Vanwege de coronamaatregelen kan de onderwijsvorm of tentaminering afwijken. Zie voor actuele informatie de betreffende cursuspagina’s op Brightspace.

Studiegids

nl en

Inleiding Moderne Nederlandse Letterkunde

Vak
2010-2011

Toegangseisen

Beschrijving

Aan de hand van literaire teksten krijgen de studenten een historisch overzicht van stromingen en opvattingen in de Nederlandse letterkunde vanaf de preromantiek. Aan de hand van Anbeeks Geschiedenis van de literatuur in Nederland, 1885-1985 worden zij geattendeerd op problemen en mogelijkheden van de literatuurgeschiedschrijving.

Leerdoelen

De student denkt na over de voor- en nadelen van verschillende vormen van literatuurgeschiedschrijving. Hij vergroot zijn kennis van en inzicht in de ontwikkeling van de moderne Nederlandse literatuur.

Rooster

Zie het rooster van de opleiding Nederlandse taal en cultuur

Onderwijsvorm

Hoorcollege

Toetsing

Schriftelijk tentamen.

Blackboard

Literatuur

 • Ton Anbeek: Geschiedenis van de literatuur in Nederland, 1885-1985. Vijfde herziene druk Amsterdam 1999. Deze druk verdient de voorkeur, eerdere zijn bruikbaar.

 • Peter van Zonneveld: Panorama van de negentiende eeuw; de tijd van Romantiek en Biedermeier. Amsterdam 1987. Bulkboek nr. 164 jrg.16; verkrijgbaar bij het Studiepunt.

 • Betje Wolff en Aagje Deken: Historie van Mejuffrouw Sara Burgerhart

 • Rhijnvis Feith: Julia

 • Willem Bilderdijk: Leven, ach! Wat zijt ge toch?

 • Nicolaas Anslijn Nz: De brave Hendrik

 • A.C.W. Staring: De “Jaromir”-cyclus uit Winterloof

 • Hildebrand: Camera obscura (daaruit: “De familie Stastok”)

 • Piet Paaltjens: Snikken en grimlachjes

 • P.A. Daum: Goena goena

 • Guido Gezelle: Poëzie en proza. Ed. P.Couttenier en A. de Vos. Amsterdam 2002. Hieruit: “Dichtoefeningen” en “Rijmsnoer”.

 • Marcellus Emants: Een nagelaten bekentenis

 • Willem Paap: Vincent Haman

 • Louis Couperus: Van oude menschen, de dingen, die voorbijgaan

 • Gerard Walschap: Celibaat

 • Martinus Nijhoff: “Awater” uit de Nieuwe gedichten

 • De draagbare Ter Braak. Ed. Eep Francken. Amsterdam 1992. Hieruit: “Triomf der beknoptheid”, “Thea ter Braak-Poortman”, “Het Spinozahuis”, “Student en anti-fascisme”, “Tachtiger meer dan tachtiger”, “Het verraad der vlaggen”, “Antisemitisme in rok”.

 • Louis Paul Boon: Mijn kleine oorlog

 • Maria Dermoût: De tienduizend dingen

 • Cees Nooteboom: Een lied van schijn en wezen

 • Etienne van Heerden: Toorberg. Kaapstad, Tafelberg.

 • Gerrit Komrij: De Nederlandse poëzie van de negentiende tot en met de eenentwintigste eeuw in 2000 en enige gedichten. 13de herziene en vermeerderde druk Amsterdam 2004. Daaruit de gedichten van Beets, Borger, Da Costa, De Génestet, Gezelle, Van de Linde (de Schoolmeester), Ten Kate, Tollens, Kloos, Gorter, Leopold, Bloem, Van Ostaijen, Nijhoff, Marsman, Hendrik de Vries, Slauerhoff, Vasalis, Achterberg, Vroman, Lucebert en Kopland.

Aanmelden

Via uSis.

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van A la carte onderwijs willen volgen (zonder tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Contractonderwijs willen volgen (met tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Deadlines voor inschrijving:
Eerste semester t/m 23 augustus 2010
Tweede semester t/m 17 januari 2011

Contact

Meer informatie bij Peter van Zonneveld & Eep Francken