Studiegids

nl en

Onderzoekspracticum: Proefpersonen

Vak
2010-2011

Toegangseisen

N.v.t.

Beschrijving

Het leren doen van wetenschappelijk onderzoek is één van de pijlers van de Bacheloropleiding Pedagogische Wetenschappen. Verschillende studie-onderdelen worden hieraan gewijd: Onderzoekspracticum 1, Praktische data-analyse met SPSS (beide in de propedeuse), Onderzoekspracticum 2, Methoden van kwalitatief onderzoek, Oefenonderzoek (tweede jaar) en het Bachelorproject (derde jaar).

Om een oordeel te kunnen vellen over de waarde van de resultaten van (andermans) empirisch onderzoek en over de ethische aspecten ervan, is het nuttig zelf te ervaren hoe het is om onderwerp van onderzoek te zijn. Daarom nemen eerstejaars studenten verplicht deel aan onderzoek dat bij het Instituut Pedagogische Wetenschappen of het Instituut Psychologie wordt verricht; niet als onderzoeker maar als onderzochte. Tijdens de propedeuse fungeren studenten 8 uur als proefpersoon of respondent in een pedagogisch of psychologisch onderzoek.

Deze 8 uur worden geregistreerd via het Proefpersonenwervingssysteem waarover u nog geïnformeerd wordt. Aanmelden is mogelijk vanaf 7 oktober 2010. Studenten bepalen zelf aan welke onderzoeken zij willen deelnemen. Wie vanwege bijvoorbeeld gewetensbezwaren niet wil deelnemen, dient een verzoek te richten aan de examencommissie De examencommissie bepaalt ook of er vervangende opdrachten gemaakt moeten worden.

In het eerste blok begint dit studieonderdeel met een verplicht introductiecollege. Studenten hebben tot 1 juli 2011 de tijd om acht uur als proefpersoon aan onderzoek deel te nemen. Daarnaast schrijven alle studenten een verslag over hun ervaringen als deelnemer aan onderzoek.

Leerdoelen

Eindtermen 1.4, 2.2, 2.8, 2.9, 3.1, 3.4.

Rooster

Op woensdag 6 oktober begint het vak met een introductiecollege van prof. dr. P. van den Broek. Het is verplicht dit college bij te wonen.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges en deelname aan onderzoek.

Toetsing

Om dit onderdeel te behalen dienen studenten:

  • Deel te hebben genomen aan het introductiecollege;

  • 8 uur deelname als proefpersoon aan onderzoek te hebben deelgenomen (vóór 1 juli 2011);

  • Een voldoende beoordeling (tenminste 5,5 ) voor het verslag te hebben behaald. Dit verslag moet uiterlijk 15 juli ingeleverd zijn bij de coördinator van het vak.

Blackboard

Tijdens deze cursus wordt gebruik gemaakt van Blackboard.

Literatuur

Wordt via Blackboard bekend gemaakt.

Aanmelden

Aanmelden voor deelname aan onderzoeken is verplicht en verloopt uitsluitend via een digitaal systeem waarover u nog nader geïnformeerd wordt. Eerstejaarsstudenten krijgen automatisch een account voor dit systeem.

Contact

Coördinator is dr. F.H. Glastra