Studiegids

nl en

Vakdidactiek 1 Moderne Vreemde Talen (master)

Vak
2010-2011

Toegangseisen

Alleen toegankelijk voor studenten aan de lerarenopleiding Moderne Vreemde Talen.

Leerdoelen

De leraar in VMBO-TL en onderbouw en bovenbouw HAVO/VWO moet de leerlingen helpen zich de basiskennis en principes van het schoolvak eigen te maken en vertrouwd te raken met de manier waarop deze kennis in het dagelijkse leven en in de wereld van het werken gebruikt wordt. Bovendien moet hij zijn leerlingen introduceren in de kennis, principes, onderzoekswijzen en toepassingen van de wetenschappelijke discipline(s) waaraan het schoolvak gerelateerd is. Daartoe dient de leraar over de volgende kwalificaties te beschikken: – heeft zelf een grondige kennis en beheersing van de leerinhouden waarvoor hij verantwoordelijk is en kent het belang van die leerinhouden voor toekomstig beroep en en/of dagelijks leven van de leerlingen. – Kan gevarieerde lessen ontwerpen en geven waarbij leerlingen de geplande doelen bereiken en daarbij gemotiveerd en actief voortbouwen op reeds verworven kennis en vaardigheden – Evalueert de leeractiviteiten en de effecten hiervan en stelt op basis hiervan zo nodig zijn handelen bij. – Formuleert en onderbouwt een bij de eigen persoon en situatie passende praktijktheorie op vakonderwijs, op basis van reflectie op eigen leservaringen en relevante algemene en domeinspecifieke onderwijsleertheorieën.

Beschrijving

In vakdidactiek 1 MVT staat het lesgeven van ( en ook in ) een moderne vreemde taal in de onderbouw van havo/vwo en vmbo-t centraal. Het maken van een goed lesplan, het verwerven van de vier vaardigheden (lezen, luisteren, spreken en schrijven) en de plaats en verwerving van de taalmiddelen grammatica en vocabulaire zijn belangrijke aspecten van de cursus. De colleges in VD 1 zijn zo praktisch mogelijk op het dagelijkse lesgeven gericht. Voor minoren vormt dit onderdeel een afgesloten geheel.

Voor iedere bijeenkomst wordt literatuur bestudeerd. Deze literatuur wordt verwerkt in ontwerpen voor eigen lessen.

Werkwijze (relatie met de praktijk) en in te leveren opdrachten
Voor iedere bijeenkomst wordt literatuur bestudeerd. Tijdens het opleidingsjaar legt de dio een vakdidactisch dossier aan. Het doel daarvan is dat de dio zijn ontwikkeling als vakdocent laat zien en ermee aantoont dat hij aan de vakdidactische competenties van (tenminste) een startbekwame docent voldoet. Het vakdidactisch dossier wordt in blackboard aangemaakt. Het vakdidactisch dossier bestaat uit analyse en verantwoording van didactiek in eigen lessen, didactische analyse van lesopnames, verwerking van literatuur en collegestof.

Toetsing:

dio’s leveren een vakdidactisch dossier in.
Het vakdidactisch dossier 1 bestaat uit analyse en verantwoording van didactiek in eigen lessen gekoppeld aan de collegeonderwerpen.

Studiemateriaal:

Verplicht studiemateriaal – Staatsen, Francis, Moderne Vreemde Talen in de Onderbouw, kerndoelen in de praktijk .isbn: 9789046901540 • 2009, 4de druk • paperback – 405p. • prijs: € 34.50 uitgeverij: Coutinho, – Bimmel et al, Handboek Ontwerpen Talen, Vossiuspers UvA, Amsterdam, 2008. (te downloaden op internet) – Reader Vakdidactiek 1 + Basisvaardigheden van docenten – Reader Vakdidactiek 2 – Lidmaatschap Vereniging van leraren in Levende Talen (dio’s kunnen via de website van de VLLT een zeer goedkoop abonnement aanschaffen) Aanmelding bij je vakcommunity op Kennisnet (gratis, informatie hierover wordt gegeven tijdens het eerste college)

Digitale leeromgeving

Blackboard

Rooster