Studiegids

nl en

Vergelijkend en Internationaal Privaatrecht

Vak
2024-2025

Toegangseisen

 • Inleiding Burgerlijk recht

 • Historische Ontwikkeling van het recht of Romeins recht

Beschrijving

In dit vak verwerft de student in de eerste plaats kennis van de (historische) oorzaken, vormen en gevolgen van rechtsverscheidenheid in het privaatrecht. Daarbij wordt in het bijzonder aandacht besteed aan de tradities van de Romeinsrechtelijk gevormde ‘civil law’ en de Engelse ‘common law’. In de tweede plaats leert de student hoe in Nederland en Europa wordt omgegaan met die verscheidenheid. Regels van internationaal privaatrecht kunnen oplossingen bieden voor problemen onder andere op het vlak van het toepasselijk recht. Verder kan harmonisatie van wetgeving worden nagestreefd op basis van rechtsvergelijkende studies van het privaatrecht.

De twee delen van het vak zijn verbonden door een gezamenlijk object van studie: de koopovereenkomst, in het bijzonder regels omtrent non-conformiteit en remedies van de koper voor non-conformiteit.

In VIPR worden professionele (juridische) vaardigheden getraind door de verwerving van kennis over de regels voor non-conformiteit en remedies in Europese privaatrechtelijke stelsels. De student leert de basisbeginselen van rechtsvergelijkende methoden waarmee regels uit verschillende rechtsstelsels kunnen worden vergeleken, en de basisregels van het Europese en Nederlandse internationaal privaatrecht omtrent de internationale koopovereenkomst. De verworven kennis wordt door studenten toegepast bij het schrijven van een rechtsvergelijkend betoog.

Leerdoelen

Na afronding van dit vak kan de student:

 • uitleggen welke overwegingen ten grondslag liggen aan de indeling in rechtsfamilies en enige praktische gevolgen van die taxonomie benoemen;

 • verschillen en overeenkomsten tussen ‘civil law’ en ‘common law’ rechtssystemen benoemen en verklaren in termen van de behandelde historische factoren;

 • de behandelde leerstukken met betrekking tot non-conformiteit en remedies bij de koopovereenkomst in ‘civil law’ en ‘common law’ rechtssystemen vergelijken en de verschillen en overeenkomsten benoemen;

 • een eenvoudige privaatrechtelijke casus oplossen naar het recht van de behandelde systemen.

Rooster

Zie MyTimetable.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges

 • Aantal à 2 uur: 7 (waarvan 1 tentamencollege)

 • Namen docenten: Prof. mr. E. Koops, mr. dr. T. Bouwman en mr. dr. E.S. Pannebakker.

 • Vereiste voorbereiding door studenten: zie de Leidraad bij het vak.

Werkgroepen

 • Aantal à 2 uur: 6

 • Namen docenten: mr. dr. T. Bouwman, mr. dr. E.S. Pannebbakker, mr. T.B.D. van der Wal en mr. Q. Mauer.

 • Vereiste voorbereiding door studenten: zie de Leidraad bij het vak. In de werkcolleges wordt de stof van het hoorcollege nader uitgewerkt en in casus toegepast.

Toetsing en weging

Toetsvorm(en)

 • Schriftelijk tentamen, bestaande uit essayvragen.

 • Het tentamen bestaat uit twee delen, het deel Vergelijkend Privaatrecht en het deel Internationaal Privaatrecht. Beide tellen ieder voor 50 punten in totaal.

 • Het tentamen bestaat uit theorievragen en uit casus die moeten worden geanalyseerd en opgelost.

Examenstof
Tot de examenstof behoort de verplichte literatuur, het werkboek en hetgeen behandeld is tijdens hoorcollege, werkgroep en tijdens eventuele andere onderwijsvormen.

Regeling herkansen voldoendes
Op dit vak is de regeling herkansen voldoendes van toepassing (artikel 4.1.8 e.v. OER). Studenten die bij de eerste kans een voldoende eindcijfer hebben behaald, kunnen onder bepaalde voorwaarden het schriftelijke (eind)tentamen opnieuw afleggen op het reguliere herkansingsmoment. Kijk voor meer informatie op de website > tab ‘Rechtsgeleerdheid’ > ‘Voldoende herkansen’.

Literatuurlijst

Verplicht studiemateriaal

Het verplichte studiemateriaal bestaat uit artikelen, hoofdstukken uit boeken, en jurisprudentie. De literatuur is opgenomen in een reader, de Leidraad Vergelijkend en Internationaal Privaatrecht, die verkrijgbaar is via Readeronline. Buiten de literatuur die in de Leidraad is genoemd, is er geen andere literatuur voorgeschreven. De Leidraad bevat tevens vragen die in de werkgroepen worden behandeld. Op Brightspace is een literatuurlijst te vinden alsmede de werkgroepvragen.

Aanbevolen studiemateriaal
Staat vermeld in de Leidraad en op Brightspace.

Inschrijven

Inschrijving voor het onderwijs en het tentamen verloopt in principe via MyStudymap. Heb je geen toegang tot MyStudymap (gaststudent) of ben je propedeusestudent, kijk dan hier onder het tabblad Rechtsgeleerdheid voor meer uitleg over de inschrijfprocedure in jouw situatie. 

Contact

 • Vakcoördinator: via secretariaat Civiel recht

 • Werkadres: Kamerlingh Onnes Gebouw, kamer B2.41

 • Bereikbaarheid: via telefoon of e-mail secretariaat

 • Telefoon: +31 71 527 7593

 • Email: civielrecht@law.leidenuniv.nl

Instituut/afdeling

 • Instituut: Metajuridica (VPR) en Privaatrecht (Moderne rechtsvergelijking en IPR)

 • Afdeling: Rechtsgeschiedenis (VPR) en Civiel Recht (Moderne rechtsvergelijking en IPR)

 • Kamernummer secretariaat: A3.19 (VPR) en B.2.41 (Moderne rechtsvergelijking en IPR)

 • Openingstijden: maandag 9.00 – 15.00 uur, dinsdag 9.00-15.00, donderdag 9.00-15.00 (VPR) en
  maandag 9.00 – 17.00, woensdag 11.00 – 17.30, donderdag 9.00 – 17.00 (Moderne rechtsvergelijking en IPR)

 • Telefoon secretariaat: 071 – 527 7442 (VPR) en 071 - 527593 (Moderne rechtsvergelijking en IPR)

 • E-mail: rechtsgeschiedenis@law.leidenuniv.nl (Historische rechtsvergelijking) en civielrecht@law.leidenuniv.nl (IPR)

Opmerkingen