Studiegids

nl en

Lezen en vertalen 1

Vak
2009-2010

Het college Lezen en Vertalen 1 vormt samen met de colleges Lezen en Vertalen 2 en Lezen en Vertalen 3 een leer- en ontwikkelingstraject ter ontwikkeling van de lees- en vertaalvaardigheid die vereist is om in een MA-programma zelfstandig in het Turks geschreven bronnen te kunnen raadplegen. Lezen en Vertalen 1 wordt gegeven in het tweede semester van het eerste jaar en Lezen en Vertalen 2 en Lezen en Vertalen 3 respectievelijk in het eerste en tweede semester van het tweede jaar. De colleges worden gegeven als werkcollege, waarbij aanwezigheid verplicht is. Van de student wordt het schriftelijk voorbereiden en vooraf (per email) inleveren van huiswerk verwacht (actieve deelname). Het college Lezen en Vertalen 1 beoogt een begin te maken met het leren lezen en vertalen van Turkse teksten aan de hand van korte verhalen, hoofdstukken uit romans, en krantenartikelen. Hierbij wordt de theoretische kennis opgedaan bij de colleges TUTV10 en TUTV11 (Grammatica Modern Turks 1 & 2) aan de praktijk getoetst en door diepgaande analyse van tekstvoorbeelden verder uitgebouwd. Daarnaast draagt het lezen van teksten bij tot een verdere opbouw van het vocabulaire die nodig is voor een vlotte “verwerking” van tekstmateriaal. Van de student wordt het schriftelijk voorbereiden en inleveren van huiswerk verwacht.

Rooster

rooster

Onderwijsvorm

Werkcollege met een aanwezigheidsplicht. Studenten mogen maximaal 2 colleges missen onder opgaaf van reden (ter beoordeling van de docent). Onvoldoende aanwezigheid leidt tot uitsluiting van de tentamens.

A la Carte- en Contractonderwijs

Voor deze cursus is een ingangsniveau vereist dat overeenkomt met het in voldoende mate gevolgd hebben van de colleges Grammatica Modern Turks 1 (TUTV10) en Grammatica Modern Turks 2 (TUTV11) in het eerste semester van het eerste jaar.
Wie deze cursus als Contractstudent wil volgen wordt daarom verzocht voor inschrijving contact op te nemen met de docent.

Belangstellenden die deze cursus in het kader van Contractonderwijs willen volgen (met tentamen), vinden hier meer informatie over kosten, inschrijving, voorwaarden etc.

Dit college is niet beschikbaar voor A la carte onderwijs.

Leerdoelen

Het doel van het gehele cursustraject Lezen en Vertalen 1-3 is het verwerven van lees- en vertaalvaardigheid van moderne Turkse teksten. Deze cursus vormt een onderdeel van het taaltraject Turks waartoe de cursussen Grammatica Modern Turks 1-3, Lezen en Vertalen 1-3, Spreken en Verstaan 1-3, Inleiding Osmaans en Osmaanse Teksten behoren. Ook in de cursussen Seminar 1-3 en bij het schrijven van het BA-werkstuk wordt met Turkstalig materiaal gewerkt. Tezamen leiden al deze cursussen tot: een grondige kennis van de grammatica en gesproken vormen van de belangrijkste fasen van de in het betreffende taalgebied gesproken en geschreven talen, van hun oorspronkelijke schriftsoorten, en van de historische ontwikkeling van deze talen en schriftsoorten (Eindterm IIa). Hierbij worden de volgende eindtermen behaald binnen het Europees referentiekader:

Vaardigheid Instroomniveau Na 3 jaar
Lezen 0 B2
Schrijven 0 B1
Luisteren 0 B1
Gesproken interactie 0 B1
Gesproken productie 0 B1

Literatuur

Het op college te gebruiken materiaal wordt door de docent ter beschikking gesteld.

Toetsing

Lezen en Vertalen 1 kent drie toetsmomenten:
1) Aan het einde van het semester wordt de op college behandelde stof (ca 30 pagina’s) schriftelijk getentamineerd. Van een of meer korte tekstfragmenten wordt gevraagd een complete morfologische en syntactische analyse te presenteren aan de hand waarvan de vertaling in het Nederlands kan worden gemotiveerd. Deze toets telt voor 50% mee in het eindcijfer.
2) Onmiddellijk na de erop volgende collegevrije periode wordt de daarin zelf gelezen hoeveelheid van circa 50 pagina’s (roman, korte verhalen etc.) mondeling getentamineerd. Deze toets telt mee voor 40% in het eindcijfer.
3) Voorts zijn van invloed op het eindcijfer de aanwezigheid en bijdragen tijdens colleges en de kwaliteit van het huiswerk. Deze bijdrage telt voor 10% mee in het eindcijfer.
De tentamenresultaten worden besproken met het mentoraat. Voor de datum van het schriftelijke tentamen volge men het tentamenrooster. Het mondeling tentamen vindt plaats op afspraak.

Informatie

Dr. G.J. van Schaaik

Blackboard/webpagina

Blackboard

Op de computerzaal krijgen studenten toegang tot het oefenprogramma en het extra materiaal dat door de docent ter beschikking gesteld wordt.

Opmerkingen

Aanmelden via U-twist.
N.B. Eerstejaars hoofdvakstudenten Turks worden automatisch aangemeld voor deze cursus.

Aanwezigheid tijdens de colleges is een belangrijk facet van de studie omdat daar zaken worden toegelicht die niet in de literatuur zijn te vinden.

Met name studenten die het Turks al (enigzins) machtig zijn wordt sterk aangeraden hier nota van te nemen, juist omdat de theoretische grondslagen een kernpunt vormen van de vertaalpraktijk.

Toelatingseisen

TUTV10 en TUTV11