Studiegids

nl en

Geschiedenis van de Europese expansie overzee, 1400-heden

Vak
2010-2011

Toegangseisen

Beschrijving

Europa’s expansie over zee heeft niet alleen ingrijpende gevolgen gehad voor de niet-Westerse wereld en het proces van globalisering van handel, politiek en cultuur. De geschiedenis van Noord- en Zuid-Amerika is getekend door de immigratie van vele miljoenen Europeanen. In Afrika en Azië was maar nauwelijks sprake van Westerse volksplantingen, maar Europa oefende door middel van zijn koloniaal bestuur wel een grote invloed uit op de ontwikkelingen in de lokale samenlevingen. Nu Europa zich weer binnen zijn geografische grenzen heeft teruggetrokken en het dekolonisatieproces is afgerond, kan de betekenis van het historische fenomeen van de Europese expansie in zijn volle omvang worden vastgesteld. In dit hoorcollege zal worden getracht een antwoord te geven op onder meer de volgende vragen: Wat lag aan de vroege Europese expansie ten grondslag? Wat was het eigene aan de expansie onder de handelscompagnieën VOC, WIC en EIC? Waarin verschilde het 19e-eeuwse imperialisme met de vroegmoderne expansieperiode? Hoe zag het proces van modernisering er uit in de nieuwe koloniale staten? En het nationalisme? Waarom trokken de Europeanen na afloop van de Tweede Wereldoorlog zich zo ijlings terug uit hun overzeese gebiedsdelen? Wat was het effect daarvan op de naoorlogse ontwikkelingen?

Leerdoelen

De student verwerft een eerste kennis van de geschiedenis van de Europese expansie en de dekolonisatie.

Rooster

Semester 1, zie hier

Onderwijsvorm

Hoorcollege

Toetsing

Schriftelijk tentamen met zowel essayvragen als open (invul) vragen over de voorgeschreven boeken en de stof behandeld op het hoorcollege.

NB. voor uitbreiding naar 10 ects, dient een aanvullend werkstuk te worden geschreven. Gaarne contact opnemen met docent hierover.

Blackboard

Nee

Literatuur

  • David S. Landes, The Wealth and Poverty of Nations. Why Some are so Rich and Some so Poor (New York/Londen: W.W. Norton, 1998 en volgende drukken) pp 1-199; 256-441; 465-524.

  • H.L.Wesseling, Europa’s koloniale eeuw (Amsterdam: Bert Bakker, 2003).

  • Robert B. Marks, The Origins of the Modern World. A Global and Ecological Narrative from the Fifteenth to the Twenty-first Century ( Lanham: Rowman and Lilltlefield, 2007)

Aanmelden

Zie aanmeldingsprocedure.

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van A la carte onderwijs willen volgen (zonder tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Contractonderwijs willen volgen (met tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Contact

E-mail: Prof.dr. J.L. Blussé