Studiegids

nl en

Multivariate data-analyse (MVDA)

Vak
2010-2011

Toegangseisen

  • Ingangseis voor MVDA is dat de cursussen Inleiding in de Methoden & Technieken en Toetsende Statistiek volledig behaald zijn.

  • Dit vak is ingangseis voor het Bachelorproject in het derde jaar.

Beschrijving

De cursus Multivariate data-analyse wil inleidende kennis bijbrengen over gangbare modellen voor de multivariate analyse van psychologische onderzoeksgegevens, over de aard van de bijbehorende gegevens en over de met die modellen te beantwoorden onderzoeksvragen. Zo krijgt de student een overzicht van de analysemethoden die de onderzoeker ter beschikking staan en inzicht in de bruikbaarheid van die methoden voor het beantwoorden van onderzoeksvragen ten aanzien van diverse soorten data. De cursus legt tevens de basis voor een referentiekader waardoor studenten later de voor een specifieke specialisatie benodigde methoden en technieken kunnen bestuderen.

Leerdoelen

Getracht wordt de studenten zoveel over- en inzicht te geven dat ze in staat zullen zijn bij een gegeven probleem en bepaalde data een adequate analysetechniek te kiezen en (tot op zekere hoogte) toe te passen. Bovendien zullen studenten na de cursus in staat moeten zijn tijdens het lezen van wetenschappelijke literatuur de gebruikte methoden en technieken te begrijpen, de resultaten te interpreteren, en te beoordelen of op grond van de resultaten geldige conclusies zijn getrokken. Verder beoogt de cursus studenten die M&T als masterspecialisatie zullen kiezen een basis te geven waarop ze kunnen voortbouwen.

In het practicum dat parallel aan de werkcolleges wordt gegeven, zullen de behandelde technieken met behulp van SPSS en soms ook van EQS worden uitgevoerd. De doelen van de practica zijn: leren gebruiken van de verschillende programma’s, inzicht krijgen in het effect van de verschillende opties, leren resultaten te interpreteren en er conclusies uit te trekken.

Rooster

Multivariate data-analyse (MVDA) (2010-2011):

Onderwijsvorm

De inleiding tot de multivariate analysetechnieken wordt aan de hand van de stof uit het boek en de aanvullende teksten uit het Werkboek in 7 hoorcolleges van elk 2 uur behandeld. Na de hoorcolleges zijn er practica van steeds 1 uur per week gepland. Deelname aan het practicum is verplicht.

Daarnaast zijn er werkcolleges van elk 2 uur voor het uitwerken en bespreken van opdrachten die als huiswerk gemaakt dienen te worden. Over de uitkomsten van de practicumopdrachten worden korte presentaties gehouden in de werkcolleges. Actieve deelname aan het werkcollege (aanwezigheid, presentaties en opdrachten inleveren) levert een bonus voor de tentamens in het lopende cursusjaar op.

Toetsing

De cursus wordt afgesloten met een tentamen (meerkeuze). Na drie weken is er een proeftoets. Het cijfer voor de proeftoets (meerkeuze) en de bonus voor de werkcolleges tellen mee in de beoordeling. Het cijfer voor de proeftoets en de bonus vervallen na de herkansingen. Zie voor details het Werkboek MVDA. Er is per jaar één herkansingsmogelijkheid; in januari van het volgende studiejaar is nog een herkansing i.v.m. de toegangseis voor het bachelorproject.
Binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag van het tentamen, kan een afspraak gemaakt worden met een van de docenten om het tentamen individueel te bespreken.

De Faculteit Sociale Wetenschappen heeft per 1 januari 2006 het systeem Ephorus ingevoerd dat docenten kunnen gebruiken om werkstukken van studenten systematisch op plagiaat te controleren. Zie ook fraude .

Blackboard

Op Blackboard zijn collegesheets, numerieke uitkomsten van opdrachten en aanvullende materialen te vinden.

Literatuur

  • Meyers, LS, Gamst, G, & Guarino, AJ. (2006). Applied multivariate research: design and interpretation. Thousand Oaks, CA: Sage Publications. ISBN 1-4129-0412-9. Met aanzienlijke korting bij de Labyrinth – boekenbalie verkrijgbaar.

  • Werkboek MVDA 2011. Naast opdrachten voor practica en werkcolleges zijn hierin ook een aantal vervangende en aanvullende teksten opgenomen; dit alles behoort eveneens tot de tentamenstof.

Aanmelden

Studenten dienen zich voor studieactiviteiten in te schrijven via uSis. Voor de vakken van het eerste semester kan dit vanaf juli tot augustus. Inschrijving voor de cursussen van het tweede semester vindt plaats in januari 2011.

NB: Inschrijving voor het tentamen en hertentamen gaat niet automatisch. Inschrijven voor het (her)tentamen doe je uiterlijk 1 week van te voren via uSis. Wie zich niet inschrijft, kan niet meedoen aan het (her)tentamen.

Contact

Coördinator

Opmerkingen

Het Werkboek MVDA geeft in hoofdstuk 2 gedetailleerde informatie over de werkwijze tijdens de cursus.