Studiegids

nl en

Geschiedenis van het gereformeerd protestantisme

Vak
2010-2011

Toegangseisen

Geen

Beschrijving

Van sabbat naar zondag
Wanneer in de Heidelbergse Catechismus het vierde gebod wordt uitgelegd, lezen we: ‘en dat ik voorop de sabbat, dat is op de rustdag, trouw tot Gods gemeente kom’. Ook binnen het gereformeerd protestantisme is de verhouding van sabbat en zondag een heet hangijzer gebleven. In deze collegereeks gaan we na hoe het zgn. ‘sabatsgebod’ is uitgelegd en toegepast. We beginnen bij Luther en Calvijn zoomen vervolgens in op de sabbatsstrijd in de 17e eeuw in de Nederlanden. Daarbij zullen theologen als Voetius, Coccejus en Gomarus aan de orde komen. We zullen op zoek gaan naar de theologische motieven die aan hun uitleg ten grondslag liggen.

Rooster

Dinsdag 1, 15 en 22 februari 2011; 1, 8 en 15 maart 2011
Tijdstip: 19:00-21:00 uur

Tentamen: 29 maart 2011, LIPSIUS/011

Roosters Instituut voor Godsdienstwetenschappen

Onderwijsvorm

Hoorcollege

Toetsing

29 maart 2011, LIPSIUS/011: schriftelijk tentamen met enkele essayvragen

De tentamenstof is:
H.J. Selderhuis (red.), Handboek Nederlandse Kerkgeschiedenis, tweede, herziene druk, Kampen 2010, pag. 215-446 en 471-487.

R. Gaffin, Calvin and the Sabbath. The Controversy of Applying the Fourth Commandment, Ross-shire 1998, pag. 11-122.

B. Loonstra, ‘Natuurwet en evangelie in de bezinning op het sabbatsgebod’, in: Theologia Reformata 41 (1998) 168–182.

Joh. Calvijn, Institutie, boek II, hoofdstuk 7 en 8. Vertaling C.A. de Niet, Houten 2009, pag. 344-414.

Totaal: 443 pagina’s.

Blackboard

Er wordt geen gebruik gemaakt van Blackboard.

Literatuur

Aanmelden

Aanmelden via uSis
Aanmelden voor A la Carte
Aanmelden voor Contractonderwijs

Contact

Dr. W.H.Th. Moehn , Soestdijkerstraatweg 3, 1213 VP Hilversum;
tel. 035 5338 723