Studiegids

nl en

Grammatica Modern Turks 2

Vak
2009-2010

De systematische behandeling van de Turkse grammatica vindt plaats gedurende het eerste en tweede semester van het eerste studiejaar. In het eerste semester wordt in Blok 1 het vak Grammatica Modern Turks 1 gegeven, in Blok 2 volgt Grammatica Modern Turks 2, en dit traject wordt in het tweede semester afgesloten met Grammatica Modern Turks 3. Doel van dit traject is het verwerven van een grondige kennis van en vooral een diepgaand inzicht in de werking van de Turkse grammatica. Uitgaande van de structuur van het Turks wordt nagegaan hoe grammaticale eenheden worden gevormd waaruit enkelvoudige en samengestelde zinnen zijn opgebouwd. Daarbij is de aandacht vooral gericht op het ontwikkelen van vaardigheden die nodig zijn voor een complete en correcte analyse van Turkse taalbouwsels – dat is dus het ontleden van woorden in termen van morfemen en zinnen in termen van constituenten. In het eerste semester worden behandeld: klankleer, de structuur van naamwoordgroepen en bepalingen, werkwoordsvormen en elementaire zinsbouw. In het tweede semester worden behandeld: woordvorming, betrekkelijke bijzinnen, onderschikkende bijzinnen en complexe zinnen. Naast de structurele eigenschappen van het Turks, komen inzichten aan bod uit de algemene taalkunde, juist waar die relevant zijn voor de bestudering van het Turks. De theoretische aspecten vormen samen met (computer-ondersteunde) luister- en vertaaloefeningen en vocabulaire training een voorbereiding op de colleges Grammatica modern Turks 2 (Blok 2) en Grammatica modern Turks 3 en Lezen en Vertalen 1 in het tweede semester van het eerste studiejaar.

Rooster

rooster

Onderwijsvorm

Werkcollege met aanwezigheidsplicht. Studenten mogen maximaal 2 colleges missen onder opgaaf van reden (ter beoordeling van de docent). Onvoldoende aanwezigheid leidt tot uitsluiting van de tentamens.

A la Carte- en Contractonderwijs

Belangstellenden die deze cursus in het kader van Contractonderwijs willen volgen (met tentamen), vinden hier meer informatie over kosten, inschrijving, voorwaarden etc.

Deze cursus is niet beschikbaar voor A la carte onderwijs.

Leerdoelen

Grondige kennis en diepgaand inzicht in de werking van de Turkse grammatica. Deze cursus vormt een onderdeel van het taaltraject Turks waartoe de cursussen Grammatica Modern Turks 1-3, Lezen en Vertalen 1-3, Spreken en Verstaan 1-3, Inleiding Osmaans en Osmaanse Teksten behoren. Ook in de cursussen Seminar 1-3 en bij het schrijven van het BA-werkstuk wordt met Turkstalig materiaal gewerkt. Tezamen leiden al deze cursussen tot: een grondige kennis van de grammatica en gesproken vormen van de belangrijkste fasen van de in het betreffende taalgebied gesproken en geschreven talen, van hun oorspronkelijke schriftsoorten, en van de historische ontwikkeling van deze talen en schriftsoorten (Eindterm IIa). Hierbij worden de volgende eindtermen behaald binnen het Europees referentiekader:

Vaardigheid Instroomniveau Na 3 jaar
Lezen 0 B2
Schrijven 0 B1
Luisteren 0 B1
Gesproken interactie 0 B1
Gesproken productie 0 B1

Literatuur

  • Standaard Grammatica Turks. 2004, Coutinho. ISBN 90 6283 385 3

  • Oefenboek Turkse Grammatica. 2005, Coutinho. ISBN 90 6283 487 6

  • Klein Woordenboek Turks. 2003, Coutinho. ISBN 90 6283 375 6

  • Achtergrondliteratuur die door de docent ter beschikking wordt gesteld

  • Materiaal dat via de computerondersteuning ter beschikking wordt gesteld.

Toetsing

Er zijn twee toetsmomenten: op ongeveer de helft van het tweede blok wordt een deeltentamen afgenomen dat voor 40%, en aan het eind van dit blok (in januari) volgt een afsluitend tentamen dat voor 60% in de eindbeoordeling meetelt. De tentamens zijn schriftelijk en bestaan uit een theoretisch gedeelte met open en gesloten vragen en een enkele essayvraag, en een praktisch gedeelte waarin vragen aan bod komen die betrekking hebben op de grammaticale analyse van de behandelde stof naar aanleiding van een niet-behandeld tekstfragment. Tevens worden in dit deel korte vertalingen Turks-Nederlands en Nederlands-Turks gevraagd. De wijze van tentamineren wordt vooraf gedemonstreerd aan de hand van een oefententamen. De tentamenresultaten worden besproken met de docent en met het mentoraat.

Informatie

Bij de docent dr. G.J. van Schaaik

Blackboard/webpagina

Blackboard
Op de computerzaal krijgen studenten toegang tot het oefenprogramma en het extra materiaal dat door de docent ter beschikking gesteld wordt.

Opmerkingen

Aanmelden via U-twist.
N.B. Eerstejaars hoofdvakstudenten Turks worden automatisch aangemeld voor deze cursus.

Aanwezigheid tijdens de colleges is een belangrijk facet van de studie omdat daar zaken worden toegelicht die niet in de voorgeschreven cursusboeken worden behandeld.
Met name studenten die het Turks al (enigszins) machtig zijn wordt sterk aangeraden de colleges allemaal te volgen omdat juist de theoretische aspecten een belangrijk onderdeel vormen van de tentaminering.

Toelatingseisen

Een voldoende voor het tentamen TUTV10 of gelijkwaardig, ter beoordeling van de docent.