Studiegids

nl en

Latijn voor niet-classici

Vak
2010-2011

Toegangseisen

N.v.t.

Beschrijving

In het eerste semester maakt de student kennis met nominale (naamvalssysteem; substantiva, adiectiva en pronomina) en verbale (tempus, modus, diathese) vormen van het klassiek Latijn. Verder leert hij/zij syntactische structuren herkennen en verwerft zich een basisvocabulaire bestaande uit frequent voorkomende Latijnse woorden. In het tweede semester bestendigt en vermeerdert de student zijn/haar kennis van de vormleer en de syntaxis van het Latijn, vergroot zijn/haar kennis van het vocabulaire, en doet ervaring op met het lezen van originele Latijnse teksten, waarbij hij/zij het woordenboek leert hanteren.

Leerdoelen

Aan het eind van het eerste semester kan de student eenvoudige Latijnse tekstpassages met begrip lezen; hij/zij is in staat morphologische en syntactische aspecten van zinnen te analyseren, en met behulp van beheersing van het vocabulaire, deze passages van een correcte Nederlandse weergave te voorzien. Aan het eind van de cursus kan de student zelfstandig omgaan met eenvoudige in het Latijn gestelde teksten; hij/zij is in staat morphologische en syntactische aspecten van zinnen in hun context te analyseren, en met behulp van beheersing van het vocabulaire, het gelezene van een correcte Nederlandse weergave te voorzien.

Rooster

Dinsdag 17:15-18:45
Donderdag 17:15-18:45

Onderwijsvorm

Hoor–/werkcollege

Toetsing

Schriftelijke toets aan het eind van iedere periode. Elke toets moet met minstens een 6 worden afgerond.
De schriftelijke toetsen behelzen alle behandelde stof: Grammatica, Oefeningen én Woorden, en, in het tweede semester, de gelezen teksten. De student moet n.a.v. Latijnse zinnen/passages morphologische en syntactische vragen kunnen beantwoorden, en deze zinnen/passages kunnen vertalen.

Blackboard

N.v.t.

Literatuur

Latinitas. Cursus Latijn, Hans Oranje, VU Uitgeverij, Amsterdam 1993 of later; ISBN 90-5383-230-0
Inleiding tot de Latijnse Syntaxis. Structuur van zin en tekst, Caroline Kroon, Amsterdam, University Press 2007; ISBN 978-90-5356-950-4
In het tweede semester:
Woordenboek Latijn/Nederlands, Harm Pinkster (red.), Amsterdam University Press 20095; ISBN 978 90 8964 073 4

Aanmelden

Aanmelden via uSis
Aanmelden voor A la Carte
Aanmelden voor Contractonderwijs

Contact

Meer informatie is te verkrijgen bij Dr. M. Buijs, Huizinga-gebouw k. 1.16A.

Opmerkingen

Volgens een schema dat aan het begin van elk semester wordt uitgereikt, bereidt de student steeds zelf voorafgaand aan het college de desbetreffende onderdelen van de leergang (Grammatica, Oefeningen en Woorden) voor; de gekozen leergang biedt hiertoe alle gelegenheid; daarnaast bestaat er bij de leergang behorend ‘COO’-materiaal; zie http://cf.hum.uva.nl/latijn/latinitas. Op college wordt deze stof verhelderd en verdiept, in beginsel aan de hand van de vragen/opmerkingen waarmee de student aangeeft dat hij/zij extra begeleiding behoeft. Voor het volgende college herhaalt de student de stof van het college daarvoor, en bereidt hij/zij de nieuwe stof voor. Voor de verwerking van de stof en de voorbereiding van de volgende twee college-uren zal in de regel thuis vier uren besteed moeten worden. Louter aanwezigheid op het college zal waarschijnlijk niet tot een voldoende resultaat leiden; op grond van de verhouding tussen college-uren enerzijds en verwerking c.q. voorbereiding anderzijds (1:2) lijkt de conclusie gerechtvaardigd dat het voor een succesvolle afronding van de cursus noodzakelijk is dat de onderdelen verwerking, voorbereiding en zelfstudie op waarde worden geschat. Aanwezigheid op college is verplicht.