Studiegids

nl en

De oude Chinese denkers [onder voorbehoud]

Vak
2010-2011

Toegangseisen

Geen.

Beschrijving

In het eerstejaars college “Filosofie en religie van China” hebben we de meest invloedrijke denkers uit de Chinese filosofie beschouwd in hun historische context. In het tweedejaars college “Chinese wereldbeelden: gedachtegoed” hebben we die kennis uitgebreid, verdiept en gestructureerd, als aanzet tot specialisering in het Chinese denken. Het derdejaars college “De oude Chinese denkers” bouwt hierop voort, door eerder behandelde stof nog verder uit te diepen en nieuwe stof aan te dragen. Elk jaar staat een denker, een tekst, een filosofische stroming, of een thema centraal. Primaire teksten, de filosofische geschriften (in vertaling), zijn het uitgangspunt. Secundaire teksten, artikelen door hedendaagse wetenschappers, zijn evenzeer van belang. Ze tonen verschillende benaderingen van die primaire teksten.

Leerdoelen

 • specialisering in de Chinese filosofie, door één denker, tekst of thema te bestuderen vanuit verschillende invalshoeken

 • verwerving van inzicht in de diversiteit in de internationale, wetenschappelijke bestudering van de Chinese filosofie

 • ontwikkeling van algemene academische vaardigheden, zoals kritisch en analytisch lezen en luisteren; informatie verzamelen, evalueren en ordenen; mondelinge en schriftelijke presentatie (debat, referaat, schrijfopdracht); bewustzijn van theoretische, methodologische en praktische kwesties in de bestudering van de Chinese filosofie.

Rooster

Zie het rooster op de opleidingswebsite TCC.

Onderwijsvorm

Werkcollege

Toetsing

 • Bijdrage aan de colleges (voorbereiding, betrokkenheid, deelname) 20%

 • Korte schrijfopdrachten 20%

 • Referaat (mondelinge presentatie, gespreksleiding) 20%

 • Schriftelijk werkstuk 40%
  Beoordeling volgt alleen als de student alle onderdelen heeft uitgevoerd; deelcijfers kunnen het ontbreken van enig onderdeel niet compenseren; voor “Bijdrage” en “Schriftelijk werkstuk” geldt dat voldoende resultaat (6/10 of hoger) vereist is om het vak te halen; het eindcijfer is vervolgens het gewogen gemiddelde van de vier deelcijfers.

Blackboard

Ja. Zie Blackboard.

Literatuur

Wordt bekend gemaakt tijdens college.

Aanmelden

Meld je voor dit college op tijd aan via uSis. Niet ingeschreven, betekent geen toestemming tot het volgen van dit college. Zie ook ‘Aanmeldprocedures voor colleges en tentamens’ voor inschrijvingsdeadlines en meer informatie over in- en uitschrijven voor colleges.

Contact

Opmerkingen

studielast
totaal circa 140 uur (5 EC x 28 uur)

 • 28 contacturen (14 weken x 2 contacturen)

 • 56 uur voorbereiding bijeenkomsten (14 weken x 4 uur voorbereiding)

 • 16 uur voorbereiding referaat

 • 40 uur voor schrijven werkstuk