Studiegids

nl en

Arbeidsrecht

Vak
2024-2025

Toegangseisen

Geen.

Beschrijving

Heeft een horecamedewerker met een nulurencontract recht op loon als zijn of haar shift op het laatste moment wordt verplaatst? Mag een werkgever eenzijdig bepalen dat de werknemer op een andere locatie moet werken? Kan een supermarktmedewerker die afgekeurde maaltijdsalades mee naar huis neemt daarvoor op staande voet worden ontslagen? Heeft hij of zij na ontslag recht op een Werkloosheidsuitkering? Het is een greep uit de vragen die aan de orde komen bij het vak Arbeidsrecht. Het arbeidsrecht is een rechtsgebied waar vrijwel iedereen in zijn of haar werkende leven mee in aanraking komt.

Dit vak geeft u in het tweede (of derde) jaar van de bachelor een overzicht van het arbeids- en socialezekerheidsrecht. U maakt kennis met de eigen kenmerken van het sociaal recht:

 • Ongelijkheidscompensatie / bescherming van de zwakkere partij(en);

 • Integratie van publiek- en privaatrecht; en

 • Samenhang van collectieve en individuele rechtsregels.

In het vak arbeidsrecht worden drie thema's besproken:
1. Het individuele arbeidsrecht;
2. Het collectieve arbeidsrecht; en
3. Het socialezekerheidsrecht.

Het individuele arbeidsrecht normeert de individuele relatie tussen werkgever en werknemer. Belangrijke onderwerpen hierbij zijn het arbeidsovereenkomstenrecht en het ontslagrecht. Wanneer bestaat een arbeidsovereenkomst en wat kan daarin worden afgesproken? Wanneer kan een werknemer worden ontslagen en op welke manier?

Het collectieve arbeidsrecht gaat over de collectieve relaties tussen werkgevers en werknemers. Dit thema omvat met name het medezeggenschaps-, cao- en stakingsrecht. Wanneer kan een staking worden verboden? Kan een werknemer gebonden zijn aan een collectieve arbeidsovereenkomst als hij geen lid is van een vakbond? Over welke onderwerpen kan een ondernemingsraad in een bedrijf meedenken of zelfs meebeslissen?

Het socialezekerheidsrecht als derde tak van het sociaal recht regelt de bescherming van de bestaanszekerheid van burgers op het gebied van arbeid en inkomen door re-integratieactiviteiten en uitkeringen. In dit vak ligt de nadruk op de sociale zekerheid voor werknemers: regelingen bij ziekte, arbeidsongeschiktheid en werkloosheid.

Leerdoelen

Na afronding van dit vak kan de student:

 • de eigen kenmerken, kerngebieden, logica en dynamiek van het arbeidsrecht beschrijven, herkennen en onderscheiden van en/of relateren aan de kenmerken van andere rechtsgebieden;

 • de grondbeginselen, systematiek en het geldende recht in het arbeidsrecht uitleggen;

 • op basis van de opgegeven literatuur, wet- en regelgeving en jurisprudentie juridische kaders afleiden en toepassen op een concrete casus;

 • aan de hand van relevante wet- en regelgeving en jurisprudentie de rechtsgeldigheid van een actie en/of overeenkomst beoordelen en de verschillende rechten en plichten van werknemer en werkgever benoemen.

Rooster

Zie MyTimetable.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges

 • Aantal à 2 uur: 7

 • Namen docent(en): prof. mr. B. Barentsen

 • Vereiste voorbereiding door studenten: bestuderen hoofdstukken uit leerboek en opgegeven rechtspraak, eventueel aangevuld met kennisclips.

Werkgroep

 • Aantal à 2 uur: 6

 • Namen docent(en): mr. F.A. Weber, mr. M.A. Schneider, mr. H.C.M. Andriessen en mr. J. Korporaal

 • Vereiste voorbereiding door studenten: schriftelijk voorbereiden casus aan de hand van leerboek, wet- en regelgeving en rechtspraak.

 • In de werkgroepen wordt aanvullende stof uitgelegd en worden oefenopdrachten behandeld.

 • De werkgroepen vinden zowel in reguliere vorm als in de vorm van een grootschalige, niet-interactieve werkgroep (‘responsiecollege’) plaats. Aan welke werkgroep u kunt deelnemen is afhankelijk van beschikbaarheid; in de reguliere werkgroepen is slechts beperkt plaats en vol = vol.

Kennisclips

 • Ter aanvulling op de hoorcolleges en werkgroepen kunnen kennisclips worden geplaatst op Brightspace.

Toetsing en weging

Toetsvorm(en)

 • Schriftelijk tentamen (een of meerdere casusvragen). Dit tentamen bepaalt 100% van uw cijfer.

 • Het tentamen is een gesloten boek tentamen, fysiek op locatie. Een gesloten boek tentamen betekent dat er wel wetbundels mogen worden meegenomen, maar geen overige literatuur of rechtspraakbundel.

Afhankelijk van het aantal studenten dat hertentamen doet, kan in plaats van het houden van een schriftelijk/digitaal tentamen ook worden gekozen voor een mondeling examen.

Examenstof

Tot de examenstof behoort de verplichte literatuur en hetgeen behandeld is tijdens hoorcolleges en werkgroepen, evenals al het onderwijsmateriaal, in welke vorm dan ook, dat op de Brightspace-omgeving van het vak Arbeidsrecht wordt geplaatst.

Regeling herkansen voldoendes
Op dit vak is de regeling herkansen voldoendes van toepassing (artikel 4.1.8 e.v. OER). Studenten die bij de eerste kans een voldoende eindcijfer hebben behaald, kunnen onder bepaalde voorwaarden het schriftelijke (eind)tentamen opnieuw afleggen op het reguliere herkansingsmoment. Kijk voor meer informatie op de website > tab ‘Rechtsgeleerdheid’ > ‘Voldoende herkansen’.

Literatuurlijst

Verplicht studiemateriaal

Literatuur:

 • G.J.J. Heerma van Voss & B. Barentsen, Inleiding Nederlands sociaal recht, Den Haag: Boom Juridische uitgevers (juiste druk wordt bekend gemaakt op Brightspace).

 • G.J.J. Heerma van Voss (red.), Wetgeving sociaal recht, Den Haag: Boom Juridische uitgevers (juiste druk wordt bekend gemaakt op Brightspace).

 • B. Barentsen & M.Y.H.G. Erkens, Arresten arbeidsrecht, Den Haag: Boom Juridische uitgevers (juiste druk wordt bekend gemaakt op Brightspace).

Inschrijven

Inschrijving voor het onderwijs en het tentamen verloopt in principe via MyStudymap. Heb je geen toegang tot MyStudymap (gaststudent) of ben je propedeusestudent, kijk dan hier onder het tabblad Rechtsgeleerdheid voor meer uitleg over de inschrijfprocedure in jouw situatie.

Contact

 • Het eerste aanspreekpunt bij dit vak is het secretariaat Sociaal recht.

 • E-mail secretariaat: sociaalrecht@law.leidenuniv.nl

 • Telefoon secretariaat: 071 – 527 7713/7723

 • Voor zaken waarbij het secretariaat u niet kan helpen, wordt u verwezen naar de vakcoördinator.

 • Vakcoördinator: mr. J. Korporaal

 • E-mail: j.korporaal@law.leidenuniv.nl

Instituut/afdeling

 • Instituut: Publiekrecht

 • Afdeling: Sociaal recht

 • Kamernummer secretariaat: KOG B1.11

 • Telefoon secretariaat: 071 – 527 7713/7723

 • E-mail: sociaalrecht@law.leidenuniv.nl

Opmerkingen