Studiegids

nl en

De leraar: opleiden en ontwikkelen

Vak
2010-2011

Toegangseisen

N.v.t.

Beschrijving

Deze cursus biedt een inleiding op het terrein van het opleiden en ontwikkelen van leraren. Leraren krijgen steeds meer erkenning in het onderwijs. We zien dat bij onderwijsvernieuwing en programma’s ter bevordering van leerprocessen van leerlingen het leren door leraren wordt erkend als cruciaal voor productief toepassen van nieuwe inzichten over leren. Het leraarberoep is in verandering.

De belangrijke thema’s in dit onderdeel zijn: expertise ontwikkeling, carrièregroei, professionele ontwikkeling, stimuleren tot leren, assessment en coaching als basis voor competentieontwikkeling van leraren.

Daarnaast biedt deze cursus een inleiding in de werkgebieden binnen het leraarberoep:
a) het microniveau: het vormgeven van leersituaties en begeleiding van leerlingen;
b) het mesoniveau: de rol van lerarenopleiders en trainers in het ontwerpen van leertrajecten;
c) het macro-niveau: het ontwikkelen van de beroepsgroep van leraren in samenhang met het strategisch beleid.
Naast een inleiding in deze gebieden wordt aandacht besteed aan de maatschappelijke rollen en taken van de leraar in het onderwijs.

Leerdoelen

De student is aan het einde van dit onderdeel in staat om:

 • thema’s, trends en ontwikkelingen ten aanzien van leraarberoep en lerarenopleidingen te benoemen en daar op reflectieve wijze commentaar (via een verslag) bij te leveren (eindterem 1.1.);

 • realistische problemen rond de ontwikkeling van leraren te identificeren met behulp van concepten die hem/haar in de literatuur en colleges zijn aangeboden (2.7);

 • een conceptuele structuur te formuleren van interventies en werkwijzen, voortkomend uit bepaalde benaderingen van competentieontwikkeling (2.1 en 2.3);

 • specifieke rol en taak van de leraar te benoemen ten aanzien van leren op school tot uitdrukking komend in de analyse en advisering rond professionele thema’s: ethiek, loopbaan, ontwikkeling e.d. (2.2).

Daarnaast zijn ook de andere Bachelor-eindtermen in meer of mindere mate aan de orde in deze cursus.

Rooster

Rooster

Onderwijsvorm

Hoor- en werkcolleges met verplichte deelname en zelfstandige literatuurstudie.

Toetsing

 • Schriftelijk tentamen met open vragen (50% van het eindcijfer);

 • Paper (50% van het eindcijfer);

 • Opdrachten.

Blackboard

Tijdens deze cursus wordt gebruik gemaakt van Blackboard.

Literatuur

Wordt bekend gemaakt via Blackboard.

Aanmelden

Voor ALLE hoorcolleges, werkgroepen, tentamen en herkansing van het vak is aparte inschrijving via uSis verplicht.

 • Inschrijven voor de hoorcolleges van het vak kan vanaf twee maanden tot uiterlijk één week voordat het eerste college plaatsvindt;

 • Inschrijven voor de werkgroepen van het vak kan vanaf twee maanden tot uiterlijk één week voordat de eerste werkgroepbijeenkomst plaatsvindt;

 • Inschrijven voor het tentamen kan vanaf twee maanden tot uiterlijk één week voordat het tentamen plaatsvindt;

 • Inschrijven voor de herkansing kan vanaf twee maanden tot uiterlijk één week voordat de herkansing plaatsvindt.

Let op: zonder inschrijving in uSis kan men niet deelnemen aan het onderwijs, tentamen of de herkansing.

Contact

De docent, dr H. Tillema, van het vak is bereikbaar via email.