Studiegids

nl en

Accentcollege: Modern Turkse Geschiedenis en Cultuur (1923-heden)

Vak
2010-2011

Toegangseisen

Geen

Beschrijving

De cursus Modern Turkse Geschiedenis en Cultuur (1923-heden) bouwt voort op de cursus Geschiedenis Midden-Oosten II, maar vormt door de exclusieve focus op de modern Turkse geschiedenis een grondige verdieping van de kennis opgedaan in de algemene cursus GMO II. De cursus vormt tevens het tweede deel van een gespecialiseerd traject dat de Turkse geschiedenis en cultuur vanaf ca. 1300 tot heden behandelt. Het eerste deel van dit traject wordt gevormd door de cursus Osmaanse Geschiedenis en Cultuur (1300-1922). De cursus valt uiteen in twee delen. In het eerste deel wordt een overzicht gegeven van de geschiedenis van de Republiek Turkije vanaf het ontstaan in 1923 tot nu. Hierbij komen onderwerpen aan bod als de ondergang van het Osmaanse Rijk en het ontstaan van de Republiek Turkije, de periode van de Kemalistische één-partij-staat (tot 1950), de overgang naar het meer-partijenstelsel, de politieke polarisatie en de staatsgrepen van 1960, 1971 en 1980 en de ontwikkelingen vanaf 1983. In het tweede deel verschuift de focus naar de cultuur. In dit deel komen onderwerpen aan bod als de gevolgen van de oprichting van de Republiek Turkije voor samenleving en cultuur, de cultuurpolitiek van de vroege Republiek, nation building en cultuur, kunst, architectuur en stedenbouw (de modelhoofdstad Ankara, de Atatürk-cultus en het mausoleum van Atatürk), de veranderingen in de Turkse cultuur na 1950 en het ontstaan van populaire massaculturen (i.t.t. de Kemalistische elite cultuur) en de meest recente ontwikkelingen in de Turkse cultuur (globalisering, herontdekken eigen culturele geschiedenis (nostalgie) en diversiteit).

Leerdoelen

Grondige kennis van de geschiedenis en de actuele maatschappelijke verhoudingen van de moderne Republiek Turkije, goede kennis van de modern Turkse (materiële) cultuur en de cultuurgeschiedenis door hoorcolleges en zelfstandige bestudering van (secundaire) literatuur aan de hand van studievragen. Overige academische vaardigheden die getraind worden:
1. Actief deelnemen aan een vakinhoudelijke discussie.
2. Elementaire onderzoeksvaardigheden, waaronder heuristische vaardigheden
a. vakwetenschappelijke literatuur verzamelen en selecteren met behulp van traditionele en digitale methoden en technieken
b. deze analyseren en beoordelen op kwaliteit en betrouwbaarheid
c. op basis hiervan een goed afgebakende probleemstelling formuleren
d. onder begeleiding een onderzoek van beperkte omvang opzetten en uitvoeren met inachtneming van de voor het vakgebied relevante traditionele en digitale methoden en technieken
e. op basis daarvan een beargumenteerde conclusie formuleren
f. ook buiten zijn eigen vakgebied gebruik maken van zijn verworven onderzoeksvaardigheden
3. Training van schriftelijke presentatievaardigheden:
a. onderzoeksresultaten helder en beargumenteerd uiteenzetten
b. een antwoord formuleren op vragen betreffende (een onderwerp in) het vakgebied
c. in de vorm van een heldere en goed opgebouwde schriftelijke presentatie
d. overeenkomend met de criteria die het vakgebied daaraan stelt
e. met gebruikmaking van relevante illustratie- of multimediale technieken
f. dat gericht is op een specifieke doelgroep

Rooster

Rooster.

Onderwijsvorm

Hoorcollege

Toetsing

  • Schriftelijk tentamen met essayvragen aan het einde van het eerste blok (40%)

  • Schriftelijk werkstuk (inleveren aan het einde van het tweede blok)(ca. 5000 woorden) Handleiding schriftelijk werkstuk (60%)

Blackboard

Vakinformatie in Blackboard

Literatuur

  • Boek: E.J. Zürcher, Een geschiedenis van het Moderne Turkije, Amsterdam 2006.

  • Aangevuld met een selectie artikelen die via Blackboard wordt opgegeven.

Aanmelden

Aanmelden via uSis

Contact

Docenten:
Prof. Dr. E.J. Zürcher
Dr. H.P.A. Theunissen