Studiegids

nl en

Lezen en Vertalen 3/Vertaalkunde

Vak
2009-2010

Toelatingseisen

Voor deze cursus is een ingangsniveau vereist dat overeenkomt met het succesvol gevolgd hebben van de colleges Grammatica modern Turks 1,2 en 3 en Lezen en Vertalen 1 en 2.

Beschrijving

Het college Lezen en Vertalen 3 vormt samen met de colleges Lezen en Vertalen 1 en Lezen en Vertalen 2 een leer- en ontwikkelingstraject ter ontwikkeling van de lees- en vertaalvaardigheid die vereist is om in een MA-programma zelfstandig in het Turks geschreven bronnen te kunnen raadplegen. Lezen en Vertalen 1 wordt gegeven in het tweede semester van het eerste jaar en Lezen en Vertalen 2 en Lezen en Vertalen 3 respectievelijk in het eerste en tweede semester van het tweede jaar. De colleges worden gegeven als werkcollege, waarbij aanwezigheid verplicht is. Van de student wordt het schriftelijk voorbereiden en vooraf (per email) inleveren van huiswerk verwacht (actieve deelname). Het college Lezen en Vertalen 3 bouwt voort op Lezen en Vertalen 1-2 en behandelt leestteksten van een hogere moeilijkheidsgraad. Verder wordt dezelfde methodiek toegepast.
Van de student wordt het schriftelijk voorbereiden en inleveren van huiswerk verwacht.

Leerdoelen

Het doel van het gehele cursustraject Lezen en Vertalen 1-3 is het verwerven van lees- en vertaalvaardigheid van moderne Turkse teksten. Deze cursus vormt een onderdeel van het taaltraject Turks waartoe de cursussen Grammatica Modern Turks 1-3, Lezen en Vertalen 1-3, Spreken en Verstaan 1-3, Inleiding Osmaans en Osmaanse Teksten behoren. Ook in de cursussen Seminar 1-3 en bij het schrijven van het BA-werkstuk wordt met Turkstalig materiaal gewerkt. Tezamen leiden al deze cursussen tot: een grondige kennis van de grammatica en gesproken vormen van de belangrijkste fasen van de in het betreffende taalgebied gesproken en geschreven talen, van hun oorspronkelijke schriftsoorten, en van de historische ontwikkeling van deze talen en schriftsoorten (Eindterm IIa). Hierbij worden de volgende eindtermen behaald binnen het Europees referentiekader:

Vaardigheid Instroomniveau Na 3 jaar
Lezen 0 B2
Schrijven 0 B1
Luisteren 0 B1
Gesproken interactie 0 B1
Gesproken productie 0 B1

Rooster

Rooster

Onderwijsvorm

Werkcollege. Voor werkcolleges geldt de algemene richtlijn dat een student niet meer dan twee maal (met goede reden – ter beoordeling van de docent) mag verzuimen. Onvoldoende aanwezigheid leidt tot uitsluiting van de tentamens.

Toetsing

Lezen en Vertalen 3 kent drie toetsmomenten:
1) Aan het einde van het semester wordt de op college behandelde stof (ca 30 pagina’s) schriftelijk getentamineerd. Van een of meer korte tekstfragmenten wordt gevraagd een complete morfologische en syntactische analyse te presenteren aan de hand waarvan de vertaling in het Nederlands kan worden gemotiveerd. Deze toets telt voor 50% mee in het eindcijfer.
2) Onmiddellijk na de erop volgende collegevrije periode wordt de daarin zelf gelezen hoeveelheid van circa 100 pagina’s (roman, korte verhalen etc.) mondeling getentamineerd. Deze toets telt mee voor 40% in het eindcijfer.
3) Voorts zijn van invloed op het eindcijfer de aanwezigheid en bijdragen tijdens colleges en de kwaliteit van het huiswerk. Deze bijdrage telt voor 10% mee in het eindcijfer.
De tentamenresultaten worden besproken met het mentoraat.
Voor de datum van het schriftelijke tentamen volge men het tentamenrooster. Het mondeling tentamen vindt plaats op afspraak.

Blackboard/webpagina

Blackboard

Op de computerzaal krijgen studenten toegang tot het oefenprogramma en het extra materiaal dat door de docent ter beschikking gesteld wordt.

Literatuur

Het op college te gebruiken materiaal wordt door de docent ter beschikking gesteld.

Aanmelden

Aanmelden via U-twist.

Contact

Bij de docent Dr. G.J. van Schaaik

Opmerkingen

Aanwezigheid tijdens de colleges is een belangrijk facet van de studie omdat daar zaken worden toegelicht die niet in de voorgeschreven cursusboeken worden behandeld.

Met name studenten die het Turks al (enigzins) machtig zijn wordt sterk aangeraden hier nota van te nemen, juist omdat de theoretische grondslagen een kernpunt vormen van de vertaalpraktijk.