Vanwege de coronamaatregelen kan de onderwijsvorm of tentaminering afwijken. Zie voor actuele informatie de betreffende cursuspagina’s op Brightspace.

Studiegids

nl en

Grieks voor niet-classici

Vak
2010-2011

Toegangseisen

Geen.

Beschrijving

In het eerste semester maakt de student kennis met nominale (naamvalssysteem; substantiva, adiectiva en pronomina) en verbale (tempus, modus, diathese) vormen van het klassiek Grieks. Verder leert hij/zij syntactische structuren herkennen en verwerft zich een basisvocabulaire bestaande uit frequent voorkomende Griekse woorden. In het tweede semester bestendigt en vermeerdert de student zijn/haar kennis van de vormleer en de syntaxis van het Grieks, vergroot zijn/haar kennis van het vocabulaire, en doet ervaring op met het lezen van originele Griekse teksten, waarbij hij/zij het woordenboek leert hanteren.

Leerdoelen

Aan het eind van het eerste semester kan de student eenvoudige Griekse tekstpassages met begrip lezen; hij/zij is in staat morphologische en syntactische aspecten van zinnen te analyseren, en met behulp van beheersing van het vocabulaire, deze passages van een correcte Nederlandse weergave te voorzien. Aan het eind van de cursus kan de student zelfstandig omgaan met eenvoudige in het Grieks gestelde teksten; hij/zij is in staat morphologische en syntactische aspecten van zinnen in hun context te analyseren, en met behulp van beheersing van het vocabulaire, het gelezene van een correcte Nederlandse weergave te voorzien.

Studielast
Volgens een schema dat aan het begin van elk semester wordt uitgereikt, bereidt de student steeds zelf voorafgaand aan het college de desbetreffende onderdelen van de leergang (Grammatica, Oefeningen en Woorden) voor; de gekozen leergang biedt hiertoe alle gelegenheid; daarnaast bestaat er bij de leergang behorend ‘COO’-materiaal; zie www2.let.uu.nl/solis/geschiedenis/afdelingen/goac/coogrieks. Op college wordt deze stof verhelderd en verdiept, in beginsel aan de hand van de vragen/opmerkingen waarmee de student aangeeft dat hij/zij extra begeleiding behoeft. Voor het volgende college herhaalt de student de stof van het college daarvoor, en bereidt hij/zij de nieuwe stof voor. Voor de verwerking van de stof en de voorbereiding van de volgende twee college-uren zal in de regel thuis vier uren besteed moeten worden. Louter aanwezigheid op het college zal waarschijnlijk niet tot een voldoende resultaat leiden; op grond van de verhouding tussen college-uren enerzijds en verwerking c.q. voorbereiding anderzijds (1:2) lijkt de conclusie gerechtvaardigd dat het voor een succesvolle afronding van de cursus noodzakelijk is dat de onderdelen verwerking, voorbereiding en zelfstudie op waarde worden geschat. Aanwezigheid op college is verplicht.

Rooster

Rooster keuzevakken GLTC
Let op: de collegereeks in semester 2 start op donderdag 4 februari. Het college van dinsdag 2 februari komt te vervallen!!

Onderwijsvorm

hoorcollege/responsiecollege

Toetsing

Schriftelijke toets aan het eind van iedere periode. Elke toets moet met minstens een 6 worden afgerond.
De schriftelijke toetsen behelzen alle behandelde stof: Grammatica, Oefeningen én Woorden, en, in het tweede semester, de gelezen teksten. De student moet n.a.v. Griekse zinnen/passages morphologische en syntactische vragen kunnen beantwoorden, en deze zinnen/passages kunnen vertalen..

Blackboard

Literatuur

  • Trudeke Mekking en Hans Oranje: Mouseion. Cursus Grieks voor beginners, Amsterdam: VU University Press 2008, ISBN 9789086592302

  • In het tweede semester: Woordenboek Grieks-Nederlands

Aanmelding

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van A la carte onderwijs willen volgen (zonder tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Contractonderwijs willen volgen (met tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Bijvakstudenten kunnen zich op de reguliere wijze voor de cursus aanmelden via uSis.

Contact

Dr. M. Buijs, Huizinga-gebouw k. 1.16A;

Opmerkingen

Jaaroverzicht:
Eerste semester, 10 ECTS
6 weken, 4 contacturen p/w: Mouseion t/m Les 12
studieweek + tentamen
6 weken, 4 contacturen p/w: Mouseion t/m Les 24
studieweek + tentamen
Tweede semester, 10 ECTS
4 weken, 4 contacturen p/w: Mouseion t/m Les 32
2 weken, 4 contacturen p/w Mouseion t/m Les 36 + Leesvaardigheid (Lysias I)
studieweek + tentamen
6 weken, 4 contacturen p/w: Leesvaardigheid (vervolg Lysias I + teksten in overleg)
studieweek + tentamen