Studiegids

nl en

World Teachers

Vak
2024-2025

Toegangseisen

Alleen toegankelijk voor studenten van de lerarenopleiding master.
Keuzeruimte is alleen toegankelijk voor studenten die Vakdidactiek 1 en Praktijk 1 hebben afgerond. Bovendien is dit specifieke keuzevak alleen toegankelijk voor studenten die het World Teachers Programme profiel volgen en in het tweede deel van de opleiding zitten.

Beschrijving

In het World Teachers Programme (WTP) ligt de nadruk op lesgeven in tweetalige en internationale onderwijscontexten. Daarvoor is extra aandacht voor taal- en cultuurbewust lesgeven nodig. Daartoe wordt er in deze cursus voortgebouwd op de basisprincipes van content and language integrated learning (CLIL)/subject-specific literacies, wereldburgerschap en cultuur-responsief onderwijs, die geïntroduceerd zijn in Deel 1 van het WTP. Studenten komen daarbij in aanraking met diverse perspectieven en principes gerelateerd aan deze thema’s, voeren verkenningen uit op school en ontwikkelen en analyseren hun eigen ‘good practices’ aan de hand van de World Teacher Competences.

Deze cursus is gekoppeld aan WTP Action Research (vakdidactische verdieping), waarin studenten zich verder verdiepen in een aspect van hun praktijk op een tweetalige of internationale school. Dit studieonderdeel is verplicht voor alle WTP studenten die Deel 2 van de opleiding volgen. Voor studenten van het WTP verkort traject die WTP Deel 1 niet hebben gevolgd, worden er op individuele basis afspraken gemaakt over het eventueel inhalen van gemiste stof.

Leerdoelen

  • You can design learning experiences that demonstrate your successful practice and development in relation to at least two domains of the World Teacher Competences.

  • You can draw on theory and concepts from the fields of CLIL/disciplinary literacies, and culturally-responsive teaching and/or global citizenship education to to underpin and reflect on the designed learning experiences.

  • You can formulate resolutions for your future practice and further development as a World Teacher on the basis of theoretical insights, reflections and feedback received.

Rooster

Onderwijs verzorgd door het ICLON vindt plaats op maandag. Studenten ontvangen vanuit de ICLON onderwijsadministratie per e-mail informatie over het rooster.

Onderwijsvorm

  • Werkcollege

  • Zelfstudie

  • Overig

Toetsing en weging

Toetsing

Toetsing vindt plaats door middel van twee ‘good practices’ die de student aanlevert en onderbouwt in een presentatie. Becijfering wordt gebaseerd op basis van de kwaliteit van de onderbouwing en reflectie, aan de hand van relevante theorie. Zie de syllabus voor de uitwerking hiervan en rubric.

Steekproefsgewijs kan aan de student gevraagd worden om een mondelinge toelichting te geven nadat het eindwerk is ingeleverd. Deze nadere toelichting kan bijvoorbeeld de bronvermeldingen, voetnoten of citaten betreffen.

Zie voor de deadline het deadline overzicht.

Weging

Het eindcijfer van het vak komt tot stand door een beoordeling van het product met een rubric.

Herkansing

Bij de herkansing worden dezelfde eisen gesteld aan het eindproduct als bij de eerste kans.

Literatuurlijst

  • Literatuur wordt vermeld in de syllabus

Inschrijven

De ICLON Onderwijsadministratie regelt de inschrijving voor de studieonderdelen van de lerarenopleiding. Dit geldt niet voor eventuele vakdeficiënties.

Contact

Coordinator van het vak: Tessa Mearns

Opmerkingen

Niet van toepassing