Studiegids

nl en

Rechtsfilosofie II

Vak
2024-2025

Toegangseisen

Geen

Beschrijving

Centraal staat de vraag wat rechtvaardigheid is. Daaraan gerelateerde kwesties zijn: de vraag naar goed en kwaad in het algemeen; de vraag wat onze rechten en plichten (jegens elkaar én onszelf) zouden moeten zijn; de vraag naar hoe we tot een rechtvaardig oordeel komen; wat rechtvaardige wetten zijn en wat een rechtvaardige staat inhoudt.

Leerdoelen

Het vak valt uiteen in een algemeen deel en een bijzonder deel, die afzonderlijke, maar cumulatieve leerdoelen hebben.

Het algemeen deel van Rechtsfilosofie II leidt de student in tot het centrale leerstuk van de verhouding tussen natuurrecht en positief recht, in het bijzonder het debat tussen aanhangers van de natuurrechtsleer en die van het rechtspositivisme. Door het lezen van een klassieke tekst uit de geschiedenis van de filosofie - Plato’s Politeia - leert de student de posities van het natuurrechtsdenken en het rechtspositivisme te benoemen en beschrijven.

In het bijzonder deel volgt de student werkgroepen. Aanwezigheid bij de werkgroepen is verplicht. De student moet in de werkgroepen aan de hand van wekelijkse te schrijven essays in oplopende graad van analyse, toepassing en evaluatie een canonieke wijsgerige tekst doorgronden, daar helder over kunnen schrijven, spreken, debatteren en uiteindelijk kritisch wijsgerig over kunnen nadenken en reflecteren.

Na afronding van dit vak kan de student:
M.b.t. het algemeen deel

 • Een diepgaand begrip tonen van Plato’s Politeia en de daarin gevoerde strijd tussen rechtspositivisme en natuurrecht;

 • Uitleggen hoe de argumenten van aanhangers van de natuurrechtsleer en die van het rechtspositivisme doorwerken in visies op het positieve recht, de gelding en de kwaliteit ervan;

 • Goed de overeenkomsten en verschillen tussen deze posities begrijpen en deze in een goed beargumenteerd betoog kunnen neerleggen;
  M.b.t. het bijzonder deel

 • Een essay schrijven waarin in oplopende graad van analyse, toepassing en evaluatie een canonieke wijsgerige tekst wordt doorgrond;

 • In deze essays toegankelijk, helder en overtuigend uitleggen hoe de gedachtegang en filosofische argumentatie luidt van de denker in kwestie;

 • Dit gedachtegoed toepassen op actuele juridische, ethische en/of politieke hard cases en daar in een goed beargumenteerd betoog een filosofisch verdedigbare oplossing voor schetsen;

 • Het denken van deze filosoof in de context van zijn tijd kritisch evalueren en er de relevantie van voor onze huidige tijd beoordelen en demonstreren in een goed beargumenteerd betoog.

Rooster

Zie MyTimetable.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges

 • Aantal à 2 uur: 5

 • Namen docenten: Prof. dr. A.A.M. Kinneging

 • Vereiste voorbereiding door studenten: Bestudering opgegeven literatuur, te vinden op Brightspace.

Werkgroepen

 • Aantal à 2 uur: 5

 • Namen docenten: prof. dr. A.A.M. Kinneging, mr. dr. B.C. Labuschagne, dr. T.J.M. Slootweg e.a.

 • Vereiste voorbereiding door studenten: Bestudering van opgegeven literatuur en schrijven van essays.
  NB: reeds op de eerste bijeenkomst dient een schriftelijk essay ingeleverd te worden. Zie de Brightspace-omgeving.

 • Aanwezigheid bij de werkgroepen is verplicht.

Toetsing en weging

Toetsvorm(en)

Schriftelijk deeltoets over de hoorcollegestof. Deze deeltoets voor 50% het eindcijfer.
Toetsing van algemene deel vindt plaats door middel van een schriftelijk eindwerkstuk. De herkansing voor dit deel bestaat uit een schriftelijke eindtoets. Nabespreking geschiedt op een nader te bepalen wijze. Zie Brightspace voor nadere informatie.

Toetsing van de werkgroepstof (het bijzondere deel): wekelijks in te leveren schrijfopdracht en participatie tijdens de werkgroepen. De aanwezigheid daarbij is verplicht. Het gemiddelde van de beoordeelde schrijfopdrachten bepaalt het werkgroepcijfer. Het werkgroepcijfer bepaalt voor 50% het eindcijfer.

Het cijfer voor elk van beide deeltoetsen blijft geldig tot en met de herkansing, maar vervalt met ingang van het volgend academisch jaar. Aanvragen voor verlenging van de geldigheidsduur moeten bij de Examencommissie ingediend worden, en wel gedurende het lopend academisch jaar.

Inleverprocedures
Meer specifieke informatie verschijnt op Brightspace.

Examenstof
Tot de examenstof behoort de verplichte literatuur en hetgeen behandeld is tijdens hoorcollege en werkgroep. De eindopdracht kan inhouden tijdens het tentamen aanvullende literatuur te bestuderen.

Verplicht studiemateriaal Tot de tentamenstof behoort de verplichte literatuur en hetgeen behandeld is tijdens hoorcollege en werkgroep. Meer specifieke informatie verschijnt op Brightspace.

Literatuurlijst

Verplicht studiemateriaal

Literatuur:

 • Zie de Brightspace–omgeving.

Aanbevolen studiemateriaal

 • Zie de Brightspace-omgeving.

Inschrijven

Inschrijving voor het onderwijs en het tentamen verloopt via MyStudymap. Heb je geen toegang tot MyStudymap (gaststudent) of ben je propedeusestudent, kijk dan hier onder het tabblad Rechtsgeleerdheid voor meer uitleg over de inschrijfprocedure in jouw situatie.

Maximum aantal studenten: Geen

Voor de inschrijving van dit vak geldt een deadline van 5 kalenderdagen. Let wel: dit is een harde deadline!

In tegenstelling tot andere vakken is er geen sprake van een tentamen, maar van een eindwerkstuk en wekelijkse werkgroepessays. Inschrijving voor een tentamen is daarom niet nodig. De eindopdracht volgt na afloop van de onderwijsperiode.

Er worden verschillende werkgroepen aangeboden, elk met (een) eigen denker(s) en thema’s. De Brightspace-omgeving van Rechtsfilosofie vermeldt bijbehorende werkgroep beschrijvingen aan de hand waarvan de student een eigen keuze voor een werkgroep kan maken.

Contact

 • Vakcoördinator: dr. T.J.M. Slootweg

 • Werkadres: KOG, Steenschuur 25, 2311 ES Leiden

 • Spreekuur: op afspraak, via secretariaat

 • Telefoon: 071 – 5278934

 • E-mail: t.j.m.slootweg@law.leidenuniv.nl

Instituut/afdeling

 • Instituut: Metajuridica

 • Afdeling: Filosofie van het recht

 • Kamernummer secretariaat: KOG, kamer A3.19

 • Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 09.00 - 16:30

 • Telefoon secretariaat: 071 - 527 75 48

 • E-mail: rechtsfilosofie@law.leidenuniv.nl

Opmerkingen