Studiegids

nl en

Frans: Le Français Juridique CCIP- DFP juridique B2 (keuze)séminaire

Vak
2010-2011

Toegangseisen

Beschrijving

Het Séminaire le français juridique is bedoeld voor studenten Rechten met een voldoende voorkennis van het Frans (minimaal niveau 6 vwo) en voor studenten Frans met enige voorkennis van het recht. Het gaat om een talencursus, niet om een cursus recht. Het college richt zich voornamelijk op privaatrechterlijke en handelsrechterlijke aspecten van het zakendoen met Frankrijk. Hierbij wordt de noodzakelijke basistheorie aangeboden.
Buiten de colleges luisteren, lezen en schrijven wordt er gewerkt in het Talenlaboratorium aan de spreekvaardigheid: t.w. gesproken interactie, gesproken productie. Een spreekbeurt van 15 minuten zal gehouden worden over een juridisch onderwerp: een overzichtelijke rangschikking van informatie (bijvoorbeeld op basis van een klein literatuuronderzoek), een samenvatting van standpunten van één of enkele auteurs, een betoog met stellingname uitgaande van een eenvoudige probleemstelling. Om de opdracht te voltooien zal de student genoodzaakt zijn zich te wenden tot Franstalige zoekbronnen. De spreekbeurt wordt met de student op vorm en inhoud besproken. Indien men dit wenst, kan men tegelijkertijd deelnemen aan het examen DFP juridique B2 , Diplôme de français professionnel juridique B2 van de Chambre de Commerce et d’Industrie de Paris (CCIP) examens . De certificaten die met een dergelijk examen worden behaald zijn internationaal erkend. Op de taalvaardigheidschaal van het Europees Referentiekader, vastgesteld door de Raad van Europa, is het eindniveau van de student B2.

Leerdoelen

Na het séminaire le français juridique is de student in staat om het juridische systeem in Frankrijk te begrijpen en het bijbehorend vakjargon te bezigen, met het accent op de mondelinge taalgebruik.

Rooster

Zie het rooster op de website van de opleiding.

Onderwijsvorm

 • Werkcollege

 • Excursie; bezoek aan een rechtbank in Frankrijk

Toetsing

 • schriftelijk tentamen; multiple choice. Vocabulaire ca. 25 woorden en uitdrukkingen moeten in het Frans vertaald worden; de vertalingen moeten zowel grammaticaal als inhoudelijk passen binnen de context van de gegeven zinnen.

 • schriftelijk tentamen; 5 open vragen moeten in het Frans beantwoord worden. De vragen komen globaal overeen met die welke in le français du droit gesteld worden.

 • Een spreekbeurt.

Totstandkoming eindcijfer: ieder tentamen weegt even zwaar. Bij een onvoldoende, dienen drie onderdelen overgedaan te worden. Om het niveau van de receptieve en productieve vaardigheden van dit vak tijdens de cursus te verbeteren, wordt 10% van het cijfer bepaald op grond van de “contrôle continu” van voorbereiding en participatie: de docent beoordeelt tijdens elk college de manier waarop de student het college heeft voorbereid en daaraan bijdraagt.

Blackboard

Blackboard zal worden gebruikt voor het ter beschikking stellen van het programma, de verstrekking van informatie en websites, de mogelijkheid tot het stellen van tussentijdse vragen, en het maken van afspraken. De leerstof staat per week aangegeven.

Literatuur

 • Le français du droit, J.L. Penfornis, CLE International, janvier 2005,
  ISBN 209.033589 – 0

 • Lexique de termes juridiques, Paris: Dalloz (recente uitgave)
  Aangeraden voor rechtenstudenten: Een goede schoolgrammatica van het Frans

Aanmelden

Dit college is niet beschikbaar voor A la carte onderwijs.

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Contractonderwijs willen volgen (met tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Aanmelden via uSis.

Contact

mw. drs. I.W.M. van de Calseyde

Opmerkingen

Via een van te voren opgesteld programma wordt per week aangeduid wat er bestudeerd dient te worden.