Studiegids

nl en

Geschiedenis van de Sovjetunie

Vak
2009-2010

De Sovjetunie heeft lange tijd gegolden als het archetype van een totalitaire dictatuur. Onder hooggestemde idealen van menselijkheid en broederschap nam een kleine revolutionaire partij in 1917 de macht over in Rusland. Nergens anders ter wereld werd de greep van het regime op de samenleving zo volledig en was de vrijheid van de bevolking zo gering. Desondanks is het regime in 1991 ten val gekomen. Opmerkelijk genoeg gebeurde niet langs gewelddadige weg, noch door toedoen van druk van buitenaf, maar als gevolg van een interne dynamiek. Hoe is dit te verklaren?

De opbouw van de Sovjetunie onder Lenin en Stalin, en haar evolutie in de jaren daarna tot en met de uiteindelijke ondergang zullen in het werkcollege onderzocht worden vanuit de vraag: hoe verhield zich het revolutionaire regime tot de Russische samenleving? Daarbij zal speciale aandacht besteed worden aan vier thema’s: de ontwikkeling van de communistische partij en ideologie, de modernisering van de sovjetsamenleving, de relaties tussen de Russische en niet-Russische nationaliteiten binnen het sovjetsysteem, en de internationale betrekkingen van deze socialistische superstaat met de kapitalistische buitenwereld.

Onderwijsvorm

Werkcollege. (NB verplichte aanwezigheid zie studiereglement Instituut voor Geschiedenis, art 2)

Leerdoelen

Gedegen kennis van de geschiedenis van de Sovjetunie en van de Russische geschiedenis in de twintigste eeuw, inzicht in de belangrijkste geschiedkundige problemen daarvan, vaardigheid in het verrichten van een beperkte literatuurstudie over een zelfgekozen deelonderwerp, het mondeling en schriftelijk daarover kunnen rapporteren in de werkgroep, en het zelfstandig schrijven van een wetenschappelijk werkstuk.

Studielast

Een korte berekening van de totale studielast à 280 uur, uitgesplitst naar:

  • Uren die aan het volgen van college worden besteed 28 uur

  • Tijd voor het bestuderen van de verplichte literatuur 120 uur

  • Tijd voor het maken van opdrachten 12 uur

  • Tijd voor het schrijven van een werkstuk 120 uur

Literatuur

  • John M. Thompson, A vision unfulfilled. Russia and the Soviet Union in the twentieth century (Lexington en Toronto 1996) ISBN 0-669-28291-X

  • Ronald G. Suny, The structure of Soviet history. Essays and documents (New York en Oxford 2003) ISBN 0-19-513704-3.

Toetsing

  • Twee schriftelijk toetsen van elk vijf essayvragen aan het eind van blok 1 en 2.

  • Referaat, mondelinge presentatie plus hand-out.

  • Werkstuk van circa 5000 woorden.

Resultaten van toetsen en werkstuk worden gemiddeld.

Rooster

Semester I, zie rooster.

Opmerkingen

Het college bestaat uit een algemene discussie van de opeenvolgende periodes van de sovjetgeschiedenis en afzonderlijke presentaties over deelonderwerpen uit die geschiedenis.

Tijdens het college zal gewerkt worden met A vision unfulfilled. Russia and the Soviet Union in the twentieth century, aangevuld met meer specifieke bronnen en geschiedkundige beschouwingen uit The structure of Soviet history. Essays and documents.

Over deze collegestof worden twee schriftelijke toetsen afgenomen, respectievelijk in de zesde en in de twaalfde week van het college. Daarnaast verrichten de deelnemende studenten een zelfstandig literatuuronderzoek over een onderwerp naar keuze, wat zal resulteren in een referaat tijdens het college en een werkstuk na afloop ervan.

De deelnemers aan het college wordt verzocht voor de eerste bijeenkomst de ‘Introduction’ van het handboek (p.1-17) alvast voor te bereiden.

Informatie

Bij de docent: Dr. J.H.C. Kern

Blackboard/webpagina

Ja.

Aanmelden

Aanmelden via U-TWIST, zie aanmeldingsprocedures.