Studiegids

nl en

Kindermishandeling: prevalenties, determinanten en beleid

Vak
2010-2011

Toegangseisen

N.v.t.

Beschrijving

In 2005 is de volgende definitie van kindermishandeling vastgelegd in de Wet op de Jeugdzorg: Kindermishandeling is “…elke vorm van voor een minderjarige bedreigende of gewelddadige interactie van fysieke, psychische of seksuele aard, die de ouders of andere personen ten opzichte van wie de minderjarige in een relatie van afhankelijkheid of van onvrijheid staat, actief of passief opdringen, waardoor ernstige schade wordt berokkend of dreigt te worden berokkend aan de minderjarige in de vorm van fysiek of psychisch letsel” (Wet op de Jeugdzorg, artikel 1, lid m).

De eerste nationale prevalentiestudie naar kindermishandeling in Nederland, de Leidse prevalentiestudie (NPM-2005) wijst uit dat eenoudergezinnen, stiefgezinnen, gezinnen met werkloze ouders, allochtone gezinnen, gezinnen uit de laagste milieus, en grotere gezinnen een verhoogd risico op kindermishandeling laten zien. Kindermishandeling is uitermate schadelijk voor de ontwikkeling. Daarom is grondige kennis van aspecten van mishandeling die in deze cursus aan bod komen noodzakelijk voor pedagogen werkzaam in de praktijk en de wetenschap.

In deze cursus zal worden ingegaan op de prevalenties en determinanten van kindermishandeling. Met het oog op de beroepscontext zal ook het beleid met betrekking tot mishandeling worden belicht. Vragen als “hoe ga je als pedagoog om met een vermoeden van kindermishandeling?”, “hoe herken je kindermishandeling?” en “wat zijn de wettelijke aspecten van kindermishandeling?” komen aan bod. Er zal een aantal gastsprekers uit het beroepsveld aan het woord komen om vanuit hun perspectief te vertellen over kindermishandeling.

De volgende onderwerpen zullen aan bod komen:
1. Historische achtergronden van kindermishandeling.
2. Definities en prevalenties in diverse landen.
3. Crossculturele aspecten.
4. Oorzaken en correlaten van kindermishandeling.
5. Diagnostiek van kindermishandeling, getuigenverklaringen.
6. Wettelijk beleid m.b.t. kindermishandeling.

Leerdoelen

Kennis opdoen over de belangrijkste theorieën rondom kindermishandeling, studies naar kindermishandeling, maar ook over meer praktijkgerichte zaken zoals wettelijk beleid en diagnostiek.
Eindtermen: 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 2.4, 2.6, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4

Rooster

Rooster

Onderwijsvorm

Hoorcolleges.

Toetsing

Schriftelijk tentamen.

Blackboard

Tijdens de cursus wordt gebruik gemaakt van Blackboard.

Literatuur

  • Van der Ploeg, J., & De Groot, R. (2009). Kindermishandeling: een complex probleem. Antwerpen/Apeldoorn: Garant.

  • McCoy, M.L., & Keen, S.M. (2009). Child abuse and neglect. New York: Psychology Press.

  • Artikelen (worden via Blackboard bekend gemaakt).

Aanmelden

Voor ALLE hoorcolleges, werkgroepen, tentamen en herkansing van het vak is aparte inschrijving via uSis verplicht.

  • Inschrijven voor de hoorcolleges van het vak kan vanaf twee maanden tot uiterlijk één week voordat het eerste college plaatsvindt;

  • Inschrijven voor het tentamen kan vanaf twee maanden tot uiterlijk één week voordat het tentamen plaatsvindt;

  • Inschrijven voor de herkansing kan vanaf twee maanden tot uiterlijk één week voordat de herkansing plaatsvindt.

Let op: zonder inschrijving in uSis kan men niet deelnemen aan het onderwijs, tentamen of de herkansing.

Contact

Coördinator: Lenneke Alink, 4B31
Graag per mail afspraak maken in geval van vragen.