Studiegids

nl en

Spreken en verstaan 3

Vak
2009-2010

Toelatingseisen

Spreken en Verstaan 2 (TUTV21)

Beschrijving

De cursus Spreken en Verstaan 3 maakt deel uit van een reeks van drie cursussen (Spreken en Verstaan 1-3) die de actieve taalbeheersing van het Turks trainen. Dit gebeurt op verschillende gebieden. De theoretische kennis van de Turkse grammatica wordt in de praktijk toegepast door het maken van grammaticale herhalingsoefeningen die zelfstandig voorbereid worden en tijdens college besproken worden. Daarnaast worden de luistervaardigheid en spreekvaardigheid getraind door het beluisteren (en bekijken) van audio(-visueel) materiaal, het gericht aanleren van Turkse spreektaalzinnen en oefenen van conversatievaardigheden in groepssituaties. Spreken en Verstaan 3 bouwt voort op de kennis en vaardigheden opgedaan in Spreken en Verstaan 1-2 en Grammatica modern Turks 3/taaltraining. Voor niet-Turkstaligen wordt de spreekvaardigheid geoefend op gevorderdenniveau. Voor Turkstaligen en studenten die het gesproken Turks beheersen als waren ze vrijwel native speakers wordt een apart college ‘discussietraining’ gegeven. De student leest ter voorbereiding Turkse teksten waarover in college gesproken wordt. Daarnaast wordt ingegaan op vertaalaspecten van deze teksten. Een gedetailleerd overzicht van de cursusinhoud zal bij aanvang van de cursus aan de studenten worden uitgereikt.

Leerdoelen

Verdieping van de kennis van de modern Turkse grammatica, praktische toepassing van deze kennis, en oefening spreek- en luistervaardigheid. Deze cursus vormt een onderdeel van het taaltraject Turks waartoe de cursussen Grammatica Modern Turks 1-3, Lezen en Vertalen 1-3, Spreken en Verstaan 1-3, Inleiding Osmaans en Osmaanse Teksten behoren. Ook in de cursussen Seminar 1-3 en bij het schrijven van het BA-werkstuk wordt met Turkstalig materiaal gewerkt. Tezamen leiden al deze cursussen tot: een grondige kennis van de grammatica en gesproken vormen van de belangrijkste fasen van de in het betreffende taalgebied gesproken en geschreven talen, van hun oorspronkelijke schriftsoorten, en van de historische ontwikkeling van deze talen en schriftsoorten (Eindterm IIa). Hierbij worden de volgende eindtermen behaald binnen het Europees referentiekader:

Vaardigheid Instroomniveau Na 3 jaar Lezen 0 B2 Schrijven 0 B1 Luisteren 0 B1 Gesproken interactie 0 B1 Gesproken productie 0 B1

Rooster

Rooster

Onderwijsvorm

Werkcollege met aanwezigheidsplicht. Studenten mogen maximaal 2 colleges missen onder opgaaf van reden (ter beoordeling van de docent).

Toetsing

Mondeling tentamen:

  • Deeltoets 1 na blok 1 in de toetsweek: 40% (woordenschat en oefeningen).

  • Deeltoets 2 aan het einde van het semester: 60% (woordenschat en oefeningen en conversatievaardigheden)

Blackboard/webpagina

Blackboard
h3. Literatuur

Het te gebruiken materiaal wordt aangeboden op de Blackboardpagina van de cursus.

Aanmelden

Aanmelden via U-twist.

Contact

Drs. M.E. Yildirim