Studiegids

nl en

Grammatica Modern Standaard Arabisch 3 / Taaltraining

Vak
2008-2009

Consolidering en uitbreiding van de in het eerste semester opgedane basiskennis van het Modern Standaard-Arabisch, met nadruk op vormleer en woordenschat, aan de hand van eenvoudige schriftelijke en gesproken teksten en met schrijf- en luisteroefeningen en conversatie.

Rooster

Rooster

Onderwijsvorm

Werkcollege en conversatiecollege waarbij aanwezigheid, voorbereiding en het inleveren van opdrachten verplicht zijn

A la Carte- en Contractonderwijs

Dit college is niet beschikbaar voor A la carte onderwijs.

Leerdoelen

Na een succesvolle afsluiting van deze cursus beschikt de student over voldoende kennis van de voornaamste morfologische verschijnselen van het Arabisch alsmede over een toereikende woordenschat om eenvoudige Arabische teksten binnen redelijke tijd zelfstandig te kunnen lezen en begrijpen. Tevens kan men duidelijk uitgesproken Arabische teksten goeddeels verstaan, zeer eenvoudige zinnen mondeling en schriftelijk produceren en schrijven in het Arabische schrift. Tenslotte is de student in staat zelfstandig informatie te vinden in een Arabisch woordenboek en in verschillende naslagwerken over de grammatica.

De cursus sluit direct aan op de cursussen Grammatica Modern Standaardarabisch 1 en 2 en taaltraining modern Standaardarabisch (ARTV10/11/12, eerste semester van het eerste jaar BA) en wordt gegeven in samenhang met de gelijktijdig lopende omvangrijkere cursus Lectuur Eerste Boek Modern Standaardarabisch (ARTV13). De combinatie van deze twee cursussen bereidt voor op de primair op taalvaardigheid gerichte onderdelen in het tweede jaar van de BA-opleiding Arabisch.

De cursus draagt bij aan verwezenlijking van de algemene doelstellingen van de opleiding in zoverre dat de erin verworven kennis en vaardigheden noodzakelijk zijn om het nagestreefde actieve en passieve taalvaardigheidsniveau te kunnen bereiken.

Literatuur

Met uitzondering van de met * aangemerkte titels komt deze literatuur overeen met die van de Inleiding MSA (ARTV10/11/12).

 • E. Schulz, G. Krahl & W. Reuschel, Standard Arabic. An Elementary-Intermediate Course, Cambridge 2000 ISBN 0521774659. (Aanschaffen)

 • Willem Stoetzer, Arabische grammatica in schema’s en regels, Bussum 1997. (Aanschaffen)

 • Hans Wehr, A Dictionary of Modern Written Arabic (Arabic-English). Edited by J. Milton Cowan. Fourth Edition, considerably enlarged and amended by the author, Ithaca, N.Y., 1994. (Aanschaffen).

 • Jan Hoogland, Kees Versteegh, Manfred Woidich (red.), Woordenboek Arabisch-Nederlands /_ Nederlands-Arabisch_, Amsterdam: Bulaaq, 2003 (facultatief)

Toetsing

De vorderingen van de studenten worden geëvalueerd middels een beoordeling van de wekelijkse opdrachten, een afsluitend schriftelijk tentamen en aansluitend een klein _mondeling _tentamen. De opdrachten dienen, op het in Blackboard beschikbaar gestelde schema, op genoemd tijdstip te worden ingeleverd.
Het gemiddelde cijfer voor de uitvoering van de opdrachten telt mee als 40% van het eindresultaat; het cijfer voor het afsluitende tentamen levert de overige 60% op (4 ECTS); het mondelinge gedeelte levert 1 ECTS op.
Het afsluitende schriftelijke tentamen is geheel gebaseerd op de bestudeerde stof en is opgebouwd uit de volgende onderdelen:

 • Het vertalen van een stuk tekst

 • In het Nederlands en in het Arabisch beantwoorden van inhoudelijke vragen over het onder 1 genoemde.

 • Beantwoorden van grammaticale vragen over het in 1 genoemde.

 • Transcriberen/vocaliseren van een schriftelijk voorgelegd ongevocaliseerd Arabisch tekstfragment.

 • Noteren in Arabisch schrift van een geluidsfragment.

 • Vertalen van enkele zinnen van het Nederlands in het Arabisch.
  Afsluitend schriftelijk tentamen op: (zie rooster). Het resultaat telt voor 60% van het totaal.
  De herkansingen voor het totaal zijn op: (zie rooster).
  Deelname hieraan uitsluitend voor wie een onvoldoende resultaat heeft behaald voor het gemiddelde van het afsluitende tentamen + de ingeleverde opdrachten.

Informatie

Informatie bij de betreffende docenten: Drs. A. van Pel en Drs. A. Jaber

Blackboard/webpagina

In de cursus wordt beperkt gebruik gemaakt van Blackboard, en wel voornamelijk voor het verstrekken van materiaal en informatie aan de deelnemers. In het bijzonder zal Blackboard worden gebruikt voor de volgende doeleinden:

 • Het aanbieden van studiemateriaal (voorzover technisch mogelijk).

 • Het verstrekken van de wekelijkse opdrachten en (later) het bekendmaken van de daar bij behorende oplossingen.

Opmerkingen

Aanmelden via U-twist.
De voertaal is Nederlands, maar tevens wordt het Arabisch geoefend door conversatie over de behandelde stof.

Toelatingseisen

ARTV10, ARTV11 en ARTV12.