Studiegids

nl en

Seminar Turks 2

Vak
2009-2010

Toelatingseisen

Voor studenten Turks: Seminar Turks 1 (TUOW10).

Beschrijving

De cursus Seminar 2 heeft als thema de interactie tussen geschiedenis en cultuur (in de breedste zin van het woord) in de Osmaanse en modern Turkse (Republikeinse) periodes. Hierbij kan gedacht worden aan (politieke, sociale, etc.) gebeurtenissen, ontwikkelingen, veranderingsprocessen en de weerslag daarvan in de (Osmaans-)Turkse cultuur, bijvoorbeeld in de taal en literatuur, gewoonten en gebruiken van de bevolking, kunst & materiële cultuur, etc. Uitgangspunt is dat een cultuur niet statisch, maar dynamisch is en niet uniform, maar pluriform en dat veranderingsprocessen een natuurlijk onderdeel van elke cultuur uitmaken. Belangrijk is te zien welke (interne/externe) factoren tot veranderingsprocessen in een cultuur leiden, wat de motivatie hiervoor is, wie/welke groepen hierbij een actieve rol spelen, en tot welke concrete gevolgen de veranderingen/veranderingsprocessen in een cultuur leiden. Een belangrijke rol is hierbij weggelegd voor ideeën. Historische ontwikkelingen kunnen leiden tot veranderingen in ideeën van een cultuur (bijvoorbeeld over de eigen cultuur), maar een cultuur kan ook vanuit de eigen (traditionele) ideeën bepaalde (nieuwe) ontwikkelingen beoordelen (of veroordelen). Het eerste deel van de cursus bestaat uit een reeks werkcolleges waarin het opzetten van een (literatuur)onderzoek en het verwerken van de resultaten daarvan in een (powerpoint) presentatie en een schriftelijk werkstuk centraal staan. In de daarop volgende colleges wordt het thema van de cursus uitgewerkt. In het tweede gedeelte van de cursus verzorgen de studenten (powerpoint) presentaties over een onderwerp naar keuze dat aansluit bij de thematiek van de cursus. Tweedejaars studenten werken deze presentaties uit in de vorm van een schriftelijk werkstuk waarmee de cursus wordt afgesloten.

Leerdoelen

De student verdiept de kennis van de (cultuur)geschiedenis van het Osmaanse Rijk en het moderne Turkije, opgedaan in cursussen als Inleiding Geschiedenis Midden-Oosten I-II, Inleiding Islamologie, Inleiding in de Literatuur van het Midden-Oosten, Culturele Antropologie van het Midden-Oosten, Osmaanse Geschiedenis en Cultuur, Turkse literatuurgeschiedenis en Seminar 1. De student leert een onderwerp op wetenschappelijk verantwoorde wijze aan te pakken en uit te werken door het verzorgen van een presentatie die uitgewerkt wordt in een schriftelijk werkstuk van ca. 6000 woorden. Presentatie en werkstuk gaan over een beperkt onderwerp dat bestudeerd wordt op basis van secondaire literatuur die deels Turkstalig is (ca. 20 pagina’s). Tweedejaars studenten kiezen een eigen onderwerp dat aansluit bij de thematiek van het seminar. De docent van de cursus is de begeleider van de student bij het schrijven van de paper. Academische vaardigheden die getraind worden:

 • Mondelinge presentatievaardigheden

  1. onderzoeksresultaten helder en beargumenteerd uiteenzetten
  2. een antwoord formuleren op vragen betreffende (een onderwerp in) het vakgebied
   a. in de vorm van een heldere en goed opgebouwde mondelinge presentatie
   b. overeenkomend met de criteria die het vakgebied daaraan stelt
   c. met gebruikmaking van moderne presentatietechnieken
   d. dat gericht is op een specifieke doelgroep
  3. actief deelnemen aan een vakinhoudelijke discussie
 • Samenwerkingsvaardigheden

  1. sociaal-communicatief optreden in samenwerkingssituaties
  2. constructieve kritiek geven en ontvangen en gegronde kritiek verwerken tot een herziening van het eigen standpunt
  3. zich houden aan overeengekomen planningen en prioriteringen
 • Elementaire onderzoeksvaardigheden, waaronder heuristische vaardigheden

  1. vakwetenschappelijke literatuur verzamelen en selecteren met behulp van traditionele en digitale methoden en technieken
  2. deze analyseren en beoordelen op kwaliteit en betrouwbaarheid
  3. op basis hiervan een goed afgebakende probleemstelling formuleren
  4. onder begeleiding een onderzoek van beperkte omvang opzetten en uitvoeren met inachtneming van de voor het vakgebied relevante traditionele en digitale methoden en technieken
  5. op basis daarvan een beargumenteerde conclusie formuleren
  6. ook buiten zijn eigen vakgebied gebruik maken van zijn verworven onderzoeksvaardigheden
 • Schriftelijke presentatievaardigheden

  1. onderzoeksresultaten helder en beargumenteerd uiteenzetten
  2. een antwoord formuleren op vragen betreffende (een onderwerp in) het vakgebied
   a. in de vorm van een heldere en goed opgebouwde schriftelijke presentatie
   b. overeenkomend met de criteria die het vakgebied daaraan stelt
   c. met gebruikmaking van relevante illustratie- of multimediale technieken
   d. dat gericht is op een specifieke doelgroep

Rooster

Rooster

Onderwijsvorm

Werkcollege met aanwezigheidsplicht. Studenten mogen maximaal 2 colleges missen onder opgaaf van reden (ter beoordeling van de docent).

Toetsing

Actieve deelname colleges en presentatie (40%) en schriftelijk werkstuk (60%). Deadline voor de schriftelijke afronding is 15 juni (herkansing 15 augustus).

Blackboard/webpagina

Blackboard

Literatuur

Handleiding Schriftelijk Werkstuk Turks (Blackboard)

Aanmelden

Aanmelden via U-twist.

Contact

H.P.A. Theunissen