Studiegids

nl en

Focus 3+4: Antropologie van Japan

Vak
2010-2011

Beschrijving

Dit college richt zich op het bestuderen van aspecten van de hedendaagse Japanse samenleving, zoals het dagelijkse leven in een metropool als Tokio, stadscultuur en materiële cultuur, massa media, jongeren, mode en identiteit. Aan de hand van de te lezen literatuur, films, hand-outs en andere achtergrondinformatie wordt ingegaan op antropologisch onderzoek naar de moderne Japanse samenleving: wat zijn de uitgangspunten van onderzoekers? Wat zijn de belangrijkste thema’s en knelpunten? Welke problemen komt men bij onderzoek tegen?

Onderwijsvorm

Werkcollege

Toegangseisen

n.v.t.

Leerdoelen

  • Doel van dit college is om studenten kennis te laten maken met basisbegrippen, centrale concepten en thema’s van de antropologie van Japan;

  • bijbrengen van kennis omtrent belangrijke aspecten van de Japanse urbane samenleving;

  • De student wordt bewust gemaakt van implicaties van vooronderstellingen bij het begrijpen en bestuderen van een andere samenleving zoals Japan;

  • Vaardigheden als kritisch lezen, academische discussie en academisch schrijven worden geoefend en getoetst door middel van korte schriftelijke opdrachten en een presentatie tijdens de collegeperiode, en door middel van een langere essay-opdracht ter afronding van dit studieonderdeel.

Studielast

140 uur/5 ECTS

Literatuur

  • Satsuki Kawano (2005) ‘Ritual Practice in Modern Japan: Ordering Place, People and Action’, uitgegeven door Hawai’i University Press

  • Nader op te geven artikelen.

Toetsing

  • Participatie (aanwezigheid,participatie) (10%).

  • Presentatie (30%).

  • Mid-term opdracht (30%).

  • Eindopdracht over behandelde stof (30%).

Alle onderdelen moeten voldoende gemaakt worden.

Rooster

Voor meer informatie zie rooster.

Contact

Mevr. Dr. M. Winkel

Aanmelden

Via uSis

Blackboard

In de cursus wordt intensief gebruik gemaakt van Blackboard voor het doorgeven van informatie en het inleveren van opdrachten e.d.

Opmerkingen

Note for possible study abroad or exchange students: The course will be given in Dutch.