Studiegids

nl en

Seminar Geschiedenis: Geschiedenis van de Sovjet-Unie

Vak
2009-2010

De Sovjet-Unie heeft lange tijd gegolden als het archetype van een totalitaire dictatuur. Onder hooggestemde idealen van menselijkheid en broederschap nam een kleine revolutionaire partij in 1917 de macht over in Rusland. Nergens anders ter wereld werd de greep van het regime op de samenleving zo volledig en was de vrijheid van de bevolking zo gering. Desondanks is het regime in 1991 ten val gekomen. Opmerkelijk genoeg gebeurde dit niet langs gewelddadige weg, noch door toedoen van druk van buitenaf, maar als gevolg van een interne dynamiek. Hoe is deze ontwikkeling te verklaren?

De opbouw van de Sovjet-Unie onder Lenin en Stalin, en haar evolutie in de jaren daarna tot en met de uiteindelijke ondergang zullen in het werkcollege onderzocht worden vanuit de vraag: hoe verhield zich het revolutionaire regime tot de Russische samenleving? Daarbij zal speciale aandacht besteed worden aan vier thema’s: de ontwikkeling van de communistische partij en ideologie, de modernisering van de sovjetsamenleving, de relaties tussen de Russische en niet-Russische nationaliteiten binnen het sovjetsysteem, en de internationale betrekkingen van deze socialistische superstaat met de kapitalistische buitenwereld.

Rooster

Dit college wordt ook aangeboden in de opleiding Geschiedenis als BA-Werkcollege. Zie rooster.
Het is onderdeel van de minor Ruslandkunde.

Onderwijsvorm

Werkcollege

A la carte- en Contractonderwijs

Dit college is niet beschikbaar voor A la carte onderwijs.

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Contractonderwijs willen volgen (met tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Leerdoelen

Het verkrijgen van:
1) Gedegen kennis van de geschiedenis van de Sovjet-Unie aan de hand van een overzichtswerk over de Russische geschiedenis in de twintigste eeuw
2) Inzicht in de belangrijkste geschiedkundige problemen van de sovjetgeschiedenis aan de hand van aanvullende essays en documenten
3) Vaardigheid in het verrichten van een beperkte literatuurstudie over een zelfgekozen deelonderwerp uit deze geschiedenis
4) Het mondeling en schriftelijk daarover kunnen rapporteren in de werkgroep, en het zelfstandig schrijven van een wetenschappelijk werkstuk

Literatuur

John M. Thompson, A vision unfulfilled. Russia and the Soviet Union in the twentieth century (Lexington en Toronto 1996) ISBN 0-669-28291-X
Ronald G. Suny, The structure of Soviet history. Essays and documents (New York en Oxford 2003) ISBN 0-19-513704-3.

Toetsing

Twee schriftelijke toetsen van elk vijf essayvragen aan het eind van blok 1 en 2.
Referaat, mondelinge presentatie plus hand-out.
Werkstuk van circa 5000 woorden.
Resultaten van toetsen en werkstuk worden gemiddeld.

Informatie

Bij de docent, via e-mail.

Blackboard/webpagina

Ondersteuning via Blackboard.

Overzicht

Het college bestaat uit een algemene discussie van de opeenvolgende periodes van de sovjetgeschiedenis en afzonderlijke presentaties over deelonderwerpen uit die geschiedenis. Tijdens het college zal gewerkt worden met het overzichtswerk van ¨ John M. Thompson, A vision unfulfilled. Russia and the Soviet Union in the twentieth century (Lexington en Toronto 1996), aangevuld met meer specifieke bronnen en geschiedkundige beschouwingen uit ¨ Ronald G. Suny, The structure of Soviet history. Essays and documents (New York en Oxford 2003). Over deze collegestof worden twee schriftelijke toetsen afgenomen, respectievelijk in de zesde en in de twaalfde week van het college. Tijdens de colleges presenteren de studenten referaten waarin de aanvullende teksten (van Sunny) geplaatst worden in de context van het historische overzicht (van Thompson). Daarnaast verrichten de deelnemende studenten een zelfstandig literatuuronderzoek over een deelonderwerp naar keuze, wat na afloop van het college zal resulteren in een werkstuk.
De deelnemers aan het college wordt verzocht voor de eerste bijeenkomst de ‘Introduction’ van het handboek (Thompson p.1-17) alvast voor te bereiden.