefoon secretariaat: 071 – 527 7593

 • E-mail: civielrecht@law.leidenuniv.nl

Opmerkingen

Neem altijd de wetboeken en de opgegeven jurisprudentie mee naar het hoor- en werkcollege.