Studiegids

nl en

Bestuursprocesrecht (Ba)

Vak
2024-2025

Toegangseisen

Inleiding bestuursrecht. Afronding van het vak Bestuursrecht wordt aanbevolen.

Beschrijving

In het eerste jaar van uw studie heeft u via het vak Inleiding Bestuursrecht kennis gemaakt met het bestuursrecht: het rechtsgebied dat de regels bevat die zien op de relatie tussen de overheid (bestuursorganen) enerzijds en burgers, bedrijven en belangenorganisaties anderzijds. In het tweede jaar vond via het vak Bestuursrecht een verdieping plaats, waarbij het bestuur in zijn verschillende verschijningsvormen de revue passeerde en steeds werd ingegaan op de (on)mogelijkheden van bestuurlijk optreden. In dit derdejaars vak Bestuursprocesrecht leert u, heel kort gezegd, hoe belanghebbenden kunnen opkomen tegen bestuurlijk besluitvorming waarmee zij het niet eens zijn.

Het bestuursprocesrecht gaat over hoe de overheid besluiten neemt en welke rechtsmiddelen daartegen openstaan. In dit vak maakt u kennis met de belangrijkste procedurele regels en beginselen, leert u deze toe te passen op diverse casus en krijgt u inzicht in de leerstukken die aan deze regels en beginselen ten grondslag liggen. Het vak volgt de chronologische gang van een bestuursrechtelijke procedure, beginnend bij de aanvraag en eindigend in een uitspraak van de rechter in (hoger) beroep. We behandelen de belangrijkste bestuursprocesrechtelijke onderwerpen, die iedere jurist moet beheersen. Dit niet alleen om te zorgen dat de belangen van alle betrokken partijen tot hun recht kunnen komen, maar ook om beroepsfouten te voorkomen. Zo kan een te laat ingesteld bezwaar of een te beperkt ingestoken beroep ertoe leiden dat een nadelig besluit onherroepelijk wordt. Naast de belangrijkste hoofdregels bestaat veel aandacht voor de structuur van het proces en de achterliggende beginselen. U leert het stelsel van rechtsbescherming tegen de overheid kennen en leert waarom dat historisch zo is gegroeid.

Leerdoelen

Doel van het vak is het verschaffen van een grondige kennis van en van inzicht in de essentialia van het Nederlands bestuursprocesrecht.

Na afronding van dit vak kan de student:

 • grondige kennis van en inzicht in de regels van het bestuursprocesrecht tonen;

 • een gemiddeld complexe casus die is gebaseerd op de praktijk oplossen;

 • kritisch reflecteren op een actuele ontwikkeling in het bestuursprocesrecht door hierover een betoog schrijven.

Rooster

Zie MyTimetable.

Onderwijsvorm

Digitale kennisclips en actualiteitencolleges

 • Per week verschillende onderwerpsgerichte kennisclips en drie actualiteitencolleges, waarin actuele bestuursrechtelijke onderwerpen aan de orde komen.

 • Naam docenten: prof. mr. Y.E. Schuurmans en mr.dr. R. Kegge

 • Vereiste voorbereiding door studenten: het bestuderen van de op Brightspace per week aangegeven verplichte studiestof.

Naast de kennisclips en actualiteitencolleges, kunnen de studenten één van twee volgende onderwijsvormen volgen:

Werkgroepen met verplichte voorbereiding

 • Omschrijving: Deze activerende werkgroepen zijn bedoeld voor studenten die zich voorbereid hebben en die in werkgroepverband hun uitwerking met de docent willen bespreken. Het accent ligt op kennisverwerving, op toepassing van de studiestof op gemiddeld complexe casus en op analyse en discussie naar aanleiding van een wetenschappelijk artikel over een actueel bestuursprocesrechtelijk onderwerp .

 • Aantal à 2 uur: 7

 • Namen docenten: mr. dr. R. Kegge, mr. R. Becker e.a.

 • Voorwaarden: Verplichte voorbereiding van de per week voorgeschreven werkgroepopdrachten en actieve deelname aan de werkgroep.

 • Actieve deelname aan de werkgroepen geeft recht op maken van de betoogopdracht tijdens het onderwijs.

 • Inschrijving mogelijk via Mystudymap

Casuscolleges

 • Omschrijving: Dit college is bedoeld voor studenten die niet deelnemen aan de activerende werkgroepen. In het casuscollege wordt door de docent stapsgewijs het standaardantwoord op de werkgroepopdrachten gegeven. De mogelijkheden tot vragenstellen, verdieping en dicussie zijn door deze 'hoorcollege'-achtige vorm zeer beperkt. Het casuscollege wordt opgenomen en digitaal beschikbaar gesteld.

 • Studenten die ervoor kiezen om alleen het casuscollege te volgen, moeten de betoogopdracht tijdens het tentamen maken.

 • Aantal à 2 uur: 7

 • Namen docenten: mr. dr. R. Kegge

 • Voorwaarden: geen. Voorbereiding van de per week voorgeschreven werkgroepopdrachten verdient aanbeveling, maar het is niet verplicht.

 • Inschrijving via Mystudymap.

Hoewel beide onderwijsvormen voorbereiden op het tentamen, zijn deze niet volledig gelijkwaardig. De ervaring leert dat studenten die deelnemen aan de activerende werkgroepen een hoger studierendement hebben.

Toetsing en weging

Toetsvorm(en)
Schriftelijk tentamen, bestaande uit drie delen: 1) theorievragen 2) casusvragen, 3) betoogvraag. De betoogvraag bepaalt voor 20% het eindcijfer. Studenten die steeds deelnemen aan de werkgroepen met verplichte aanwezigheid en voorbereiding mogen de betoogvraag als deeltoets maken. Maximaal twee werkgroepen mogen worden gemist voor deelname aan de deeltoets. Het aantal punten behaald voor de deeltoets blijft staan, zowel op het eerste kans tentamen als op het hertentamen.

Inleverprocedures
De inleverprocedure rondom de betoogvraag zal bekend worden gemaakt via Brightspace.

Examenstof
Tot de examenstof behoort de verplichte literatuur en jurisprudentie, de werkgroepopdrachten en hetgeen behandeld is tijdens de kennisclips, de actualiteitencolleges en de werkgroepen/casuscolleges.

Regeling herkansen voldoendes
Op dit vak is de regeling herkansen voldoendes van toepassing (artikel 4.1.8 e.v. OER). Studenten die bij de eerste kans een voldoende eindcijfer hebben behaald, kunnen onder bepaalde voorwaarden het schriftelijke (eind)tentamen opnieuw afleggen op het reguliere herkansingsmoment. Kijk voor meer informatie op de website > tab ‘Rechtsgeleerdheid’ > ‘Voldoende herkansen’.

Literatuurlijst

Verplicht studiemateriaal
Literatuur:

 • L.J.A. Damen e.a., Bestuursrecht deel 2. Rechtsbescherming tegen de overheid, Den Haag: Boom juridische uitgevers, meest recente druk.

 • Actuele wetteneditie: Kluwer Collegebundel 2045-2025 of Sdu Wettenbundel 2024-2025

Werkgroepopdrachten:

 • Werkgroepopdrachten beschikbaar via Brightspace.

Reader:

 • Voorgeschreven jurisprudentiereader te bestellen via webshop Reader Online.

Aanbevolen studiemateriaal

 • eventueel bekend te maken via Brightspace

Inschrijven

Inschrijving voor het onderwijs en het tentamen verloopt in principe via MyStudymap. Heb je geen toegang tot MyStudymap (gaststudent) of ben je propedeusestudent, kijk dan hier onder het tabblad Rechtsgeleerdheid voor meer uitleg over de inschrijfprocedure in jouw situatie. 

Voor de hoorcolleges en casuscolleges hoeft u zich niet aan te melden.

Contact

 • Vakcoördinator: Mr. dr. R. Kegge

 • Werkadres: KOG, C1.07

 • Bereikbaarheid: op afspraak via het secretariaat

 • Telefoon: 071 527 8917 (secretariaat)

 • E-mail: r.kegge@law.leidenuniv.nl

Instituut/afdeling

 • Instituut: Publiekrecht

 • Afdeling: Staats- en bestuursrecht

 • Kamernummer secretariaat: B1.11

 • Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 9.00-16.30 uur

 • Telefoon secretariaat: 071 527 8917

 • E-mail: staatsenbestuursrecht@law.leidenuniv.nl

Opmerkingen