Vanwege het Corona virus is het nog onduidelijk hoe het onderwijs precies verzorgd gaat worden. Zie voor de actuele informatie de betreffende vakpagina’s op Blackboard/Brightspace.

Studiegids

nl en

De Duitse taal: fundament I (Keuzepakket)

Vak
2010-2011

Toegangseisen

Beschrijving

De cursus bestaat uit drie parallelle componenten: een theoriedeel, een praktijkdeel en een begeleidend tutorial. Het theoretisch gedeelte concentreert zich na een sessie over de uitspraak van de Duitse taal vooral op centrale aspecten van de Duitse grammatica en op technieken van het wetenschappelijke refereren en schrijven. In het praktijkgericht gedeelte wordt de verworven kennis getraind en in een realistische communicatiecontext geplaatst. Het tutorial vangt daarnaast de individuele sterke en zwakke punten van de studenten op en biedt doelgericht oefenruimte. Samen met zijn voortzetting in het tweede semester legt deze cursus het fundament voor de meer toegepaste taalverwervingcursussen in het tweede studiejaar.

Leerdoelen

De studenten hebben hun taalvaardigheid duidelijk uitgebreid en verbeterd. Ze beschikken over een fundamentele kennis mbt planning, opbouw en omzetting van wetenschappelijke referaten en werkstukken. Daarnaast hebben de studenten een indruk van hun eigen sterke en zwakke punten wat betreft hun taalvermogen en kennen ze middelen en wegen om zelfstandig aan een gestage verbetering daarvan te werken.

Rooster

Zie het rooster van de opleiding Duitse taal en cultuur.

Onderwijsvorm

Werkcollege

Toetsing

Voorwaarde (zonder cijfer): actieve participatie, zelfstandig werken met Lexigram en ander oefenmateriaal, samenstellen van een portfolio dat een bepaalde criteria moet voldoen.
Tentamens (met cijfer) schriftelijk (70%), mondeling (30%).

Blackboard

Informatie, opdrachten, Portfolio

Literatuur

  • Ten Cate, Abraham P./Lodder, Hans G./Kootte, André (2007): Deutsche Grammatik. Eine kontrastiv deutsch-niederländische Beschreibung für den Zweitspracherwerb. Bussum.

  • Forst, Gabriele (2004): Thematisch woordenschat van het Duits. Almere.
    Nachschlagwerke (jeweils neueste Aufl.):

  • Duden: Deutsches Universalwörterbuch. Mannheim u.a.

  • Duden Bd. 2: Das Stilwörterbuch. Mannheim u.a.

  • Duden Bd. 8: Die sinn- und sachverwandten Wörter, Wörterbuch der treffenden Ausdrücke. Mannheim u.a.

  • Duden Bd. 9: Richtiges und gutes Deutsch, Wörterbuch der sprachlichen Zweifelsfälle. Mannheim u.a.

Aanmelden

Belangstellenden die deze cursus in het kader van A la carte-onderwijs willen volgen (zonder tentamen), vinden hier informatie over kosten, inschrijving, voorwaarden etc.
Belangstellenden die deze cursus in het kader van Contractonderwijs willen volgen (met tentamen), vinden hier informatie over kosten, inschrijving, voorwaarden etc.

Contact

Secretariaat opleiding Duitse taal en cultuur: secrduits@hum.leidenuniv.nl

Opmerkingen

Het college kan louter afsluiten wie in alle onderdelen tenminste een voldoende heeft gehaald en alle geëiste opdrachten op tijd heeft ingediend.

Studielast
10 ects = 280 uur
College = 56 uur
Voorbereiding en zelfstudie = 224 uur