Vanwege het coronavirus is de informatie voor opleiding en toetsing in semester 2 (blok 3 en 4) niet meer op alle punten actueel. Zie voor de actuele informatie de betreffende vakpagina’s op Blackboard/Brightspace.

Studiegids

nl en

Pre-master bachelorproject

Vak
2010-2011

Beschrijving

Het Pre-master bachelorproject beoogt de student ervaring te laten opdoen met de praktijk van het wetenschappelijk onderzoek. Gedurende het project leert de student de tijdens Onderzoekspracticum 1, Praktische data-analyse met SPSS, Onderzoekspracticum 2 en Methoden van Kwalitatief Onderzoek verworven kennis en vaardigheden te gebruiken in onderzoekssituaties. Van de student wordt verwacht dat deze de theoretische kennis van het tot dan gevolgde onderwijs benut, die integreert in de werkzaamheden en dat deze aangesproken wordt bij een systematische en kritische doordenking van de praktijk. Doordenking van praktijkvragen en -problemen vanuit theoretische kaders, toepassing van geleerde kennis in nieuwe situaties, methodisch leren handelen en professioneel leren functioneren vormen daarbij de specifieke projectdoelen. Het Pre-master bachelorproject is een situatie waarin gepresteerd moet worden, als een situatie waarin men leert. Om die reden is rapportage van de verrichte activiteiten van groot belang; dit dient dan ook duidelijk te blijken uit het systematische en goed gedocumenteerde onderzoeksverslag.

Ieder jaar is er één algemeen thema voor de cursus. In het collegejaar 2010-2011 is dit het volgende thema: “Motivationele doelen en strategieën van VMBO leerlingen”. Tevens zal aandacht besteed worden aan de rol van gender en etniciteit. Iedere student zal gegevens verzamelen bij één VMBO school. Het contact met deze school dient u zelf te leggen.

Leerdoelen

 1. Kennismaken met een aantal elementen uit het onderzoeksproces: inlezen probleemstelling, formuleren van onderzoeksvragen, formuleren van hypothesen, dataverzameling, dataverwerking, data-analyse en rapportage. [Eindtermen 1.1, 1.4, 2.1, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 3.1, 3.2]
  1. Kennismaking met een relevant onderzoeksveld in de pedagogiek. [1.3]
  2. Oefening in onderzoeksactiviteiten zoals behandeld in Onderzoekspracticum 1 en 2 binnen een onderzoeksveld in de pedagogiek. [1.4]
  3. Integratie van eerder aangeleerde kennis en vaardigheden met onderzoek in een onderzoeksveld in de pedagogiek. [1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5]
  4. Leren zelfstandig en verantwoordelijk een onderzoek uit te voeren. Aspecten daarvan zijn: het tonen van inzet en motivatie, de juiste mate van assertiviteit, het zich houden aan afspraken, collegiaal optreden, dus niet eigenmachtig of zonder toestemming, gepast gedrag ten opzichte van de onderzochten of medestudenten, openstaan voor begeleiding en het niveau van (wetenschappelijke) rapportage van de onderzoekswerkzaamheden. [2.9, 2.10, 2.11, 3.1, 3.3]
  5. Zicht krijgen op de eigen mogelijkheden en beperkingen, zowel met betrekking tot onderzoeksvaardigheden als met betrekking tot het persoonlijk functioneren. [2.9, 2.10, 2.11, 3.1, 3.3]
  6. Leren beoefenen van (meta-)theoretische reflectie, bezinning op ethische en praktische implicaties van het onderzoek, de gekozen methodologie, de wijze van omgaan met het werkveld, de betrokkenen (de onderzochten, of risico- of probleemgroepen). De achtergronden van de onderzoeksvraag respectievelijk het werkveld waarbinnen dit plaatsvindt, behoren ook tot het onderzoek. [3.4]
  7. Leren schriftelijk rapporteren van onderzoek naar wetenschappelijke standaard (APA 5, American Psychological Association). [2.2, 2.6, 2.7, 2.8]

Rooster

Rooster

Onderwijsvorm

Werkcolleges en incidenteel een hoorcollege.

Toetsing

De toetsing van de cursus bestaat uit de participatie tijdens Blackboard-opdrachten (5%), de participatie tijdensde werkcolleges (5%) en een individueel eindpaper (90%) waarin de student zelfstanding een deel van alle verzamelde gegevens analyseert en verslag doet volgens richtlijnen van de APA (American Psychological Association). De uiteindelijke beoordeling bestaat uit één individueel eindcijfer. Voor alle bijeenkomsten geldt een aanwezigheidsplicht.

Blackboard

In de cursus wordt intensief gebruik gemaakt van Blackboard m.b.v. van algemene en groepsdiscussiefora en groeps- en individuele opdrachten ter voorbereiding van de werkcolleges. Alle correspondentie rondom algemene aangelegenheden verloopt via Blackboard.

Literatuur

Het overzicht van de te bestuderen literatuur zal tenminste twee weken voor aanvang op Blackboard ter beschikking worden gesteld. De literatuur zal hoofdzakelijk bestaan uit digitaal toegankelijke artikelen/ tekstpassages (o.a. via de Digitale Bibliotheek van de Universiteit Leiden en/of Open Source).

Aanmelden

De Blackboard omgeving voor deze cursus is uiterlijk vanaf 27 augustus toegankelijk. U logt in met uw ULCN-account of toelatingsexamenaccount en klikt dan op het tabblad “courses”. Zoek en enroll bij de cursus genaamd “Pre-master/Bachelorproject_2010”.

Contact

Coördinator: Dr. J.W. Strijbos. Contact alleen per email.
Spreekuur op afspraak (aanmelding per e-mail) op vrijdag van 13:00 tot 13:30.

Opmerkingen

De cursus heeft een zeer hoog tempo heeft en u wordt sterk aangeraden om vanaf de aanvang alles goed bij te houden.