Studiegids

nl en

Seminar Politiek, inleiding in de politiek van Rusland

Vak
2009-2010

Inleiding in de politicologie, met nadruk op de recente politieke ontwikkelingen in Rusland.

Onderwijsvorm

Hoorcollege/zelfstudie

A la carte- en Contractonderwijs

Niet beschikbaar voor A la carte- of Contractonderwijs.

Beschrijving

In de cursus worden centrale begrippen uit de politicologie geïntroduceerd om deze vervolgens te gebruiken bij de beschrijving en analyse van politieke ontwikkelingen gedurende de afgelopen twintig jaar in de Sovjet-Unie en in haar belangrijkste opvolgerstaat, de Russische Federatie. Het accent ligt daarbij op de analyse van de politiek in Rusland vanaf 1993.

Leerdoelen

De doelstelling van de inleiding is studenten voldoende kennis mee te geven voor een redelijk begrip van de politieke problemen in het postcommunistische Rusland. Daartoe dienen zij kennis te maken met: de basisbegrippen van voor die politieke analyse; de grondtrekken van het politieke stelsel van de Sovjet-Unie; de staatsinrichting van het postcommunistische Rusland en de recente politieke geschiedenis van Rusland.

Literatuur

  • Constitutie van de Russische Federatie zoals onderworpen aan de volksstemming van 12 december 1993. Leiden (Stichting Oost-Europees Recht).

  • Dahl, Robert A. & Bruce Stinebrickner, Modern Political Analysis, Prentice Hall, Englewood Cliffs (N.J.). Laatste editie.

  • Remington, Thomas F., Politics in Russia, Longman, London. Laatste editie.

Toetsing

Opstel en schriftelijk tentamen. Om te mogen deelnemen aan het tentamen moet het opstel ingeleverd zijn. Het eindcijfer van deze cursus wordt voor 1/3 bepaald door het cijfer voor het opstel en voor 2/3 door het cijfer van het schriftelijk tentamen. Het schriftelijk tentamen bevat open vragen en/of essayvragen. Het opstel telt ongeveer 4000 woorden.

Overzicht

(1) Inleiding. De Griekse stadstaat. Aristoteles’ Constituties. Imperium.
(2) Feodaliteit. Staat en Rechtsstaat.
(3) Liberalisme. Conservatisme. Marxisme-Leninisme(-Stalinisme). Sociaal-democratie.
(4) De CPSU en het Sovjetsysteem.
(5) De CPSU en het Sovjetsysteem.
(6) Politieke crisis in de USSR.
(7) De politieke orde in Rusland na 1991. Instructie schrijfopdracht.
(8) De politieke orde in Rusland na 1991.
(9) Vertegenwoordiging. Kiesstelsels. Politieke partijen. Parlementaire en presidentiële systemen. Eenheidsstaat, Federatie, Confederatie.
(10) Idem, met bijzondere aandacht voor politieke partijen in Rusland.
(11) Rusland in de wereld. Inleveren eerste versie schrijfopdracht.
(12) Responsie-college, met bijzondere aandacht voor Modern Political Analysis.
(13) Individuele bespreking eerste versie schrijfopdracht.
(14) —
(15) Inleveren schrijfopdracht. Schriftelijk tentamen. N.B. Inleveren schrijfopdracht is voorwaarde voor toelating tot het tentamen.
(16) —
(17) Mogelijkheid inzage tentamen. Individueel, na afspraak.

Informatie

Bij de docent