Vanwege de coronamaatregelen kan de onderwijsvorm of tentaminering afwijken. Zie voor actuele informatie de betreffende cursuspagina’s op Brightspace.

Studiegids

nl en

Cognitieve Psychologie

Vak
2010-2011

Beschrijving

De cognitieve psychologie bestudeert algemene menselijke functies zoals waarnemen, aandacht, geheugen, taal, denken, beslissen en motoriek. Cognitief psychologen trachten antwoorden te geven op vragen als: hoe herkennen we woorden, hoe onthouden we gebeurtenissen, hoe zetten we gedachten om in spraak, en hoe lossen we problemen op? De doelstelling van het vakgebied is om observeerbaar, en in goed gecontroleerde experimenten meetbaar, gedrag te beschrijven en te verklaren. In het inleidend onderwijs wordt kennis en inzicht verschaft over:

 • de belangrijkste theorieën en modellen voor de verschillende functies en functiestoornissen

 • de methoden om gedragsverschijnselen te observeren en te meten

 • de toepassingen van de theoretische inzichten in praktische situaties.

Computerpracticum: Het computerpracticum bestaat uit vier verplichte bijeenkomsten in PC-zalen, waar experimenten worden uitgevoerd en de verkregen data worden geanalyseerd en geïnterpreteerd. Over één experiment moet bovendien een kort onderzoeksverslag volgens de APA normen worden geschreven. Voltijdstudenten in hun eerste jaar zijn automatisch ingedeeld. Andere studenten dienen zich in te schrijven.
Let op: practicumbijeenkomsten zijn verplicht en kunnen alleen worden ingehaald in geval van zwaarwegende persoonlijke omstandigheden, dit ter beoordeling van de coördinator, Drs. W. Verschuur). Zie voor verdere informatie over het practicum in de bijbehorende syllabus Computerpracticum Cognitieve Psychologie en op Blackboard.

Leerdoelen

Kennis en inzicht

 • Kennis van de historische ontwikkelingen die hebben geleid tot de Cognitieve Psychologie (psychonomie).

 • Kennis van de belangrijkste theorieën over Waarneming, Aandacht, Geheugen, Denken, Beslissen en Taal.

 • Kennis van functiestoornissen en hun interpretatie binnen de Cognitieve Neuropsychologie.

 • Kennis van de onderzoeksmethoden die binnen de Cognitieve Psychologie worden gehanteerd.

 • Kennis van de wijze waarop een wetenschappelijk verslag is opgebouwd.

Toepassing van kennis en inzicht

 • Praktische vaardigheid in het uitvoeren van Cognitief Psychologisch onderzoek en het analyseren en interpreteren van verkregen resultaten.
  Communicatie

 • Schrijven van een kort onderzoeksverslag in de vorm van een wetenschappelijk artikel.

Rooster

Cognitieve Psychologie (2010-2011):

Onderwijsvorm

De Cognitieve Psychologie wordt behandeld in een serie van 8 hoorcolleges van 2 uur. De collegeslides zijn voorafgaand aan de colleges te downloaden van Blackboard. Blackboard bevat daarnaast extra materiaal ter ondersteuning van de tentamenstof (leeswijzers, oefenvragen, video’s, demo’s). Daarnaast wordt een computerpracticum gegeven waarin tijdens 4 bijeenkomsten van elk 2 uur klassieke experimenten uit de cognitieve psychologie worden toegelicht, uitgevoerd, geanalyseerd en beschreven.

Toetsing

Het schriftelijk tentamen bestaat uit 40 multiple choice-vragen. Daarnaast moeten de practicumopdrachten voldoende zijn afgerond. Een voldoende op een van de twee onderdelen blijft staan, ook in een tweede studiejaar.

De Faculteit Sociale Wetenschappen heeft per 1 januari 2006 het systeem Ephorus ingevoerd dat docenten kunnen gebruiken om werkstukken van studenten systematisch op plagiaat te controleren. Zie ook fraude .

Blackboard

Collegerooster, collegeslides, leeswijzer, oefententamen.

Literatuur

 • Boek: Groome, D. An introduction to Cognitive Psychology. Processes and Disorders. Second edition. Psychology Press (zelfde boek als vorig jaar).

 • Syllabus Computerpracticum Cognitieve psychologie. Twee weken voor aanvang van het practicum verkrijgbaar bij de Servicedesk op de 1e etage van de Faculteit der Sociale Wetenschappen. De inhoud van deze syllabus maakt deel uit van de tentamenstof (± € 5,00).

Het boek is goedkoop verkrijgbaar via de boekenbalie van de studievereniging Labyrint op vertoon van je lidmaatschapspasje van Labyrint. Of anders bij de academische boekwinkels.

Aanmelden

Eerstejaars studenten zijn automatisch ingeschreven voor de cursus en de practica. Ouderejaars dienen zich voor de werkgroepen en de practica in te schrijven via uSis. Voor de vakken van het eerste semester kan dit vanaf juli tot augustus. Inschrijving voor de werkgroepen van het tweede semester vindt plaats in januari 2011.

NB: Inschrijving voor het tentamen en hertentamen gaat niet automatisch. Inschrijven voor het (her)tentamen doe je uiterlijk 1 week van te voren via uSis. Wie zich niet inschrijft, kan niet meedoen aan het (her)tentamen .

Keuzevakstudenten
Schrijf je voor elk keuzevak apart in. Meer informatie over de keuzevakken

Contact