Studiegids

nl en

Moot Court

Vak
2024-2025

Let op: alle onderstaande informatie is onder voorbehoud van wijzigingen

Toegangseisen

Inleiding Recht of Methoden en technieken van de Rechtswetenschap; of oud: Schrijfvaardigheid: juridisch betoog/Rechtsvinding in de theorie en praktijk.

Beschrijving

Aan de hand van een op een bepaald rechtsgebied (burgerlijk recht, strafrecht, staats- en bestuursrecht, internationaal publiekrecht, Europees recht, ondernemingsrecht of een ander rechtsgebied) toegespitste casus moeten de studenten zelfstandig drie schriftelijke werkstukken maken, waarin de argumenten worden gepresenteerd, die naar aanleiding van de in de casus neergelegde rechtsvraag aan de orde moeten komen. Hiertoe gaan de studenten op zoek naar het relevante juridische materiaal, zoals wetgeving, jurisprudentie en literatuur. De ingeleverde werkstukken worden door de docent becijferd en iedere student ontvangt van hem individuele feedback. Naast deze oefening in de schriftelijke vaardigheden worden aan de hand van dezelfde casuspositie ook de mondelinge vaardigheden getraind. Door middel van videotrainingen en het uiteindelijk pleiten voor een rechtbank leren de studenten om een helder betoog met goede argumenten onderbouwd te presenteren, goed naar de wederpartij te luisteren, de stellingen van de wederpartij te weerspreken en vragen te beantwoorden.

Leerlijn juridische kernvaardigheden
Gedurende de bacheloropleiding Rechtsgeleerdheid vergaart u kennis en inzicht over het recht en het toepassen ervan en de vaardigheden die daarvoor nodig zijn. Zo leert u onder andere een rechtsvraag te formuleren, een gefundeerd oordeel te vormen over de oplossing ervan en daarover te communiceren, zowel mondeling als schriftelijk. Daarbij maken we gebruik van de Leerlijn Juridische Kernvaardigheden. Deze strekt zich uit over de drie jaren van de bacheloropleiding. Via tussenstappen bereikt u het niveau dat is vereist voor een juridische masteropleiding of een ondersteunende juridische baan. Deze vaardigheden zijn tevens van belang buiten de juridische beroepspraktijk.

Op de website Leiden Law Skills staat meer informatie over het vaardighedenonderwijs.
Moot Court is een kernvak binnen de leerlijn juridische kernvaardigheden.

Dit vak maakt binnen de opleiding Rechtsgeleerdheid deel uit van de leerlijn Juridische kernvaardigheden.

Leerdoelen

Doel van het vak:
Het doel van het vak Moot Court is dat de student de vaardigheid verwerft om zelfstandig, door grondige analyse van een gemiddeld complex juridisch probleem, een partijstandpunt met een steekhoudende juridische argumentatie zowel schriftelijk als mondeling voor het voetlicht te brengen.

Leerdoelen volgens de leerlijn juridische vaardigheden:
Opzoeken van juridisch materiaal

 • U kunt zelfstandig relevant juridisch materiaal (regelgeving, jurisprudentie en literatuur) dat u nodig heeft voor de beantwoording van een concrete, gemiddeld complexe, voor het onderwijs geconstrueerde casus opzoeken in bibliotheken en databanken.

Analyseren juridisch materiaal

 • U kunt meer complexe rechtsregels uit de wet, verdragen en jurisprudentie plaatsen in het grotere systeem van het recht.

 • U kunt uit de beschrijving van een gemiddeld complexe, voor het onderwijs geconstrueerde juridische casus de relevante feiten identificeren en in verband brengen de hiervoor relevante rechtsregels.

Formuleren vraagstelling

 • U kunt uit de beschrijving van een gemiddeld complexe, voor het onderwijs geconstrueerde casus relevante rechtsvragen afleiden.

 • U kunt onderzoeksvragen/rechtsvragen opstellen voor de oplossing van een gemiddeld complexe voor het onderwijs geconstrueerde juridische casus.

Formuleren beoordelingskader

 • U kunt een beoordelingskader formuleren voor het oplossen van de rechtsvragen en/of subvragen uit een gemiddeld complexe, voor het onderwijs geconstrueerde casus.

Opbouwen argumentatie

 • U kunt op basis van het IRAC-model een relevante, navolgbare en juridisch correcte argumentatie opstellen voor de beantwoording van rechtsvragen over een gemiddeld complexe, voor het onderwijs geconstrueerde casus.

 • U kunt voor de beantwoording van een gemiddeld complexe rechtsvragen/onderzoeksvragen relevante van niet-relevante argumenten onderscheiden.

 • U kunt een goed te volgen en juridisch correcte argumentatie opstellen voor de beantwoording van een gemiddeld complexe rechtsvraag/onderzoeksvraag.

Vormen onderbouwd eigen oordeel over rechtsvraag

 • U kunt een onderbouwd eigen oordeel vormen over een overzichtelijke juridische kwestie of gemiddeld complexe onderzoeksvragen/rechtsvragen vanuit het standpunt van (een van) de procespartijen.

Schriftelijk presenteren (leesbaar, foutloos, correcte verwijzingen)

 • U kunt rechtsvragen/onderzoeksvragen over een voor het onderwijs geconstrueerde casus en het daarbij behorende beoordelingskader, verwerken tot een overtuigend, goed opgebouwd, beargumenteerd en tot een conclusie leidend betoog met adequate bronvermeldingen en verwijzingen, dat voldoet aan de eisen van rechtswetenschappelijk onderzoek.

 • U kunt een tekst schrijven in begrijpelijke volzinnen zonder taal- of spelfouten.

 • U kunt uw betoog vanuit het standpunt van een van de procespartijen verwerken tot een stuk zoals gebruikelijk is in de beroepspraktijk (zoals requisitoir, pleitnota).

Mondeling presenteren (helder, overtuigend, goede presentatie)

 • U kunt uw argumentatie, oordeel/conclusie over een voor het onderwijs geconstrueerde casus mondeling helder en bondig presenteren en verdedigen.

 • U kunt een pleidooi op overtuigende, heldere en boeiende stijl presenteren ten overstaan van een 'rechtbank' (Moot Court).

 • U kunt op adequate wijze vragen beantwoorden.

 • U kunt op adequate wijze re- en dupliceren.

Rooster

Zie MyTimetable.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges

 • Aantal à 2 uur: 2

 • Namen docenten: prof. mr. C.G. Breedveld-de Voogd, mr. E. Kentin, mr. A. Schaberg en mr. M. Neuteboom.

 • In het openingscollege wordt uitleg gegeven over de opzet en inhoud van het Moot Court onderwijs. De connectie met de juridische praktijk wordt geïllustreerd door middel van een college tour met advocaten, rechters of andere praktijkjuristen.

 • In het retoricacollege staat centraal de kunst van het spreken in de rechtszaal. Daarnaast wordt een pleitdemonstratie gegeven.

 • Vereiste voorbereiding door studenten: bestuderen van via Brightspace bekend te maken studiestof en van de syllabus Moot Court Rechtsgeleerdheid.

Werkgroepen

 • Aantal: 5 (inclusief bibliotheekinstructie) (2 werkgroepen worden in zeer kleine groepen (4-8 studenten) c.q. individueel gegeven)

 • Namen docenten: prof. mr. C.G. Breedveld-de Voogd, mr. M.E. Franke, mr. S.A. de Graaff, mr.S. Kali, mr. E. Kentin, mr. R.M.C.M Koot, mr. M. Neuteboom, mr. M. Park, mr. W.H. van Heuvel, mr. A. Schaberg, mr. H.A. Schipper en piekdocenten.

 • Vereiste voorbereiding door studenten: bestuderen van opgegeven stof en uitwerken van de casuïstiek. Tijdig inleveren van de schriftelijke werkstukken, welke tijdens de (individuele) werkgroepen worden besproken.

Videotraining

 • Aantal à 1 uur: 5

 • Namen docenten: prof. mr. C.G. Breedveld-de Voogd, mr. M.E. Franke, mr. S.A. de Graaff, mr.S. Kali, mr. E. Kentin, mr. R.M.C.M Koot, mr. M. Neuteboom, mr. M. Park, mr. W.H. van Heuvel, mr. A. Schaberg, mr. H.A. Schipper, piekdocenten en student-assistenten.

 • Vereiste voorbereiding door studenten: de vereiste voorbereiding per videotraining staat vermeld in de syllabus Moot Court Rechtsgeleerdheid.

Toetsing en weging

Toetsvorm(en)
De student zal aan de hand van een juridische casus drie schriftelijke werkstukken maken en een afsluitend pleidooi houden. Het eindcijfer wordt als volgt berekend:

 • Het gewogen gemiddelde van (a) het gemiddelde cijfer van de schriftelijke werkstukken (SW) en (b) het cijfer van de Moot Court rechtbank (MCR). Hierbij weegt het gemiddelde cijfer van SW vijf keer mee en het cijfer van de MCR twee keer. (SW:MCR = 5:2)

 • Bij de berekening van het gemiddelde cijfer van de SW telt het cijfer van de argumentenlijst (ARG) één keer mee, dat van de rechtsgeleerde beschouwing drie keer en dat van de pleitnota (PL) twee keer (ARG : RB : PL = 1:3:2)

 • Het gemiddelde cijfer van de SW moet ten minste een 5,50 bedragen alvorens de student wordt toegelaten tot het afsluitend pleidooi voor de MCR.
  Als de student om deze reden niet wordt toegelaten tot het afsluitend pleidooi, behaalt hij als tentamencijfer voor Moot Court het gemiddelde cijfer van de (drie) SW.

Let op:
Indien het gemiddelde cijfer van de (drie) SW boven de 5,50 zou uitkomen en een student niet deelneemt aan MCR, is het eindcijfer een 5. Indien na beoordeling van het eerste schriftelijke werkstuk een of meer van de daarop volgende schriftelijke werkstukken niet of niet tijdig ter beoordeling worden ingeleverd, wordt het eindcijfer berekend alsof alle schriftelijke werkstukken zijn ingeleverd en het afsluitend pleidooi is afgelegd, met dien verstande dat uitsluitend ten behoeve van deze berekening het cijfer van een niet of niet tijdig ingeleverd schriftelijk werkstuk en van het niet afgelegde pleidooi op fictief op 1 wordt gesteld. In gevallen waarin na de beoordeling van het eerste werkstuk geen schriftelijke werkstukken meer zijn ingeleverd kan de directeur Moot Court met het oog op bijzondere omstandigheden geen eindcijfer toekennen.

De cijfers van de SW blijven alleen geldig gedurende het desbetreffende studiejaar.

 • Het onderwijs van Moot Court cq het maken van de SW en de aanwezigheid bij en deelname aan de werkgroepen en videotrainingen zijn zogenaamde praktische oefeningen. Dat wil zeggen hieraan moet zijn voldaan, anders wordt de student niet toegelaten tot het afsluitend pleidooi voor de MCR. Dit pleidooi is op zichzelf ook weer een afsluitende praktische oefening.

Inleverprocedures
Via Brightspace. Daarnaast, in overleg met docent, door middel van hard copy of email.

Examenstof

 • De examenstof bestaat uit het verdedigen van een partijstandpunt in een juridische kwestie ten overstaan van een rechtbank (Moot Court) bestaande uit drie rechters (twee praktijkjuristen en één lid van het wetenschappelijk personeel van de faculteit) in aanwezigheid van publiek.

 • De drie schriftelijke werkstukken behoren eveneens tot de examenstof.

Literatuurlijst

Verplicht studiemateriaal
Literatuur:

 • Nader bekend te maken (zie Brightspace)

 • Leidraad voor juridische auteurs, Deventer, Kluwer, laatste druk (ook te raadplegen via Internet)

Werkboek:

 • Casus Moot Court Rechtsgeleerdheid (op Brightspace)

Reader:

 • Syllabus Moot Court Rechtsgeleerdheid (op Brightspace)

 • Voorbeelddossiers (op Brightspace)

Aanbevolen studiemateriaal

 • Specifiek per casus door docent opgegeven literatuur.

Inschrijven

Inschrijving voor het onderwijs en het tentamen verloopt in principe via MyStudymap. Heb je geen toegang tot MyStudymap (gaststudent) of ben je propedeusestudent, kijk dan hier onder het tabblad Rechtsgeleerdheid voor meer uitleg over de inschrijfprocedure in jouw situatie.

Contact

 • Vakcoördinator: prof. mr. C.G. Breedveld-de Voogd

 • Werkadres: Steenschuur 25, 2311 ES Leiden, kamer A 3.17

 • Spreekuur: Woensdagmiddag 14.30-16.00 uur, na afspraak via secretariaat

 • Telefoon: 071 – 527 1985

 • E-mail: mootcourt@law.leidenuniv.nl

Instituut/afdeling

 • Instituut: Metajuridica

 • Afdeling: Moot Court

 • Kamernummer secretariaat: A 3.19

 • Openingstijden: ma t/m vrij 09.00 – 16.30 uur

 • Telefoon secretariaat: 071 – 527 1985

 • E-mail: mootcourt@law.leidenuniv.nl

Opmerkingen

Het voorbereiden en het bespreken van de schriftelijke werkstukken geschiedt individueel.

De videotrainingen vinden plaats in groepen van vier studenten.

Voor alle bijeenkomsten van Moot Court (colleges, werkgroepen, videotrainingen en pleitsessies) geldt een fysieke aanwezigheidsplicht.