Studiegids

nl en

Academische vaardigheden I: Het bestuderen van kunstgeschiedenis en haar bronnen

Vak
2024-2025

Toegangseisen

Geen specifieke toegangseisen. Gelijk aan de toegangseisen voor de BA Kunstgeschiedenis.
Eerstejaarsstudenten worden aan het begin van het jaar door de onderwijsadministratie ingeschreven en ingedeeld in de werkgroepen. Hogerejaarsstudenten Kunstgeschiedenis die het vak willen herkansen, dienen contact op te nemen met de onderwijscoördinator.

Beschrijving

De cursus beoogt in de eerste plaats om de studenten te laten kennismaken met de wetenschappelijke aspecten van de studie Kunstgeschiedenis en in de tweede plaats is ze bedoeld om de overstap van de vooropleiding naar het WO te versoepelen. De cursus start met een introductieweek, waarin de studenten wegwijs worden gemaakt in de digitale leeromgeving van de universiteit en tijdens excursies inzicht krijgen in wat het vakgebied behelst. De studenten maken kennis met het visuele karakter van de studie door bezoeken te brengen aan musea en andere erfgoedcollecties en het bekijken van architectuur.

Na de kennismakingsweek in de eerste week aan het begin van het semester worden de studenten in het eerste blok van zes weken geïntroduceerd in het academische karakter van de discipline door middel van colleges over bronnen, literatuur en het gebruik van de bibliotheek- en documentatievoorzieningen. In de cursus maken de studenten kennis met academische vaardigheden door het analyseren van teksten en het schrijven van twee werkstukken.

Leerdoelen

 • Studenten leren het verschil te begrijpen tussen VWO/ HBO en WO door het onderkennen van het wetenschappelijke karakter van de universitaire opleiding Kunstgeschiedenis binnen de Geesteswetenschappen, en leren op elementair niveau te kunnen werken volgens binnen het vakgebied geaccepteerde methoden.

 • Studenten verwerven de competenties nodig voor een adequate studiemethode, alsmede studieplanning en -voorbereiding.

 • Studenten verwerven kennis van de wetenschappelijke benadering inzake de visuele aspecten van verschillende vormen van kunst op basis van confrontaties met kunstobjecten op locatie tijdens excursies.

 • Studenten maken kennis met verschillende typen wetenschappelijke bronnen en literatuur en leren een wetenschappelijke bibliotheek en databases te gebruiken.

 • Studenten leren tekstbegrip te verkrijgen met behulp van verschillende leesstrategieën.

 • Studenten leren op elementaire wijze objecten te bestuderen en de bronnen en literatuur die relevant zijn voor kunsthistorisch onderzoek te traceren en te evalueren.

 • Studenten leren schrijfopdrachten te maken met behulp van kunsthistorische bronnen.

 • Studenten leren Brightspace en de daarop digitaal gefaciliteerde groepsopdrachten, discussiemogelijkheden, plagiaatdetectie en inlevermodules voor schriftelijke werkstukken te gebruiken.

Rooster

De roosters zijn beschikbaar via My Timetable.

Onderwijsvorm

 • Werkcollege

 • Excursie (indien mogelijk)

Er is bij werkcolleges en de excursies aanwezigheidsplicht. Verzuim door omstandigheden dient schriftelijk/per mail vooraf te worden gemeld bij de docent, met opgaaf van redenen. Bovendien geldt dat deze cursus niet succesvol kan worden afgesloten wanneer de student meer dan 2x afwezig is geweest. Bij in gebreke blijven kan het vak niet succesvol worden afgesloten en kan deelname aan de toetsen worden ontzegd. Alleen in uitzonderlijke gevallen zal de Examencommissie de mogelijkheid van een aanvullende of vervangende opdracht overwegen. Zie ook de Onderwijs en Examen Regeling.

Toetsing en weging

Toetsing

 • Tentamen literatuuranalyse

 • Eindwerkstuk van ca. 1500 woorden.

Het eindcijfer wordt bepaald aan de hand van de twee werkstukken. De eerste versie van de eerste paper en het eindwerkstuk wordt van commentaar voorzien. De versie die aan de hand van het commentaar is herschreven en ingeleverd wordt beoordeeld.

Compensatie: Beide toetsen moeten met minimaal een 6.0 (= voldoende) worden afgesloten en dat betekent automatisch dat het gewogen gemiddelde van de twee toetsen ook minimaal een 6,0 moet zijn.

Weging

 • Tentamen literatuuranalyse: 40%.

 • Eindwerkstuk van ca. 1500 woorden: 60%.

Herkansing

Alle toetsen waarvoor een onvoldoende is behaald, kunnen worden herkanst.

Inzage en nabespreking

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het tentamen wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking van het tentamen plaatsvindt. Er wordt in ieder geval een nabespreking georganiseerd indien een student hiertoe verzoekt binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag.

Literatuurlijst

 • Fred S. Kleiner, Gardner’s Art through the Ages. A Global History 16th edition International Edition). Belmont: Wadsworth Cengage Learning, 2016. [ISBN-13: 9781285754994 / ISBN-10:1285754999]

 • Teksten die via Brightspace/Internet geraadpleegd kunnen worden.

Inschrijven

Enrolment through My Studymap Login | Universiteit Leiden is mandatory.

Nieuwe eerstejaarsstudenten worden door de onderwijsadministratie voor deze werkgroep ingeschreven.

Contact

 • Voor inhoudelijke vragen, kun je terecht bij de docent die in de rechter informatiebalk vermeld staat.

 • Voor vragen over inschrijving en toelating, neem contact op met de studiecoördinator

 • Voor overige vragen, neem contact op met de onderwijsadministatie Arsenaal

Opmerkingen

Dit vak is een toegangseis voor de volgende vakken:

 • BA2-werkcolleges

 • het vak Excursiewerkcollege Rome/Excursiewerkcollege Berlijn.